Lieferungen - 268068-2022

Submission deadline has been amended by:  315444-2022
20/05/2022    S98

Polska-Sochaczew: Wodne kotły grzewcze

2022/S 098-268068

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA SOCHACZEW
Krajowy numer identyfikacyjny: 8371692031
Adres pocztowy: WARSZAWSKA 115
Miejscowość: SOCHACZEW
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 96-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: IWONA SZLAGA
E-mail: inwestycje@sochaczew.org.pl
Tel.: +48 468642600
Faks: +48 468642602
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew

Numer referencyjny: D.271.9.2022
II.1.2)Główny kod CPV
44621210 Wodne kotły grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 20 kotłów gazowych oraz 19 kotłów na biomasę (pellet) w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”. Każda instalacja będzie produkowała energię cieplną na potrzeby własne budynku, w którym zostanie zainstalowana.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zadania znajduje się Programie funkcjonalno-użytkowym w formacie PDF (dalej: PFU) – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621210 Wodne kotły grzewcze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sochaczew, woj. Mazowieckie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 20 kotłów gazowych oraz 19 kotłów na biomasę (pellet) w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”. Każda instalacja będzie produkowała energię cieplną na potrzeby własne budynku, w którym zostanie zainstalowana. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zadania znajduje się Programie funkcjonalno-użytkowym w formacie PDF (dalej: PFU) – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ5.4 Wykonawca w ramach zamówienia wykona w szczególności następujące prace:

1) Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych branży sanitarnej (szczególnie w przypadku kotłów na pellet).

2) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych i montażowych.

3) Przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

4) Dostarczenie niezbędnych urządzeń, przewodów, armatury i materiałów.

5) Wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach.

6) Prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach przeprowadzonych prac.

7) Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.).

8) Wykonanie szczegółowego planu testów i rozruchu systemów.

9) Uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie kotłowni, rurociągów i sieci cieplnych do eksploatacji.

10) Dokonanie przeszkolenia przyszłych użytkowników instalacji niezwłocznie po ich uruchomieniu.

11) Wykonanie instrukcji obsługi zmodernizowanej kotłowni, sieci i rozdzielni cieplnych.

12) Wykonywanie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym.

13) Wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone były roboty.

14) Naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę urządzeń oraz sieci technicznych w budynku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia to 3 (trzy) miesiące od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, nie dłużej jednak, niż do dnia 31 października 2022 roku.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sytuacja ekonomiczna finansowa Wykonawcy zostanie spełniona jeżeli Wykonawca:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 600 000,00 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy);

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że posiada opłaconą polisę z sumą gwarancyjną w wysokości minimum 600 000,00 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy),

UWAGA: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna i zawodowa Wykonawcy zostanie spełniona jeżeli Wykonawca:

1) Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał trzy zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 10 instalacji kotłów (na biomasę lub gazowych);

UWAGA 1: Przez „jedno zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.

UWAGA 2: Mając na uwadze art. 117 ust.1 PZP Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 PZP, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę, jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — Zamawiający nie dopuszcza możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

UWAGA 3: Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem włącznie w przypadku, kiedy dane roboty budowlane wykonał osobiście.

2) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

a) kierownik budowy (kierownik robót branży sanitarnej) – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- Dz. U. 9 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych;

b) projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych (patrz Wyjaśnienie poniżej).

c) pracownik posiadający aktualny certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu kotłów i pieców na biomasę, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny.

WYJAŚNIENIE! W przypadku każdego z ww. wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220, z późn.zm.).

UWAGA 1. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

UWAGA 2. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik do SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Sochaczew ul. Warszawska 115,

96-500 Sochaczew przy pomocy portalu https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

9.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

9.2 Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form:

1) w pieniądzu, przelewem na konto nr: 21 9283 0006 0013 2381 2000 0030 w banku: BS Sochaczew z opisem: „Wadium w postępowaniu ,,Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew ” z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione środki znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

9.3 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 9.2. pkt 2-4- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

UWAGA: gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu Wykonawca może załączyć kopię przelewu.

9.4 Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 98 PZP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adres pocztowy: POSTĘPU 17a
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 902-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adres pocztowy: POSTĘPU 17a
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, w szczególności:

1) odwołanie (do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”) wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) odwołanie, w przypadku, gdy zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022