Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 268096-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Otopeni: Benzin

2022/S 098-268096

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836
Nationale Identifikationsnummer: 27036839
Postanschrift: Strada: Zborului, nr. 1
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): MIU Adrian
E-Mail: achizitii1836@roaf.ro
Telefon: +40 213505113-276/462
Fax: +40 213185452/67
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.roaf.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144098
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Benzină de aviație 100LL

Referenznummer der Bekanntmachung: A1-3584/ 04.05.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09132000 Benzin
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Benzină de aviaţie 100 LL, conform standardului ASTM D 910-17a, necesară funcționarii aeronavelor militare din dotarea SMFA.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Număr zile până la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 15

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 003 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO222 Buzău
Hauptort der Ausführung:

U.M. 01838 Boboc, loc. Boboc, jud. Buzău

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Încheierea unui contract de furnizare Benzină de aviaţie 100 LL, conform standardului ASTM D 910-17a, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

Cantitate = 100 tone

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa nr. 1 – Neîncadrarea în prevederile art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE, urmând ca documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE să fie prezentate, la solicitarea achizitorului, de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Se va prezenta certificatul de cazier judiciar atât pentru ofertant, cât si pentru director general firmă (administrator) – inclusiv pentru terții susținători, dacă este cazul. Pentru persoane juridice/fizice străine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autorităţi competente din ţara de rezidenţă, în conformitate cu legislaţia din acea țară. Se vor prezenta certificate de cazier fiscal.

De asemenea, ofertanții români vor prezenta Certificatul de cazier fiscal, iar persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente eliberate de autorităţi competente din ţara de rezidenţă.

Cerinţa nr. 2. – Prezentarea certificatului prin care se confirmă plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat şi la bugetul local din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia.

Modalitatea de îndeplinire:

1. Se va prezenta DUAE, completându-se secţiunile aferente cerinţelor solicitate.

2. Pentru persoane juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirmă plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat şi bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice străine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autorităţi competente din ţara de rezidenţă, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor scadente de plată a impozitelor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă. Documentele menţionate se vor prezenta doar la solicitarea achizitorului de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerința nr. 3 – Prezentarea "Declaraţiei privind evitarea conflictului de interese pentru ofertant/ candidat/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ terţul susţinător" (Declaraţie privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016)

Persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul achizitorului - U.M. 01836 Otopeni sunt: Laurenţiu HODOROGEA (Comandantul U.M. 01836), Dumitru DAVID (Locţiitorul Comandantului U.M. 01836), Adrian MIU (Şef Serviciu Management Achiziţii Program Major Forţe Aeriene U.M. 01836), Nicolae BĂCAN (Contabil Şef U.M. 01836).

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016.

Toate documentele solicitate de achizitor vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind semnătura electronică. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.

Cerinţa nr. 1. Dovedirea înregistrării ca persoană juridică

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC) sau documentul echivalent, pentru ofertanţii străini, să fie prezentat doar la solicitarea autorităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Certificatul constatator poate fi prezentat în original/ copie legalizată/ fotocopie certificată ,,conform cu originalul" (formula specificată poate fi efectuată olograf sau prin aplicarea unei ştampile conţinând această menţiune) însuşită prin semnătura reprezentantului abilitat să depună documentele şi prin ştampila operatorului economic) sau emis în formă electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă (Notificare ONRC_Serviciul InfoCert_AC_0). Informaţiile cuprinse în acesta trebuie să fie actuale/reale la data limită de depunere a ofertelor. Ofertanţilor străini li se aplică aceeaşi cerinţă, respectiv completarea DUAE, dovada fiind solicitată de achizitor doar operatorului economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În acest caz, documentele care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență și care sunt edificatoare în ceea ce privește obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completarile ulterioare) vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele solicitate de achizitor vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SICAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generalaOfertantul trebuie să demonstreze că a realizat o cifră de afaceri globală cel puțin egală cu valoarea estimată a contractului, respectiv 1,003,000.00 lei fără TVA, iar cifra de afaceri globală se va demonstra pentru ultimii 3 ani (2019, 2020 și 2021). În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informaţiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Neîndeplinirea acestei cerinţe atrage excluderea ofertantului de la procedura privind atribuirea contractului. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât lei în euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale, stabilite de catre BNR pentru anii: 2019 – 4.7452 lei, 2020 – 4.8371 lei, 2021 – 4.9204 lei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative (bilanțuri contabile, situații financiare, etc.) să fie prezentate doar la solicitarea achizitorului, de către operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În completarea DUAE ofertanții sunt obligați să respecte prevederile din Instrucțiunile pentru ofertanți, document care face parte din prezenta documentație de atribuire.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienţă similară – Lista principalelor furnizări de produse similare în ultimii 3 ani (calculaţi anterior termenului limită de depunere a ofertelor). Ofertanții vor face dovada furnizării de produse similare de o valoare totală cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului, respectiv 1,003,000.00 lei fără TVA.Prin produse similare se înțelege produse petroliere destinate utilizării în domeniul aeronautic.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții vor face dovada implementării Standardului de Management al Calităţii în conformitate cu ISO 9001:2008.Demonstrarea Certificării în managementul calităţii conform standardului ISO 9001 sau echivalent prin Certificat ISO 9001 sau echivalent, orice alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii în conformitate cu cerinţele art. 200 din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE), urmând ca documentul/ele justificativ(e) contract de furnizare, certificate, procese verbale, recomandări din partea beneficiarilor, etc.). să fie prezentat(e) doar la solicitarea achizitorului de către operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele prezentate în acest sens vor purta menţiunea „conform cu originalul” şi ştampila operatorului economic. Documentele încheiate în alte limbi decât limba română se vor prezenta în copie, însoţite de traduceri autorizate în limba română. În situaţia în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor anterioare de produse se realizează printr-o declaraţie pe proprie răspundere a operatorului economic în cauză. În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informaţiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate.

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmând ca documentul(ele) să fie prezentat(e) doar la solicitarea achizitorului de către operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Prezentare certificate sau alte documente similare (proceduri/manuale de calitate, activitate procedurată etc.) care să ateste implementarea și menținerea conform cu cerințele din standardul ISO 9001:2008 sau echivalent, a unui sistem de management al calității. Certificatele/documentele care atestă implementarea sistemului de management al calității ISO trebuie să fie valabile la momentul prezentării lor. Certificatele se vor prezenta în oricare din formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate sau de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii ori, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă. Imposibilitatea demonstrării implementarii standardelor (sau echivalent) solicitate atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului. Ofertanţii străini care nu au sediul în România trebuie să deţină o certificare sau o acreditare, în conformitate cu ISO-9001:2008 sau echivalent, în termen de valabilitate, acordată de un organism naţional ori internaţional, recunoscut de o ţară membră UE. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea de contract pe care o realizează.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

a) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:

Ofertanții vor respecta prevederile din Instrucțiunile pentru ofertanți, document care face parte din prezenta documentație de atribuire.

b) Asociere

Ofertanții vor respecta prevederile din Instrucțiunile pentru ofertanți, document care face parte din prezenta documentație de atribuire.

c) Documentele emise într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele limită de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Birou juridic U.M. 01836
Postanschrift: Strada Zborului nr. 1
Ort: Otopeni
Postleitzahl: 075100
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii1836@roaf.ro
Telefon: +40 213505113/137
Internet-Adresse: www.roaf.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022