Usługi - 268217-2020

Submission deadline has been amended by:  348011-2020
09/06/2020    S110

Polska-Gdańsk: Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu

2020/S 110-268217

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Adres pocztowy: ul. Zamknięta 18
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Raczyńska
E-mail: joanna.raczynska@portgdansk.pl
Tel.: +48 587379263
Faks: +48 587379332
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.portgdansk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.portgdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: ZMPG S.A. – ePUAP
Krajowy numer identyfikacyjny: /ZMPGSA/SkrytkaESP
Adres pocztowy: ul. Zamknięta 18
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Raczyńska
Tel.: +48 587379263
E-mail: joanna.raczynska@portgdansk.pl
Faks: +48 587379332
Kod NUTS: PL634 Gdański
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.portgdansk.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Numer referencyjny: NPR/FIT/2020/024
II.1.2)Główny kod CPV
72212514 Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.;

2. usługi serwisu (opieki serwisowej) w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia gwarancji (w ramach prawa opcji);

3. usługi rozwoju w okresie 48 miesięcy od daty odbioru wdrożenia (w ramach prawa opcji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określone są w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.;

2. usługi serwisu (opieki serwisowej) w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia gwarancji (w ramach prawa opcji);

3. usługi rozwoju w okresie 48 miesięcy od daty odbioru wdrożenia (w ramach prawa opcji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określone są w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. usługi serwisu (opieki serwisowej) w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia gwarancji (w ramach prawa opcji);

2. usługi rozwoju w okresie 48 miesięcy od daty odbioru wdrożenia (w ramach prawa opcji).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia:

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia określone są w rozdz. IV SIWZ oraz Harmonogramie ramowym umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (Zamawiający zaleca, aby przy składaniu oferty, w zakresie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ograniczył się do wypełnienia sekcji α części IV formularza JEDZ)

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu potwierdzenia ich spełnienia zawarty jest w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Kryteria oceny ofert:

1. cena całkowita – 40 %;

2. ocena funkcjonalności systemu (na podstawie załączonego filmu demonstracyjnego) – 60 %.

Zgodnie z zapisami rozdz. XIII SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30 000,00 PLN. Pozostałe informacje zgodnie z rozdz. VIII SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Dopuszczalny zakres zmian umowy i zasady ich wprowadzania zostały określone szczegółowo w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, POLSKA, sala 9A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

— W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,

— Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1320 z późn. zm.), tj. składanie ofert, odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularze do komunikacji → Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy porozumiewania się z Zamawiającym oraz składania oświadczeń lub dokumentów znajdują się w SIWZ,

— Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp, tj. dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – procedura odwrócona,

— wykaz czynności wymaganych przez Zam. do wykonywania przez osoby zatrudnione na podst. umowy o pracę oraz zakres czynności i środków kontrolnych spełnienia wymagań Zam. są określone w OPZ, SIWZ i Projekcie umowy,

— oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. wypełniony Formularz ofertowy. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

2. wypełniony Formularz cenowy. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ;

3. oświadczenia JEDZ wymienione w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ;

4. pełnomocnictwo – zgodnie z treścią rozdz. X pkt 1.9 SIWZ;

5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art. 22a ustawy Pzp;

6. wadium (dowód wniesienia);

7. nośnik pamięci z filmem demonstracyjnym Wykonawcy sporządzonym według scenariusza określonego w Formularzu oceny filmu demonstracyjnego – Załącznik nr 2B do SIWZ.

— Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w rozdz. VI pkt 8 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020