Lieferungen - 268156-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Kardzhali: Elektrizität

2022/S 098-268156

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TERITORIALNO PODELENIE NA NATsIONALNIYa OSIGURITELEN INSTITUT - KaRDZhALI
Nationale Identifikationsnummer: 1210825210074
Postanschrift: ul. Belasitsa No. 2
Ort: gr.Kardzhali
NUTS-Code: BG425 Кърджали / Kardzhali
Postleitzahl: 6600
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Mariya Dimitrova Pachilova
E-Mail: Mariya.Pachilova@nssi.bg
Telefon: +359 36166450
Fax: +359 36166440
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nssi.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20756
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/210726
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/210726
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Управлява държавното обществено осигуряване

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на НОИ“

Referenznummer der Bekanntmachung: 08-2022-1015-08-68
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за обект: административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, ул. „Беласица“ № 2, по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към Енергийния Системен Оператор (ЕСО) ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на Възложителя. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа. Мястото на изпълнение на поръчката е административната сграда на ТП на НОИ – Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 2.Обекта е присъединен към разпределителната мрежа ниско напрежение на ЕВН България ЕАД. Категорията на електрозахранване е втора.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 52 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG425 Кърджали / Kardzhali
Hauptort der Ausführung:

Административната сграда на ТП на НОИ - Кърджали с адрес: гр. Кърджали, ул. "Беласица" № 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Общото изразходвано количество електрическа енергия Н.Н. за предходните 12 месеца е 84 591 kWh/ 84,591 MWh (7 049,25 kWh средномесечно), а прогнозното количество за срока на действие на договора е 85 MWh. ИТН на обекта на Възложителя е: 3074188. Считано от 01.11.2021 г. доставката на електрическа енергия се извършва от Доставчик от последна инстанция /ДПИ/ - ЕВН България Електроснабдяване ЕАД. Идентификационен код на пазара: BG5521900660000000000000003074188.

Посоченото прогнозно количество за потребление на електроенергия за срока на договора от 12 (дванадесет) месеца не ангажира Възложителя да го потреби.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 52 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Срокът на изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първия

график за доставка или до изчерпване на максималната прогнозна стойност на договора, което от двете

обстоятелства настъпи по-рано.

Опция: В случай, че към момента на изтичане на 12 месеца от датата на влизане в сила на договора възложителят

няма сключен договор за възлагане на доставка с идентичен предмет в резултат на проведена процедура по ЗОП

и прогнозната стойност на поръчката не е изчерпана, срокът на договора може да бъде удължен на основание чл.

116, ал. 1, т. 1 от ЗОП чрез подписване на допълнително споразумение между страните. Срокът на действие се

удължава до сключването на нов договор със същия предмет между възложителя и избрано за изпълнител лице

или до изчерпване на прогнозната му стойност, което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Участникът трябва да притежава валидна лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за „Търговия с електрическа енергия“ по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ с включени в нея права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, във връзка с чл. 58 от Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/.

2. Участникът трябва да притежава регистрация в „Регистър на търговските участници регистрирани като координатори на балансиращи групи“ в Електроенергиен системен оператор (ЕСО ЕАД).

Документите по т. 1 и 2, с които се доказва посочената информация в ЕЕДОП, се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и следва да са:

по т. 1 - заверено копие на валидна лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ за дейността „Търговия с електрическа енергия“, с включени в нея права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група“, издадена от КЕВР;

по т. 2 - валиден документ, удостоверяващ регистрация като „Координатор на балансираща група“ в регистъра по чл. 65 от ПТЕЕ, поддържан от независимия преносен оператор ЕСО ЕАД със статус „активен“ .

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, изискването за регистрация в „Регистър на търговските участници регистрирани като координатори на балансиращи групи“ на „ЕСО“ ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група“.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.

Документа, с който се доказва посочената информация в ЕЕДОП се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и

при сключване на договор, съгл. чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и следва да е: валиден сертификат, издаден от акредитирано лице удостоверяващо

съответствието на системата за управление на качеството със стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалент, с обхват:

"Търговия с електрическа енергия“.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO

9001 или еквивалент, с обхват: „Търговия с електрическа енергия“.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Критерий за възлагане на поръчката- "най-ниска цена".

За целите на оценяване в настоящата обществена поръчка на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена получена при увеличаване на заложената служебна стойност от 100 лв. с предложеното число от участника, съответстващо на процента търговска надбавка, която да не надвишава 5 % /пет процента/.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на ТП на НОИ – Кърджали,

IBAN:BG24UBBS88883106840901, § 931000, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД– Кърджали; б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя; Гаранцията по а) и б) може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице-гарант. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 13:30
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Основания за отстраняване - чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП. При наличие на основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1, възложителят няма да го приложи, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания за отстраняване има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.

Други основания за отстраняване:

- предложена търговска надбавка повече от 5 % /пет процента/, както и такава с повече от два знака след десетичната запетая;

- наличие на информация за цена в друг раздел на офертата освен раздел 3. Ценово предложение;

- вписвания между редовете, изтривания или корекции по образец № 1.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, при наличие на основания по чл. 107 от ЗОП,

както и за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез еЕЕДОП. Документите, с които се доказва посочената информация се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП и при сключване на договор.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100,

ал.3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за

изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: НОИ - Териториално поделение - Кърджали
Postanschrift: ул. БЕЛАСИЦА №2
Ort: Кърджали
Postleitzahl: 6600
Land: Bulgarien
E-Mail: kardzhali@nssi.bg
Telefon: +359 36166450
Fax: +359 36166440
Internet-Adresse: https://www.noi.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022