Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 268084-2022

20/05/2022    S98

Danmark-Ebeltoft: Programpakker og informationssystemer

2022/S 098-268084

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189978
Postadresse: Lundbergsvej 2
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8400
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Sonne
E-mail: kaso@syddjurs.dk
Telefon: +45 87535775
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179237508.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.syddjurs.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: jesper.bonde@fredericia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
Postadresse: Tinghøj Allé 2
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
E-mail: jniko@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/179237508.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/179237508.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af daginstitutionssystem

Sagsnr.: 50265
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

3 kommuner gennemfører et fælles udbud af en kontrakt om daginstitutionssystem.

Hver af de tre deltagende kommuner indgår hver deres kontrakt med vinderen af udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48400000 Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal være en sagsbærende institutionsløsning på kommunens dagtilbud- og pladsanvisningsområde, således, at sagsbehandling, administration samt overblik over kommunens dagtilbud understøttes bedst muligt både teknisk og forretningsmæssigt.

Systemet skal anvendes til at understøtte administration af børn i alderen 0-18 år, dog primært op til 13 år, som benytter et eller flere af følgende pasningstilbud, samt de pladser der er til rådighed i disse tilbud:

Dagtilbud til børn, herunder Dagpleje og Daginstitution (vuggestue, børnehave, fritidshjem m.v.), samt private institutioner

Private pasningsordninger

Klubber

Skolefritidsordning i henhold til folkeskolelovens § 3 m.m.

Lovpligtige fripladstyper eller tilskudstyper (økonomiske/socialpædagogiske/behandlingsmæssige/søskende)

Mellemkommunale pasningstilbud

Systemet skal anvendes af de forvaltninger, institutioner og dagplejere, der administrerer opskrivninger, ventelister, indmeldelser, børn, samt organisering i daginstitutioner og dagplejen.

Systemet skal kunne understøtte forskellige former for administrative opdelinger af funktioner og arbejdsområder. Systemet skal derfor indeholde et dagplejemodul, et institutionsmodul, et pladsanvisningsmodul og et kapacitetsstyringsmodul, hvor data automatisk overføres imellem modulerne, eller tilsvarende.

Det forventes, at der tilbydes en løsning som SaaS, således at Tilbudsgiver drifter det tilbudte system. Derfor er der til kontrakten vedlagt en standard hostingaftale og en databehandleraftale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2032
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed er fra underskrift og indtil 1. oktober 2028; dvs. 6 år plus perioden fra underskrift til 1. oktober. Der er mulighed for, at de deltagende kommuner hver for sig kan forlænge kontraktperioden med 4 x 12 måneder. Forlængelse kan ske af en eller flere omgange med et varsel på 3 måneder inden udløb af den ordinære eller forlængede kontraktperiode.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option vedrørende kapacitetsstyring (Behovslisten punkt 11.1 - 11.8)

Option vedrørende arkiveringsversion til Statens Arkiver

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivers generelle egnethed til at udføre den udbudte kontrakt vurderes på baggrund af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af følgende hovedafsnit i ESPD:

Del III.A (straffedomme)

Del III.B (betaling af skatter, afgifter og bidrag)

Del III.C (insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse)

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/06/2022
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2022