Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268173-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Huizen: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2022/S 098-268173

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Voedselvangnet
Nationaal identificatienummer: 439631512
Postadres: Oud Bussummerweg 22
Plaats: Huizen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1272PV
Land: Nederland
Contactpersoon: Tes Postma
E-mail: info@voedselvangnet.nl
Telefoon: +316 11623859
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.voedselvangnet.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/af4aa4db8e7ea2bac6e7edb4573c68d8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/af4aa4db8e7ea2bac6e7edb4573c68d8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Stichting
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van droge kruidenierswaren

Referentienummer: P221001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst wenst middels deze aanbesteding één of vier raamovereenkomst(en) aan te gaan met één of meerdere Opdrachtnemers voor het leveren van droge kruidenierswaren zodat de aanbestedende dienst vanaf 1augustus 2022 op een rechtmatige en doelmatige wijze droge kruidenierswaren kan verwerven. De aanbesteding is verdeeld in vijf percelen. Opdrachten worden gegund op basis van laagste prijs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zonnebloem of sojaolie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15411100 Plantaardige oliën
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

112.500 consumenteneenheden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tonijn

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15241400 Ingeblikte tonijn
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.800.000 consumenteneenheden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tomatensaus

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331428 Tomatensaus
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

450.000 consumenteneenheden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Groente

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221000 Groenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

450.000 consumenteneenheden bruine bonen en 450.000 consumenteneenheden doperwten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Olie, tonijn, tomatensaus en groente

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde hoeveelheid van de raamovereenkomst betreft 112.500 consumenteneenheden zonnebloem- of sojaolie, 1.800.000 consumenteneenheden tonijn op water, 450.000 consumenteneenheden tomatensaus, 450.000 consumenteneenheden bruine bonen en 450.000 consumenteneenheden doperwten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst eenmaal met zes (6) maanden te verlengen indien de maximale afname van 150% van de geraamde hoeveelheid nog niet is afgenomen binnen de initiële contractperiode.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022