Lieferungen - 268101-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Tabak, Tabakwaren und zugehöriger Bedarf

2022/S 098-268101

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: FOND ZATVORNO DELO DP
Nationale Identifikationsnummer: 129009070
Postanschrift: GEN.N.STOLETOV No..26
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1309
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Elitsa Chavdarova Stancheva
E-Mail: elitsa.stancheva@dpfzd.com
Telefon: +359 29319295
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.dpfzd.com/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/26427
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/206197
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/206197
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: подобряване на условията за изпълнение на наказанията

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на вносни цигари за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15990000 Tabak, Tabakwaren und zugehöriger Bedarf
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на вносни цигари за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода. Участникът да представи минимум 20 вида вносни цигари.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 970 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Адресите за доставка са подборно описани в Техническа спецификация - Образец №1 от документацията на обществената поръчка.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Участникът да представи минимум 20 вида вносни цигари.

Тютюневите изделия да отговарят на Закона за тютюна и тютюневите изделия и Наредбата за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия. Участникът, освен посочените минимум 20 вида вносни цигари, при възможност следва да представи и допълнителен списък с вносни цигари за обогатяване на асортимента.

Участникът следва да даде търговска отстъпка от продажната цена на декларираните минимум 20 вида вносни цигари. Търговската отстъпка следва да е предложена в „%“ (процент) и да бъде валидна и за евентуално предложения от участника допълнителен списък с вносни цигари, за целия срок на договора.

Участникът в ценовото си предложение следва да посочи видовете тютюневи изделия, с посочване на продажните цени на вносните цигари (за задължителните минимум 20 вида плюс допълнителния списък).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 970 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът да притежава разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия и да разполага с договор за дистрибуция на тютюн и тютюневи изделия.

Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Буква А: Годност.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с копие на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия и копия на потвърдителни писма/бележки за дистрибуция на тютюн и тютюневи изделия.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП). Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:

Декларирането на съответствие с поставения от Възложителя критерий за подбор от настоящите указания, се извършва чрез попълване на Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за изпълнената/ите дейност/и с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, или с посочване на общодостъпен безплатен източник, от където тази информация може да бъде получена.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Минимално изискване:

Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката”, следва да се разбира: доставка на вносни цигари. Възложителят не поставя изискване за обем.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Доставките ще се извършват 1 път седмично, в рамките на 48 часа след получена писмена заявка, изпратена по мейл или факс на посочен от изпълнителя адрес от упълномощено, от възложителя длъжностно лице. Във всяка заявка ще се конкретизира точно количество и марка. Същата ще съдържа адрес за доставка и лице за контакт. Всяка доставка се извършва със стокова разписка подписана в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

Възложителят заплаща възнаграждението в срок до 20 (двадесет) календарни дни след извършване на доставката, по банков път по посочената от Изпълнителя банкова сметка, срещу предоставена оригинална фактура, придружена със стокова разписка, удостоверяваща доставката.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 14:30
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б)

банкова гаранция в полза на Възложителя или в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на

отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията. Условията и сроковете за

задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са описани в договора за възлагане на обществената

поръчка.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ за

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1.

правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между участниците

в обединението; 3.дейностите, които ще изпълнява всеки член в обединението; 4. участниците в обединението

трябва да определят едно лице, което да представлява участниците в обединението. Когато в договора не е

посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи документ, подписан от

лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5.всички членове на обединението следва да

поемат отговорност заедно и поотделно за изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка.

3. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54,ал.1 от

ЗОП

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:

- Участници, които са свързани лица

- Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато

не са налице условията по чл. 4 от закона.

- Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за

отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

-Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в

обявлението за обществена поръчка или в документацията;

- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

- Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета

съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;

-Участник подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и

валидност.

-Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

- Участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл.

9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Комисията отваря, разглежда, оценява и класира постъпилите оферти по реда и условията на чл. 54, ал. 2, чл. 56,

ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, чрез ЦАИС ЕОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за

възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалбата може да се подава

в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или

решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022