Lieferungen - 268169-2023

Submission deadline has been amended by:  292441-2023
05/05/2023    S88

Polen-Łódź: Elektrizität

2023/S 088-268169

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
Postanschrift: ul. Rzgowska 281/289
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 93 - 338
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Wronka
E-Mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl
Telefon: +48 422711751
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.iczmp.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Postanschrift: ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój Nr 15
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 93 - 338
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Wronka
E-Mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl
Telefon: +48 422711751
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.iczmp.edu.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytut Badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/39/2023 - Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/39/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1. Energia elektryczna na potrzeby ICZMP

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Szczyt przedpołudniowy - 760 000 kWh

2. Szczyt popołudniowy - 470 000 kWh

3. Pozostałe godziny doby - 1 900 000 kWh

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2. Energia elektryczna na potrzeby Działu Hoteli i Budynków Mieszkalnych ICZMP

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Hotel „Eskulap” oraz hotel pracowniczy, ul. Paradna 46, 93-345 Łódź, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Energia całodobowa - 250 000 kWh

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Podstawa prawna:

art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp - Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących przypadkach - jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z brakiem rozstrzygnięcia uprzednio prowadzonych postępowań ZP/100/2022 i ZP/25/2023 na dostawę energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”, od dnia 01.01.2023 r. realizowana jest rezerwowa umowa sprzedaży energii elektrycznej. Konsekwencją wdrożenia sprzedaży rezerwowej są wyższe opłaty za dostarczaną energię elektryczną. Skrócenie terminu składania ofert umożliwi Zamawiającemu szybsze zawarcie umowy na dostawę energii w cenach konkurencyjnych.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/05/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/05/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”,

pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy),

poziom „0”, pokój Nr 15

ul. Rzgowska 281/289

93 - 338 Łódź

za pośrednictwem Platformy Zakupowej

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II półrocze 2023

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy Wykluczenia:

Art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) PZP.

Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe:

Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 PZP w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona/ jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zgodnie z art. 127 ust. 1, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 124 ust. 1) PZP:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP.

3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego.

5. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

6. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

7. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP.

Informacje dotyczące wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców, Wykonawcy certyfikowanego przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji zostały opisane w treści SWZ.

II. 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Zamawiający stosuje ponadto art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1, ze zm.).

Szczegóły określa §17A SWZ.

III. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 139 PZP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX ustawy PZP. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/05/2023