Lieferungen - 268031-2022

20/05/2022    S98

Polska-Świdwin: Komputery przenośne

2022/S 098-268031

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Świdwin
Krajowy numer identyfikacyjny: 330920825
Adres pocztowy: Plac Konstytucji 3 Maja 1
Miejscowość: świdwin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Spychalska
E-mail: przetargi@swidwin.pl
Tel.: +48 943652011
Faks: +48 943652283
Adresy internetowe:
Główny adres: https://swidwin.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy: https://swidwin.biuletyn.net
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego - laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR oraz projektu Cyfrowa Gmina

Numer referencyjny: IRP.271.2.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego – laptopów w ilości 741 sztuk w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” oraz laptopów w ilości 8 sztuk w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

2. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach V Osi Priorytetowej – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

3. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Pierwsza część dotyczy dostawy sprzętu komputerowego – laptopów w ilości 741 sztuk, a druga część dotyczy dostawy sprzętu komputerowego – laptopów w ilości 8 sztuk.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5 do SWZ (załącznik nr 5a dotyczy laptopów w ilości 741 sztuk, a załącznik 5b dotyczy laptopów w ilości 8 sztuk). Wszystkie wymagania stan

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 525 609.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego - laptopów w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Świdwin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego – laptopów w ilości 741 sztuk w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”

2. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach V Osi Priorytetowej – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5 do SWZ (załącznik nr 5a dotyczy laptopów w ilości 741 sztuk, . Wszystkie wymagania stanowią warunki minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 506 097.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach V Osi Priorytetowej – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - nr umowy 2168/2022

II.2.14)Informacje dodatkowe

nie dotyczy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego - laptopów w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd miasta Świdwin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego – laptopów w ilości 8 sztuk w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

2. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach V Osi Priorytetowej – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5 do SWZ - załącznik 5b dotyczy laptopów w ilości 8 sztuk). Wszystkie wymagania stanowią warunki minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 511.44 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach V Osi Priorytetowej – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. - nr umowy 3254/1/2021

II.2.14)Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.

Pod pojęciem „dostawa” Zamawiający rozumie dostawę lub dostawy wykonane w ramach jednej umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

nie dotyczy

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji opisano w załączniku nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na „miniPortalu” ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Na podstawie Zarządzenia Nr WO/42/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 kwietnia 2022r. została powołana Doraźna Komisja Przetargowa, która składa się z pięciu osób.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postanowień poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienia oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022