Lieferungen - 268105-2022

20/05/2022    S98

Polen-Koleczkowo: Schaufellader

2022/S 098-268105

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 19168071300000
Postanschrift: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Ort: Koleczkowo
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 84-207
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Pracownik Działu Zamówień Publicznych
E-Mail: przetargi@ekodolina.pl
Telefon: +48 586725000
Fax: +48 586727474
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ekodolina.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

(04A) Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP-P/04A/2022/ładowarka
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43261100 Schaufellader
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego, fabrycznie nowej (tzn. wyprodukowanej w 2022r.), nieużywanej, kompletnej, nieuszkodzonej ładowarki [zwanej dalej „Ładowarką”] w terminie 150 dni oraz serwisowanie Ładowarki przez okres 24 m-cy lub przez okres 9.000 mth jej pracy - w zależności co nastąpi jako pierwsze [zwanymi dalej Serwisami]. Podstawowe zespoły Ładowarki takie jak silnik, rozwiązania systemu hydraulicznego, sterowania oraz systemu doczyszczania spalin i wagi muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta co Ładowarka. Ładowarka musi być dostarczona wraz z osprzętem, w tym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 6 kpl. nowych lemieszy wraz ze śrubami i nakrętkami mocującymi, po 3 kpl. do łyżki standardowej oraz 3 kpl. do łyżki wysokiego wysypu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dost. fabr. nowej tzn. wyprod. w 2022r. nieużywanej, nieuszk. ład. kołowej czołowo – przegubowej. Dost. obejmie: przepr. próby eksploat. – przez min. 1h, wyk. serwis. przez 24 m-ce lub 9.000mth w zależn. od tego co nastąpi wcześniej, zgodnie z DTR; przepr. szkol. person. w trakcie przepr. próby eksploat., 8 osób, ład. nie może być prototyp. i musi pochodzić z seryjnej prod.

Param. techn.:

Ład. musi być przystos. do ciągłej pracy w war. wilgotn. pow. 99%, w temp. pow. 40°C i ogranicz. widoczn. przez silne zamglenie poniż. 10m

Podst. podzesp., takie jak: silnik, rozwiąz. sys. hydraul., ster. oraz sys. doczyszcz. spalin i wagi muszą być tego samego prod. co ład.

masa eksploat. na oponach 23,5R25L5, bez wypełn. łyżki 19T–22T.

siln. wysokopr. z turbodoł., z wtryskiem bezpośr. Common Rail.

siln. o max poj. 7.100cm3.

maks. moc użyt. siln. 190-255KM wg ISO 9249.

siln. chłodz. cieczą.

chłodn. wzmocn., posiad. szer. rdzeń (przemysł.).

wentyl. chłodn. z f-cją automat. zm. kier. obrot.

siln. posiadaj. chłodz. pow. doładow.

siln. spełn. normę emisji spalin, obowiąz. w dniu dost.

sprzęt wypos. w łyżkę do odpad. o poj. min. 4,0m3 z przykręc. kraw. tnącą i posiad. 2 kratki prześwit. dla popr. widoczn. w kier. jazdy do przodu (gęst. odpad. do 900 kg/m3) oraz 1 łyżkę wys. wysypu o poj. min 5,0 m3 (gęstość mater. do 800 kg/m3).

wys. do pkt przesypu przy max otwartej łyżce stand. min. 3,7m, a przy max otwartej łyżce wys. wysypu min 4,6m.

mocow. łyżki za pośr. hydraul., uniwers. szybkozł. typ VOLVO zainstal. na ład.

ład. wypos. w wagę technol., mierzącą masę odpad. wypełn. łyżkę o dokładn. pomiaru do 1% i zakr. ważenia od 0,1Mg wzwyż, posiad. opcję sumow. kolejn. wskazań do wart. min. 50Mg.

mosty napęd: przedni i tylni wzmocn. o ogranicz. poślizgu wew. lub z pełną blok. obu mostów.

ukł. napęd. (skrzy. biegów i zmiennik momentu) hydrokinet. lub hybryd. (połącz. ukł. hydrokinet. z hydrostat.).

ukł. napędu na 4 koła, min prześwit 365mm.

automat., centr. ukł. smarow. posiad. możliwość smarow. ręcznego.

opony bezdętk. twarde odp. na ścieranie L5 (skalne) kl. premium.

kab. 1os. wypos. w zewn. kratę ochr. przedn. szyby.

kab. spełn. eur. normy ROPS i FOPS wg ISO 3471.

ster. masz. przez kierown. a osprzęt. robocz. przez joystick.

regul. w 3 płaszcz. kolumna kierown.

kab. wypos. w monit. poł. z kam. cofania.

kab. nadciśn. z wyświetl. ciśn. w kab., posiad. obieg pow. wypos. w ukł. filtrów kab. tj.: filtr z granul. węglem akt., HEPA oraz cz. stałych.

automat. klimatyz.,poziom hałasu w kab. wg ISO 6396 max 70dB(A).

fotel operat. wypos. przynajmniej w:

Zintegr. kompresor 24V, Zawiesz. pneumat., Manual. regul. wagi/wys.do 130kg lub więcej, Regul. poziomu amortyz., Regul. Kołyski, Regul. dł siedziska lub fotel. w pł. Poz., Regul. wys., Regul. kąta pochyl. oparcia, Pneumat. wsparcie odcinka lędźw., Zagł., Podłok., 2 pkt pas bezp.

przednia szyba lamin., tylna szyba ogrzew. z wycieraczką.

oryg. lust. boczne, podgrzew. i regul. elektr., dod. wew. wypukłe lust. wstecz.

min 4 świat rob. LED z przodu, z automat. zm. świec. w zależn. od poł. łyżki

min 2 świat rob. LED z tyłu, min 2 halogen. reflekt. gł. z przodu i 2 z tyłu.

świat. cof., sygn. dźwięk. cof., dod. oświetl. na kabinie – żółte, obrot. świat. ostrzeg.

zainstal. radio + min 2 głośniki, zainstal. radio CB.

aktywny sys. wykr. przeszk. ruch., stałych oraz rozpozn. osób, monitor. tylną cz. pojazd., automat. ostrzeg. operatora o wykryt. zagroż. sygn. dźwięk. i symbol. wizual. na wyświetl., wypos. w sys. samoczynnego zatrzym. maszyny z możl. wył. poszczeg. f-cji sys.

sys. obserw. przestrz. wokół pojazd. 360°, likwid. martwe punkty z pokazyw. obrazu z kamer na wyświetl. w kab.

fabr. sys. zdalnego monitor. pracy pojazd. uwzgl.: czas pracy, pozycjon., realne spalanie, autodiagnost. z licencją dost. dla zam. w czasie gwarancji w cenie. Dost. do sys. poprzez przeglądarkę.

Wypos.: gaśnica ABC min 2 kg, apteczka, trójkąt ostrzeg., 2 kliny, smarown. ręczna na kartusze do napełn. zbiornika ukł. central. smar., zest. narzędzi

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy ładowarki kołowej czołowo-przegubowej o mocy użytecznej silnika 190-255 KM każda;

Aby uznać warunek za spełniony, Wykonawca może wykazać dostawę trzech lub więcej wyżej opisanych ładowarek w ramach realizacji jednej umowy lub w ramach realizacji kilku umów.

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

Za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie zamawiającego: „Eko Dolina” sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, POLSKA, budynek administracyjny – w Dziale Zamówień Publicznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. XI SWZ.

Ustala się wadium w wysokości: 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 uPzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 2 lit. a, b i c, 3, 4, 5, 6, 7 uPzp.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) – opisane zostały w rozdz. XIV SWZ, zaś przedmiotowe środki dowodowe opisane zostały w rozdz. XVI SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022