Lieferungen - 268199-2022

20/05/2022    S98

Tschechien-Hradec Králové: Solarenergie

2022/S 098-268199

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vitesse, spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 15063658
Postanschrift: Na Pastvinách 663/8
Ort: Hradec Králové - Třebeš
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postleitzahl: 50008
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Dušan Vít
E-Mail: dusan@strail.cz
Telefon: +420 603833930
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vitessestrail.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/Vitesse
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/Vitesse
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/Vitesse
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: právnická osoba
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Poradenství v oblasti řízení

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

INSTALACE FVE VČETNĚ AKUMULACE ENERGIE VE SPOLEČNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09330000 Solarenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny_fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 60,3kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie s řídicím systémem.

Pro výstavbu fotovoltaické elektrárny se předpokládá osazení fotovoltaických panelů s celkovým výkonem min. 60,3 kWp. Jednotlivé panely budou uchyceny k nosné konstrukci ukotvené na střeše stávajícího objektu nacházejícího se v areálu společnosti Vitesse spol. s r.o. v k.ú. Bříza u Všestar. Bateriové úložiště o kapacitě min. 154 kWh bude umístěno uvnitř stávajícího objektu v technické místnosti budovy SO.1.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 088 400.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09332000 Sonnenenergieanlage
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
31400000 Akkumulatoren und Batterien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění a realizace veškerých dodávek, jež jsou předmětem tohoto zadávacího řízení, je budova v areálu zadavatele, ležící na pozemku st. p. č. 70/1 v k. ú. Bříza u Všestar.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka a instalace obnovitelného zdroje elektřiny _ fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 60,3 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektřiny v bateriových článcích na bázi lithia s kapacitou minimálně 154 kWh.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Lhůta dodávky (v týdnech) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Rychlost servisního zásahu v záruční době (v hodinách) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 088 400.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022338

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pro zpracování vlastní nabídky dodavatele koná zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky.

Prohlídka místa plnění se z rozhodnutí zadavatele bude konat dne 30. 05. 2022 od 13:00 hod., přičemž místem setkání všech potenciálních dodavatelů bude místo plnění této veřejné zakázky, tj. adresa: provozní areál zadavatele v obci Bříza, ležící na pozemku st. p. č. 70/1, v k. ú. Bříza u Všestar.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) v rozsahu ustanovení § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tj. a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (tj. výpis z živnostenského rejstříku) či licenci obsahující minimálně následující oprávnění:

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; c) doklad o Oprávnění či Osvědčení prokazující odbornou způsobilost právnické či fyzické osoby k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených elektrických technických zařízení ve smyslu § 6a odst. 1 písm. c) nebo d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší požadavky zadavatele na profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů jsou specifikovány v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 13:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě provede zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek dle ustanovení § 109 zákona. V souladu s ustanovením § 109 zákona je otevírání nabídek neveřejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby účastníci (dodavatelé) k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena na částku ve výši 100 000,- Kč, kterou poskytne účastník formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022