Lieferungen - 268075-2022

20/05/2022    S98

Polska-Olsztyn: Odczynniki chemiczne

2022/S 098-268075

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 510884205
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 10 - 719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Opalach
E-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239
Faks: +48 895233278
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Numer referencyjny: 187/2022/PN/DZP
II.1.2)Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” - Załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym.

3. Zaoferowane odczynniki muszą posiadać minimum 6 miesięczny okres przydatności do użycia określony przez producenta z wyłączeniem odczynników dla których producent lub zamawiający zastrzegł krótszy lub dłuższy termin przydatności do użycia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Z uwagi na brak możliwości przewidzenia zakupu konkretnych ilości z wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający specyfikował po jednej sztuce każdego z produktów. W toku realizacji

przedmiotowej umowy, zamawiający, zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość niż wyspecyfikowana przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach w formularzu opis przedmiotu

zamówienia/formularzu cenowym lub niezakupienia danej pozycji w ogóle lecz oświadcza, iż dokona zakupu specyfikowanych odczynników wg Załącznika nr 1 w co najmniej 5%.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami

minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone

przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.3.RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych

osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania).4.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej:RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 5.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko

Mazurski w Olsztynie, ul. M.Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097. 6.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4.Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.7.Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 3 / 7lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 8.Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ. 9.Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż zakupy odczynników objętych przedmiotowym postępowaniem w ramach zamówienia publicznego, mogą być finansowane z grantów oraz ze źródeł zagranicznych, których beneficjentem jest lub będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Lista realizowanych projektów badawczych widnieje na stronie http://www.uwm.edu.pl/badania/projekty-badawcze

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–7 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia.

2. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 21 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

3. Zamówienia odczynników dokonywane będą formą wybraną przez zamawiającego spośród następujących:

a) zlecenia wysłanego na podany w umowie adres e-mail;

b) zlecenia założonego na wskazanej w umowie stronie internetowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przez platformę (https://platformazakupowa.pl) w formie elektronicznej, tj. oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem

formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: III kwartał 2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:- wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,-wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,-oświadczenie JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,-w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.-w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.2.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.3. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 Pzp z wyłączeniem ust. 2 tego artykułu.4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie JEDZ.5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.6.Zamawiający żąda, by Wykonawca który składa ofertę równoważną, złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych w zakresie: wszystkich właściwości i zastosowań specyfikowanego odczynnika, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie numeru katalogowego specyfikowanego produktu.7. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 7.1.kart charakterystyki oferowanego produktu. Dokument będzie musiał zawierać m.in. nazwę producenta, charakterystykę i opis właściwości; 7.2.próbek do testów. Próbki powinny wystarczyć na dokonanie analizy mogącej potwierdzić, iż zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego a jego użycie nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych.8.Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.9. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony

prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022