Lieferungen - 268237-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Drobeta-Turnu Severin: Antineoplastische Mittel

2022/S 098-268237

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CENTRU DE ONCOLOGIE DROBETA TURNU SEVERIN
Nationale Identifikationsnummer: 29015247
Postanschrift: Strada: ALUNIS, nr. 10
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220118
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): STEFANESCU CAMELIA
E-Mail: cameliastefanescu81@yahoo.com
Telefon: +40 754393626
Fax: +40 352405337
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.clinicaoncologieseverin.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144237
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: UNITATE SANITARA PRIVATA
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ACORD-CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE, DEFALCATE IN 3 LOTURI, CU O DURATA DE 24 DE LUNICODUL UNIC AL ACHIZITIEI: 29015247/2022/1

Referenznummer der Bekanntmachung: 9
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33652100 Antineoplastische Mittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de termenul limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 060 479.36 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertantii pot depune oferte pentru: unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

AVELUMABUM 200 MG

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33652100 Antineoplastische Mittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

Sediul autoritatii contractante-farmacia cu circuit inchis din Dr Tr Severin, bdul. Alunis, nr. 10, jud. Mehedinti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Medicamente antineoplazice-AVELUMABUM 200 MG

Cantitatile minime ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent sunt: 48 flacoane. (cantitatile se regasesc si in caietul de sarcini)

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 516.229,12 lei fara tva.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de valabilitate al medicamentului / Gewichtung: 3
Preis - Gewichtung: 97
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 548 687.36 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

cantitatea minima acord-cadru= 192 fl; cantitatea maxima acord-cadru=384 fl

cantitate maxima contract subsecvent=96 fl

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CETUXIMABUM 100 MG

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33652100 Antineoplastische Mittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

Sediul autoritatii contractante-farmacia cu circuit inchis din Dr Tr Severin, bdul. Alunis, nr. 10, jud. Mehedinti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Medicamente antineoplazice-CETUXIMABUM 100 MG

Cantitatile minime ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent sunt: 300 flacoane. (cantitatile se regasesc si in caietul de sarcini)

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 336.657,60 lei fara tva.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de valabilitate al medicamentului / Gewichtung: 3
Preis - Gewichtung: 97
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 346 630.40 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

cantitatea minima acord-cadru= 1200 fl; cantitatea maxima acord-cadru=1920 fl

cantitate maxima contract subsecvent=480 fl

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PEMETREXEDUM 500 MG

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33652100 Antineoplastische Mittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

Sediul autoritatii contractante-farmacia cu circuit inchis din Dr Tr Severin, bdul. Alunis, nr. 10, jud. Mehedinti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Medicamente antineoplazice-PEMETREXEDUM 500 MG

Cantitatile minime ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent sunt: 300 flacoane. (cantitatile se regasesc si in caietul de sarcini)

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 291.290,40 lei fara tva.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de valabilitate al medicamentului / Gewichtung: 3
Preis - Gewichtung: 97
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 165 161.60 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

cantitatea minima acord-cadru= 1200 fl; cantitatea maxima acord-cadru=1440 fl

cantitate maxima contract subsecvent=360 fl

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea

nr.98/2016; Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici

participanti(inclusiv eventualii terti si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele

justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de

catre ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente pot fi:

- Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprazentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166

alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Neincadrarea in situatiile prevazute de art.58 – 63 din Legea nr.98/2016 - Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: dr. Plesan Constantin-administrator, Plesan Claudia-Roxana-farmacist sef, jr. Stefanescu Camelia-consilier juridic, Iordaicuta Mihaela- asistent farmacie.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op.economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a contituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, Autorizatie pentru activitatea de distributie en-gros de medicamente conform art. 1 din OMS 131/2006 si art. 800 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii-se solicita aceasta autorizatie pentru a se vedea ca operatorul economic isi desfasoara activitatea de distributie de medicamente in conditiile legii si are competenta de a livra medicamentele ce fac obiectul acordului-cadru.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare.

În cazul în care două sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea financiară cea mai scăzută.

Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, această rămânând neschimbată.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Achizitii Publice
Postanschrift: Bdul. Alunis, nr. 10
Ort: Drobeta-Turnu Severin
Land: Rumänien
E-Mail: cameliastefanescu81@yahoo.com
Telefon: +40 754393626
Internet-Adresse: www.clinicaoncologieseverin.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022