Lieferungen - 268172-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Echt: Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair

2022/S 098-268172

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: InkoopcentrumZuid u.a.
Nationaal identificatienummer: 44344554
Postadres: Nieuwe Markt 55
Plaats: Echt
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6101 CV
Land: Nederland
Contactpersoon: Marjo Mooren
E-mail: info@inkoopcentrumzuid.nl
Telefoon: +31 881164116
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.inkoopcentrumzuid.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b8b20f021ad85de2de46321ca6f906e7
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b8b20f021ad85de2de46321ca6f906e7
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: digitaal inschrijven
Postadres: n.v.t. n.v.t.
Plaats: Den Haag
Postcode: n.v.t.
Land: Nederland
Contactpersoon: U dient uw inschrijving digitaal te uploaden via www.tenderned.nl
E-mail: voorbeeld@voobeeld.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kantoormaterialen en facilitaire producten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30100000 Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van Kantoormaterialen en facilitaire producten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22800000 Registers, handelsboeken, ordners, formulieren en overige gedrukte kantoorartikelen, van papier of van karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

onbekend

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2022
Einde: 30/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlenging mogelijk van 2x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mopgelijkheid tot verlenging van 2 x 1 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: commissie van aanbestedingsexperts
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Limburg, St Annadal 1, 6214 PA Maastricht
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
E-mail: br.kort.geding.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022