Lieferungen - 268241-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Stockholm: Medicinsk utrustning

2022/S 098-268241

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Karolinska Universitetssjukhuset
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Inköpsavdelningen
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 171 76
Land: Sverige
Kontaktperson: Kristina Månros
E-post: kristina.manros@regionstockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.karolinska.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmywqlzns&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmywqlzns&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Pump för HIPEC behandling

Referensnummer: K 2022-3391
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33100000 Medicinsk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Pump för HIPEC-behandling inklusive förbrukningsmaterial

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning i upphandling av HIPEC pump inklusive förbrukningsmaterial genom ett leveransavtal. Huvudbeställaren är Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Denna upphandling avser avtal för inköp av en (1) st HIPEC pump med tillbehör enligt beskrivning i annonserade upphandlingsdokument. Anbudsgivare förutsätts inhämta nödvändig information om upphandlingens villkor i annonserat underlag.

I avtalet ska Leverantören under avtalstiden leverera beställd utrustning och tillbehör. Anbudspriser ska omfatta enhetspriser för standardutrustningen samt förbrukningsvaror som är för engångsanvändning (single use), och inkludera alla övriga kostnader inom avtalet såsom tex garanti, utbildning, support etc.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33194000 Apparatur och instrument för transfusion och infusion
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Pump för HIPEC-behandling inklusive förbrukningsmaterial

Anbudsinbjudan

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning i upphandling av HIPEC pump inklusive förbrukningsmaterial genom ett leveransavtal.Huvudbeställaren är Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska söker med upphandlingen efter de mest kvalificerade Leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för Verksamheten är att antagna Leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta.Antagen Leverantör kommer att vara en mycket viktig partner med ett nära samarbete i Karolinskas vårdflöde inom upphandlat område.

Upphandlingen avser en (1) komplett utrustning inkluderande nytillverkad CE-märkt utrustning (MTU), förbrukningsmaterial (MTP), tillbehör samt underhållsavtal.

Upphandlingen avser ett leveransavtal på 4+2 år med en leverantör.

Leverantörer till Karolinskas verksamhet ska upprätthålla effektiva och optimerade rutiner för logistik och administration rörande beställningar, leveranser, reservdelshantering, reparationer, uppgraderingar, prislistor, fakturering, teknisk support och utbildning anpassade till Karolinskas modell.

Med hänsyn till omfattande funktionskrav och patientbehov skall offererade system endast omfatta de senast lanserade produkterna.

Beskrivning av Upphandlingen

Denna upphandling avser avtal för inköp av en (1) st HIPEC pump med tillbehör enligt beskrivning i annonserade upphandlingsdokument.Anbudsgivare förutsätts inhämta nödvändig information om upphandlingens villkor i annonserat underlag.

I avtalet ska Leverantören under avtalstiden leverera beställd utrustning och tillbehör. Anbudspriser ska omfatta enhetspriser för standardutrustningen samt förbrukningsvaror som är för engångsanvändning (single use), och inkludera alla övriga kostnader inom avtalet såsom tex garanti, utbildning, support etc.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2026
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Serviceavtal

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022