Lieferungen - 268050-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Emissionsmessungsgeräte

2022/S 098-268050

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Nationale Identifikationsnummer: 14751237
Postanschrift: Strada: Delea Nouă, nr. 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030925
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristina Florina SCURTU, Elena TURCATA
E-Mail: cristina.scurtu@ancom.ro
Telefon: +40 372845481-621
Fax: +40 372845402
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ancom.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144071
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Autoritate nationala
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare având ca obiect livrarea a 50 de stații de monitorizare a radiațiilor electrice pe termen lung (cod CPV: 38433200-1), în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevăzute în Sectiunea III: Caietul de sarcini.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/ET/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38433200 Emissionsmessungsgeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de furnizare având ca obiect livrarea a 50 de stații de monitorizare a radiațiilor electrice pe termen lung (livrarea de echipamente şi drivere aferente, inclusiv prestarea de servicii privind instalarea, integrarea și configurarea echipamentelor şi efectuarea testelor de acceptanţă, precum și instruirea utilizatorilor), în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevăzute în Sectiunea III: Caietul de sarcini.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 714 650.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

sediul Direcţiei Regionale a ANCOM din Bucureşti, strada Lucian Blaga, nr.4, bl.M110, sector 3.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contract de furnizare având ca obiect livrarea a 50 de stații de monitorizare a radiațiilor electrice pe termen lung (livrarea de echipamente şi drivere aferente, inclusiv prestarea de servicii privind instalarea, integrarea și configurarea echipamentelor şi efectuarea testelor de acceptanţă, precum și instruirea utilizatorilor), în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevăzute în Sectiunea III: Caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanție / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să dispună de un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz): -

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1:

Ofertantii si, dacă este cazul, tertii sustinători și subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării pentru sediul central;

- declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate – pentru sediile secundare/punctele de lucru;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Notă: Documentele trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

Cerința nr.2: În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Vlad-Ştefan STOICA - Presedinte; Eduard-Lucian LOVIN, Vicepreședinte; Bogdan-Cristian IANA, Vicepreședinte; Laura-Carmen ZGONEA, Secretar General; Marius SĂCEANU, Director, DJ, SG; Gabriela STĂNOIU, Director, DE, SG; Marilena ROȘCA, Expert, CFP, DE, SG; Rădița TĂNASE, Expert, CFP, DE, SG; Cristin Nicolae POPA, Director Executiv, DEMC; Georgian GRIGORE, Director, DCT, DEMC; Gabriel Dan MOCANU-Director, DRB, DEMC; Gabriela Cornelia BARDE-Șef Birou, BIACEM, DRB, DEMC; Marius Iulian MIHALCEA, Șef Serviciu, SCM, DCT, DEMC; Adrian BĂDULESCU- Șef Birou, BIACEM, DRM, DEMC; Ioan SFÎRLEA- Șef Birou, BIACEM, DRC, DEMC; Daniel Florin SAVU- Expert, BIACEM, DRC, DEMC; Mircea GROZAVU-Șef Birou, BIACEM, DRT, DEMC; Bogdan GIURCANU-Șef Birou, BIACEM, DRI, DEMC; Gemma-Luminița IOSIP, Director, DAC, SG; Veaceslav ZAPOROJANU, Șef Serviciu, SJA, DAC, SG; Daniela-Ioana MOHORA, Consilier juridic, SJA, DAC, SG; Adriana-Ioana PENCIU, Consilier juridic, SJA, DAC, SG; Izabela Francisca NĂSTASE, Consilier juridic, SJA, DAC, SG; Florina Cristina SCURTU, Șef Serviciu, SI, DAC, SG; Elena TURCATA, Expert, SI, DAC, SG; Alexandru VĂTĂMĂNESCU, Expert, SI, DAC, SG; Carmen Gratiela MARIN, Expert, SI, DAC, SG; Mariana URSU, Expert, SI, DAC, SG; Marian Cristian MARINECI, Expert, Expert, SI, DAC, SG; Bogdan MĂRGINEANU, Consilier, SG.

Modalitatea de îndeplinire:

- Autoritatea Contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

- Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu privire la persoanele cu funcții de decizie menționate în documentele achiziției.

NOTĂ: Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i.

Cerința nr.1:

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

NOTE:

- Din certificatul constatator emis de ONRC trebuie să rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii.

Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării.

- În cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie să prezinte documentele justificative solicitate conform celor de mai sus din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareCerința 1: SubcontractareaOfertantul are obligația de a preciza în ofertă datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, categoriile de servicii din contract pe care intenționează să le subcontracteze, procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte în conformitate cu prevederile art. 55 și ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 și acesta va avea anexat acordul de subcontractare. Eventuale documente justificative care probează cele asumate prin acordul de subcontractare vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

-

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

La elaborarea ofertei se vor respecta toate dispozițiile din Secțiunea II: Instrucțiuni pentru ofertanți, încărcată în SEAP ca parte a documentației de atribuire, conform Ordinului președintelui ANAP nr. 1017/2019.

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin menționarea standardelor, trimiterea la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție /metodă specifică de frabicație/prestare/execuție, vor fi întelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

În situația în care nu este posibilă încheierea contractului de achizitie publică în cursul anului 2022, din motive ce țin de perioada de derulare a procedurii de atribuire, cât și a reglementărilor ce vizează legislatia finantelor publice, încheierea contractului se va face în cursul anului 2023, în funcție de fondurile publice care pot fi disponibilizate cu această destinație.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau Tribunalul București – în termen de 10 zile cf. art. 8 alin. (1) lit.a) sau art. 49 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia Achiziţii si Contractari/Serviciul Juridic Achiziţii
Postanschrift: Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030925
Land: Rumänien
E-Mail: veaceslav.zaporojanu@ancom.ro
Telefon: +40 372845393
Fax: +40 372845402
Internet-Adresse: www.ancom.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022