Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 268189-2021

Submission deadline has been amended by:  334434-2021
28/05/2021    S102

Polen-Bydgoszcz: Bauverwaltungsleistungen

2021/S 102-268189

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Nationale Identifikationsnummer: 9561969536
Postanschrift: ul. Dworcowa 80
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 85-010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kominiak
E-Mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl
Telefon: +48 523705718
Fax: +48 523705716
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/459209
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW.N4.363.04.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania, która obejmuje w szczególności: nadzór nad pracami projektowymi, weryfikację dokumentacji projektowej, zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami opisu przedmiotu zamówienia, oraz również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, niezbędnych do wykonania zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 442 036.91 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71520000 Bauaufsicht
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

DW nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656.

Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin–Żuromin–Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania, która obejmuje w szczególności: nadzór nad pracami projektowymi, weryfikację dokumentacji projektowej, zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami opisu przedmiotu zamówienia, oraz również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, niezbędnych do wykonania zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ – załącznik nr 4 do SWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie koordynatora / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 103 538.50 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa V –Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1 – Infrastruktura drogowa.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 8 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (doprowadził do odbioru końcowego) co najmniej 2 zadania polegające na świadczeniu usługi nadzorowania nad zadaniami polegającymi na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi/ulicy o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto dla każdego zadania.

2. Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (należących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, jak i nienależących do niego, na zdolnościach których Wykonawca się powołuje) posiadających następujące wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:

a. koordynator;

b. inspektor nadzoru robót drogowych;

c. inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych;

d. inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych;

e. inspektor nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych;

f. główny weryfikator dokumentacji projektowej;

g. geotechnik;

h. technolog;

i. geodeta;

j. radca prawny / adwokat;

k. inspektor nadzoru robót mostowych;

l. weryfikator dokumentacji projektowej branży mostowej.

Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie nie więcej niż 2 stanowisk i specjalności przez 1 osobę w ramach stanowisk:

1) a i b;

2) c i d;

3) b i f;

4) k i l.

Szczegółowe informacje w rozdziale IV pkt 1 ppkt 4 SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzane przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontroli jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454–455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2021
Ortszeit: 09:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 10 ustawy Pzp.

3. Do oferty Wykonawca dołącza jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej „JEDZ”), jako dowód potwierdzający, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

II. Wadium – Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000 PLN, cd. informacji rozdział IX część IV SWZ.

III. Kryteria oceny ofert:

1. cena – będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej;

2. doświadczenie koordynatora – w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Kryterium doświadczenie koordynatora będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ilości zadań – zdobyte na stanowisku/stanowiskach: inżynier kontraktu / inżynier rezydent / koordynator(wszystkich branż) / dyrektor kontraktu / inspektora nadzoru robót drogowych / kierownika budowy lub w randze równorzędnej w bezpośrednim zarządzaniu*, w skład których wchodziła budowa/rozbudowa/przebudowa drogi/ulicy o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto dla każdego zadania. Przyznane punkty: 2 zadania – 0 pkt, 3 zadania – 20 pkt, 4 zadania lub więcej – 40 pkt

* przez zarządzanie realizacją zadania należy rozumieć pracę na stanowisku kierowniczym w bezpośrednim zarządzaniu i kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia danego zadania. Jeśli Wykonawca w formularzu oferty wykaże jedno zadanie lub nie wykaże żadnego zadania, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Doświadczenie koordynatora nie będzie podlegało uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia informacji dotyczących wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i prowadzić to będzie do zmiany koordynatora wskazanego w formularzu ofertowym, to w tym kryterium Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.

IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

V. Oferta składana w postępowaniu zawiera:

1) oświadczenie w formie JEDZ, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców;

2) formularz ofertowy;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;

4) dowód wniesienia wadium;

5) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale VIII cz. I pkt 10 SWZ oraz oświadczenie w formie JEDZ, tego podmiotu;

6) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale VIII cz. I pkt 7 SWZ.

VI. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/05/2021