Lieferungen - 268239-2022

20/05/2022    S98

Polen-Dębnica Kaszubska: Tragbare Computer

2022/S 098-268239

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dębnica Kaszubska
Nationale Identifikationsnummer: REGON 770979803
Ort: Dębnica Kaszubska
NUTS-Code: PL636 Słupski
Postleitzahl: 76-248
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Długoszewska
E-Mail: przetargi@debnicakaszubska.eu
Telefon: +48 690820343
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://debnicakaszubska.eu/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Referenznummer der Bekanntmachung: RPI.271.5.2022.JD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych - laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 217 479.67 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Dębnica Kaszubska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych - laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 599 komputerów przenośnych – laptopów. 3. Szczegółowy opis techniczny sprzętu informatycznego zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. .4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub pod inny adres wskazany przez Zamawiającego na terenie miejscowości Dębnica Kaszubska lub w granicach Gminy Dębnica Kaszubska wskazany przez Zamawianego. Przedmiot umowy obejmuje również usługę wniesienia do wskazanego pomieszczenia. 5. Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku, który będzie nieużywany, kompletny, wolny od wad. 6. Dostarczony sprzęt winien posiadać oznakowanie symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806). 4.7. Wykonawca dostarczy wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne oferowanego sprzętu - pamięć RAM / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne oferowanego sprzętu - wielkość dysku twardego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 217 479.67 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

1280

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie realizowane w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 2. Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Dostarczony sprzęt winien posiadać oznakowanie symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu (Dz. U. z 2016 r. poz. 806). 2.Wykonawca dostarczy wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne. 3. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt, świadczonej na miejscu u klienta, tj. Zamawiającego bądź ostatecznego użytkownika. 4. Etapy dostawy i odbioru sprzętu: 1)Etap 1 – dostarczenie sprzętu przez Wykonawcę wraz z protokołem ilościowego odbioru sprzętu. Dokument ten będzie potwierdzał wyłącznie ilość i rodzaj dostarczonego sprzętu (bez jego badania), co zostanie potwierdzone przez obie Strony, 2)Etap 2 – weryfikacja dostarczonego sprzętu przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze złożoną ofertą oraz specyfikacją techniczną w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od terminu dostarczenia sprzętu, 3)Etap 3 – po pozytywnie zakończonej weryfikacji, o której mowa w pkt 2, Strony sporządzą protokół odbioru.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubskahttps://miniportal.uzp.gov.pl

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Joanna Długoszewska; Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustaw z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza także się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5 k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą. Zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Ppstępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022