Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268034-2022

Submission deadline has been amended by:  298474-2022
20/05/2022    S98

Sverige-Åmål: Programvara för bibliotek

2022/S 098-268034

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ÅMÅLS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1587
Postadress: Box 62
Ort: Åmål
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 66222
Land: Sverige
Kontaktperson: Malin Andersson
E-post: malin.1.andersson@amal.se
Telefon: +46 532-17045
Internetadress(er):
Allmän adress: http://amal.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/amal/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=69826
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/amal/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=69826
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bibliotekssystem

Referensnummer: UH-2022-2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48160000 Programvara för bibliotek
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal avseende molnbaserad systemlösning "System" (personalsystem och publikt webbgränssnitt) för biblioteksverksamhet avsedd för Dalslandsbiblioteken i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Till systemlösningen kommer ett helhetsåtagande avseende drift, förvaltning och utveckling.

Idag använder samtliga kommuner Axiells system BOOK-IT med en molnbaserad server Axiell. Den publika plattformen är Axiell Arena Nova.

I Dalsland finns sju (7) folkbibliotek, tretton (13) skolbibliotek och en (1) bokbuss som nyttjas av samtliga Dalslandsbibliotek.

Skälen för att upphandlingen inte tilldelas i separata delar är på grund av att majoriteten av skolbiblioteken drivs av folkbiblioteken.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48160000 Programvara för bibliotek
48161000 Administrativt bibliotekssystem
72212160 Programvaruutvecklingstjänster för bibliotek
79995000 Biblioteksadministration
92511000 Bibliotekstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE23 Västsverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bibliotekssystem med publikt gränssnitt med tillhörande förvaltning och utveckling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 04/07/2022
Slut: 30/06/2026
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2027-06-30

Förlängningsoption till: 2028-06-30

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 11/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Postadress: Box 53197
Ort: Göteborg
Postnummer: 400 15
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Telefon: +46 31-7327000
Fax: +46 31-7117859
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022