Lieferungen - 268095-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Cernavodă: Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen

2022/S 098-268095

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ORASUL CERNAVODA
Nationale Identifikationsnummer: 4304568
Postanschrift: Strada: Ovidiu, nr. 11
Ort: Cernavoda
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 905200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ardelean Radu-Alexandru
E-Mail: ardeleanradu@primaria-cernavoda.ro
Telefon: +40 241487108/+40 241487118
Fax: +40 241239578/+40 241487124
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-cernavoda.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144099
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ACHIZITIONARE, MONTARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE „ DOTARI INDEPENDENTE PENTRU RETEAUA DE AGENT TERMIC SECUNDAR ( VANE, ROBINETI, APOMETRE, GIGACALORIMETRE) ORAS CERNAVODA, JUDETUL CONSTANTA

Referenznummer der Bekanntmachung: Nr. 18777 din 12.05.2022 cu referinta unica 0.2.22.188
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42130000 Leitungsventile, Hähne, Rohrarmaturen und ähnliche Vorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A) Obiectul contractului il constituie ACHIZITIONARE, MONTARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE „ DOTARI INDEPENDENTE PENTRU RETEAUA DE AGENT TERMIC SECUNDAR ( VANE, ROBINETI, APOMETRE, GIGACALORIMETRE) ORAS CERNAVODA, JUDETUL CONSTANTA, conform cerintelor documentatiei si caietului de saricni

B) Valoarea estimata totala a achizitiei este de 756.302,52 lei (exclusiv TVA)

C) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017

D) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 756 302.52 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Orasul Cernavoda

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A) Obiectul contractului il constituie ACHIZITIONARE, MONTARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE „ DOTARI INDEPENDENTE PENTRU RETEAUA DE AGENT TERMIC SECUNDAR ( VANE, ROBINETI, APOMETRE, GIGACALORIMETRE) ORAS CERNAVODA, JUDETUL CONSTANTA, conform cerintelor documentatiei si caietului de saricni

B) Valoarea estimata totala a achizitiei este de 756.302,52 lei (exclusiv TVA)

C) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017

D) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantia Comerciala(Pgr) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164; art. 165; art. 167 din Legea 98/2016

1. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative sunt urmatoarele:

a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii lor;

b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv

Si daca este cazul:

a. documente prin care sa se demonstreaze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016;

b. alte documente edificatoare;

2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr.98/2016 privind conflictul de interese.

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie.

Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic va completa si prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire., urmând ca aceasta declaratie sa fie prezentata numai de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractantul sau tertul sustinator), dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definite conform a articolului 21, alin 5 si 6 din HG nr.395/2016 în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Liviu Cristian Negoiță - Primar; Șerif Cîrjali – Viceprimar; Silvica Olteanu – Secretar UAT; Roxana Nicoleta Gherase – Șef Serviciu, Serviciul Impozite și taxe; Menat Aledin - Șef Serviciu Tehnic; Aurica Marin - Inspector asistent, Olteanu Ionuț Mihai - Șef Serviciu Patrimoniu și Cadastru, Serviciul Compartiment Tehnic Investiții; Alexandru Ionuț Bălan - Referent de Specialitate Superior, Serviciul Compartiment Tehnic Investitii; Dragomir Rodica - Șef Serviciu ADPP; Delia Florentina Carmen – Consilier Serviciul Achiziții; Florea Cătălin Constantin - Consilier Serviciul Achiziții; Ardelean Radu-Alexandru - Șef Serviciu Achiziții; Bănuță Silviu Marian – Șef Serviciu Tehnic; Carmen Marcu - Șef Serviciu, Serviciul Asistență Socială; Anișoara Marin - Inspector principal Compartiment Protecție și Asistență Socială; Bogdan Boarca - Consilier Local; Constantin Grajdeanu - Consilier Local; Mariana Mircea - Consilier Local; Marilena-Laura Nicola - Consilier Local; Marian Sava- Consilier Local; Tudor Romeo- Consilier local; Salem Zahra – Consilier Local, Postole Radu-Victor Consilier Local, Rizea Aida- Gabriela- Consilier Local, Popa Mihai, Consilier Local, Niazi Ghiulen- Consilier Local, Gheorghe Florina- Consilier Local, Cocor Constantin- Codrut- Consilier Local, Stoian Benoni - Consilier Local, Gherghiniță Cristian - Consilier Local, Voiculescu Liliana - Consilier Local, Alina-Diana Miesz - Director Executiv Direcția servicii și administrație publică; Laura Vasilica Nicolescu - Șef Serviciu Strategie și Proiecte; Polixenia Gheorghe - Referent Compartiment Administrativ; Andreea Iordan – Inspector Asistent Serviciul Achiziții; Simona Presadă – Inspector superior Serviciul Strategie și Proiecte; Raluca Andronache – Șef Serviciu, Serviciul Buget Contabilitate; Sorina Popa – Director Direcția Cultura, Muzeu, Biblioteca; Nicoleta-Gabriela Duta - Inspector de specialitate Compartiment Comunicare și Informatizare Date; Valentin-Florin Ațintișanu - Inspector superior Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat; Georgiana Cadiu - Director Executiv Direcția Asistență Socială; Corina Ghilase - Director Cămin pentru persoane vârstnice; Anca Guțu - Inspector Superior Compartiment Administrarea Domeniu Public și Privat; Ovezea Ion Mihai – Inspector Serviciul Tehnic

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Capacitatea de exercitare a activității profesionale în conformitate cu art 173 din Legea 98 /2016 privind achizițiile publice.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii în țara de rezidență, să reiasa că acestia sunt legal constituiți, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: completarea DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidentă, sa fie prezentat doar la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluării ofertelor și numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Ofertanții vor prezenta odată cu depunerea DUAE și angajamentul terțului susținător (împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre terț/terți susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de subcontractare și acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertentului clasat pe primul loc în urma evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCapacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu art 179 din Legea 98 privind achizitiile publice.In vederea îndeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, ofertantii vor prezenta o lista a principalelor furnizari de produse similare cu cele care fac obiectul contractului livrate în ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati). Din lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a livrat produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, in valoare cumulata de cel putin 756.302,52 lei fara TVA la nivelul a unu sau a mai multe contracteModalitatea de îndeplinire: Operatorul economic va complete si prezenta formularul DUAE, din documentatia de atribuire urmand ca documentele justificative (certificri de buna executie/documente justificative) sa fie prezentate numai de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului de atribuire, conform art. 196, alin (2) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.Prin “produse similare”, autoritatea contractanta intelege sintagma de vane, robineti, apometre, gigacalorimetre, cu instalare si punere in functiune sau similare din punct de vedere al categoriei si potrivit scopului.

Proportia de subcontractareSe va specifica la nivelul DUAE, daca operatorul prezinta Subcontractanti, proportia de subcontractare

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCerința 1Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității ISO 9001Ofertantul (Operatorul Economic individual sau fiecare membru al unei Asocieri) trebuie să demonstreze că deține certificări specifice care atestă respectarea de către acesta a următoarelor standarde : - Sistemul de Management al Calității EN-ISO 9001 sau echivalent pentru lotul la care operatorul va depune oferta.Standardul de asigurare a calității este solicitat, precum și faptul că documentele justificative vor fi prezentate, la câștigătorul de pe locul 1, prin depunerea oricărui document prin care se susține cerința sau echivalent (de exemplu : un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței, similare cu cele prevazute drept condiție pentru obținerea unei certificări)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic va complete si prezenta formularul DUAE, din documentatia de atribuire urmand ca documentele justificative (certificri de buna executie/documente justificative ) sa fie prezentate numai de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului de atribuire, conform art. 196, alin (2) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.Prin “produse similare”, autoritatea contractanta intelege sintagma de vane, robineti, apometre, gigacalorimetre, cu instalare si punere in functiune sau similare din punct de vedere al categoriei si potrivit scopului.

Alaturi de DUAE, in sectiunea de documente de calficiare, daca operatorul prezinta subcontractanti, se va prezenta si acordul de subcontractare

Modalitatea de indeplinire:Cerinta va fi indeplinita prin completarea DUAE, conform art. 193 din leagea 98/2016 privind achizitiile publice. Certificate de standard ISO 9001:2008 sau documentele echivalente cu acestea vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea raportului de atribuire

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022