Lieferungen - 268028-2022

20/05/2022    S98

Polen-Breslau: Lokales Netz

2022/S 098-268028

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000325073
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-046
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Graczyk
E-Mail: zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl
Telefon: +48 713704295
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wroclaw.so.gov.pl
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sąd powszechny
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń aktywnych sieci wraz z usługą wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: DG.2502-3/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32410000 Lokales Netz
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych urządzeń sieci wraz z usługą ich wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 29,30. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne dokumenty, certyfikaty, raporty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostarczonym sprzętem zapewnić asystę techniczną przez okres 3 lat licząc od daty obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego urządzeń. Zakres zamówienia obejmuje zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przygotowaniem projektu technicznego obejmującego wszystkie dostarczane elementy, montaż i wdrożenie urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie użytkowników, 3-letnią asystę techniczną. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ, który składa się z dwóch części: załącznika nr 1a do SWZ, stanowiącego część jawną opisu przedmiotu zamówienia, która jest publikowana na stronie prowadzonego postępowania wraz z dokumentacją postępowania oraz z załącznika nr 1b do SWZ, stanowiącego część poufną, która jest udostępniana na wniosek Wykonawcy, na warunkach opisanych w Rozdziale I ust. 3 pkt 3.3. SWZ. 2.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu zlokalizowany przy ul. Sądowej 1/Podwale 29,30 we Wrocławiu. Dostarczone urządzenia będą pracowały w pomieszczeniach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1/Podwale 29,30, ul. Szybkiej 6-10, ul. Tkackiej 6-8, ul. Krakowskiej 141-155 oraz przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 489 562.04 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
32424000 Netzwerkinfrastruktur
32427000 Netzsystem
32428000 Netzwerkaufrüstung
72710000 Lokalnetz
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. Sądowa 1/Podwale 29,30. Urządzenia będą pracowały w obiektach przy ul. Sądowej 1/Podwale 29,30, Szybkiej 6-10, Tkackiej 6-8, Krakowskiej 141-155, Joannitów 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych urządzeń sieci wraz z usługą ich wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 29,30. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne dokumenty, certyfikaty, raporty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostarczonym sprzętem zapewnić asystę techniczną przez okres 3 lat licząc od daty obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego urządzeń. Zakres zamówienia obejmuje zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przygotowaniem projektu technicznego obejmującego wszystkie dostarczane elementy, montaż i wdrożenie urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie użytkowników, 3-letnią asystę techniczną.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas usunięcia awarii krytycznej / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: czas usunięcia awarii niekrytycznej / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 489 562.04 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający na mocy art. 133 ust. 3 informuje, że Specyfikacja Warunków Zamówienia została podzielona na część zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść SWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania, natomiast część SWZ objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz symbol postępowania, którego wniosek dotyczy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 do SWZ. Wniosek winien zostać złożony w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem Portalu SmartPZP lub poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów. Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie złożonego wniosku. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy Pzp).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 zamówienie (w ramach jednej umowy) obejmujące dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych o wartości zamówienia minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych). Zakres zamówienia musi obejmować dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie urządzeń. Każde zamówienie musi być realizowane na podstawie odrębnej umowy. b) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom: Specjalista ds. sieci: I. posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub wykształcenie wyższe techniczne, II. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, III. brał udział jako osoba odpowiedzialna za zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury sieciowej (przełączniki, routery, firewalle) w projekcie informatycznym (zakończonym i odebranym przez zlecającego) o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto, przynajmniej przez połowę okresu trwania tego projektu. IV. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie administrowania oferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia na poziomie co najmniej Professional. UWAGA!!! 1. W przypadku zamówień będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości zamówienia dotyczą części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania zamówienia do upływu terminu składania ofert i te dane (wartość) Wykonawca jest zobowiązany podać w wykazie dostaw, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 2. W przypadku, gdy wartość wykazywanych zamówień jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli A kursów średnich NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy stanowią treść załącznika nr 4 do SWZ - wzór umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 08:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 08:35
Ort:

1.Miejsce składania ofert – Portal SmartPZP, dostępny pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl. 2. Otwarcie ofert jest niejawne. 3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, b) art. 109 ust.1 pkt 4), 6) 8) 9) 10) ustawy Pzp, c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), d) art. 5k ust. 1 dodanego na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania został określony w Rozdziale VI SWZ. 3. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziel VI SWZ. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w formie elektronicznej, lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym specyfikacji technicznej lub kart katalogowych producenta dostarczanych urządzeń (zawierające model /symbol producenta/dystrybutora) zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 7. Zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży specyfikacji technicznej lub kart katalogowych oferowanych urządzeń lub innych równoważnych dokumentów, bądź nie będzie możliwe na ich podstawie sprawdzenie wszystkich stawianych wymagań, cech lub kryteriów, Zamawiający wezwie do złożenia ww. dokumentu lub jego uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zwarte w Rozdziale I SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 4.1 niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 4.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, a także wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki Ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022