Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 268134-2016

Компактен изглед

03/08/2016    S148

България-Благоевград: Изолационни строителни работи

2016/S 148-268134

Община Благоевград, 000024695, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, Дирекция ПНООП, На вниманието на: Крум Алуминов — Старши юрисконсулт, Благоевград 2700, България. Телефон: +359 73867714. Факс: +359 73884451. Адрес за електронна поща: kaluminov@blgmun.com

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 12.4.2016, 2016/S 071-123666)

Относно:
CPV:45320000 Изолационни строителни работи, 45000000 Строителни и монтажни работи, 71220000 Архитектурно проектиране

Изолационни строителни работи

Строителни и монтажни работи

Архитектурно проектиране

Вместо: 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

8.8.2016 (17:30)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

9.8.2016 (9:00)

Да се чете: 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

15.8.2016 (17:30)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

16.8.2016 (9:00)

Друга допълнителна информация

В Община Благоевград е получено писмо вх. № 69-00-868/28.07.2016 г. от „Персек груп“ ЕООД, с което се иска да бъде удължен обявения срок за подаване на оферти, тъй като същият е недостатъчен за изготвяне на оферта, предвид необходимостта от извършване на оглед на място на всички 73 обекта.

Предвид горното, Възложителят установи, че предварително обявеният срок за представяне на оферти за участие в процедурата е недостатъчен за тяхното изготвяне с оглед на действителната нужда от извършване на оглед на място на обектите, включени в предмета на поръчката.

С цел спазване на принципа за свободна и лоялна конкуренция, застъпен изрично в Закона за обществените поръчки, големият брой на обектите на интервенция, както и факта, че част от заинтересованите лица вероятно не са със седалище и адрес на управление или място на дейност в гр. Благоевград, то на участниците следва да бъде дадено достатъчно време, за да прецизират офертите си.

Предвид гореизложеното са налице основанията на чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП /отм./ във връзка с пар. 18 от ДР на ЗОП за удължаване на обявения срок за подаване на оферти в процедурата, т. е. за Възложителя възниква задължение да удължи срока за подаване на оферти поради необходимостта от извършване на оглед на място на всички 73 обекта, предмет на настоящата поръчка.