Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268301-2022

20/05/2022    S98

România-Galați: Birouri

2022/S 098-268301

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Număr naţional de înregistrare: 3127522
Adresă: Strada: Domnească nr. 47
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800008
Țară: România
Persoană de contact: MARIAN DANAILA
E-mail: marian.danaila@ugal.ro
Telefon: +40 236419177
Fax: +40 236419177
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ugal.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144257
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Mobilier pentru depozitele de carte și sălile bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Număr de referinţă: 3127522/2022/5.10
II.1.2)Cod CPV principal
39121100 Birouri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de Mobilier pentru depozitele de carte și sălile bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare: in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții suspensive, ce va opera pentru o perioada de maxim 4 luni de la data limită a depunerii ofertei:

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de menținerea finanțării de la bugetul de stat/venituri proprii, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, si cu respectarea dispozitiilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care, indiferent de motive, menținerea finanțării de la bugetul de stat/venituri proprii nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înteleg că Autoritatea Contractantă și/sau ME nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractanta și/sau ME au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 452 248.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele se pot depune pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SCAUNE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39112000 Scaune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Sediul Bibliotecii Universității – corp IC, Str. Gării 59-61, Galați

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare Mobilier pentru depozitele de carte și sălile bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 33 963.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 45
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MOBILIER SI RAFTURI DE PREZENTARE

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39121100 Birouri
39121200 Mese
39122000 Dulapuri şi biblioteci
39131100 Etajere de arhive
39152000 Rafturi mobile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Sediul Bibliotecii Universității – corp IC, Str. Gării 59-61, Galați

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare Mobilier pentru depozitele de carte și sălile bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 512.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 45
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SISTEME DE RAFTURI METALICE FIXE SI MOBILE

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39152000 Rafturi mobile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Sediul Bibliotecii Universității – corp IC, Str. Gării 59-61, Galați

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare Mobilier pentru depozitele de carte și sălile bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 285 713.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 55
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CANAPELE, FOTOLII, TABURETE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39113500 Taburete
39113100 Fotolii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Sediul Bibliotecii Universității – corp IC, Str. Gării 59-61, Galați

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare Mobilier pentru depozitele de carte și sălile bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 35 796.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 45
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BIROURI AJUSTABILE

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39121100 Birouri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Sediul Bibliotecii Universității – corp IC, Str. Gării 59-61, Galați

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare Mobilier pentru depozitele de carte și sălile bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 33 264.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 45
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa nr. 1:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile de excludere menționate la art. 59-60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat, datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/ terţul susţinător/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Informatii despre conducerea executiva:

Prof. univ. dr. ing. Puiu - Lucian GEORGESCU – RECTOR

Prof. univ. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ - MIȘU – PRORECTOR responsabil cu managementul financiar și strategiile administrative

Prof. dr.ing. Elena MEREUȚĂ – PRORECTOR responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

Prof. dr. habil. ing. Silvius STANCIU – PRORECTOR responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social

Conf. dr. ing. Ciprian VLAD – PRORECTOR responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții

Asist. univ. dr. Alexandru NECHIFOR – PRORECTOR responsabil cu strategiile si relatiile institutionale

Conf.univ.dr. Ana ȘTEFĂNESCU – PRORECTOR responsabil cu managementul resurselor umane și juridic

Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU – Director CSUD

Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

Ing. Romeu HORGHIDAN – Director Direcția Generală Administrativă

ec. Maricica FELEA – Director Interimar Directia Economica

Ec. Mariana BĂLBĂRĂU - Șef Serviciu interimar Serviciul Financiar

Ec. Marian DĂNĂILĂ – Director Direcția Achiziții Publice și Monitorizare Investitii

Dragoş Alexandru OPREANU – Director Direcția Juridică și Resurse Umane

Oana CHICOȘ – Consilier juridic

Elena-Marinela OPREA – Consilier juridic

Andreea ALEXA– Consilier juridic

Aurelia-Daniela MODIGA – Șef Serviciu Interimar Serviciul Contabilitate

Neculai SAVA - Administrator financiar

Margareta DĂNĂILĂ - Administrator financiar

Laura Luminița BUCUR - Administrator financiar

Informatii despre persoanele care fac parte din comisia de evaluare:

Ec. Georgiana IOJA - Administrator financiar

Ing. Bianca Adina MAFTEI - Administrator de patrimoniu

Nicoleta ONOFREI –Administrator de patrimoniu

Mioara VONCILA - Sef interimar Serviciu Biblioteca si editura

Lenuta URSACHI - Sef interimar Birou Biblioteca

Elena-Ligia PISLARU - Bibliotecar IAS - compartiment Achizitia si evidenta publicatiilor

Mihaela BARBULESCU - Bibliotecar IAS - Compartiment Schimb interbibliotecar

Georgeta SUSANU - Bibliotecar IAS - Compartiment Achițitia si evidenta publicatiilor

Cerința nr. 1:

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Din informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să rezulte că obiectul de activitate principal/secundar al ofertantului include furnizarea de produse care fac obiectul achiziției. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării documentului.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, trebuie să fie însoțite de traducere autorizată în limba română. (semnătura și ștampila traducătorului autorizat va fi pe fiecare pagină). Înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe primul loc, să prezinte pentru conformitate documentul în original/copie legalizată.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5Proportia de subcontractareProportia de subcontractare:Se va/vor preciza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul va prezenta DUAE în care va include informatiile cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorică si procentuala a acestor parti, la care se ataseaza Acordul de subcontractare. Proportia de subcontractare va fi declarata de catre fiecare subcontractant, dupa caz.Fiecare subcontractant va completa DUAE.Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate.In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.Informatii suplimentare privind subcontractantii se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, standarde europene, origine sau o producție specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicii solicitate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „echivalent” în sensul prevederilor art. 156 din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104642
Fax: +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Juridica și Resurse Umane a Universitatii
Adresă: Str. Domneasca nr. 47
Localitate: Galati
Cod poștal: 800008
Țară: România
E-mail: juridic@ugal.ro
Telefon: +40 336130123
Fax: +40 236419177
Adresă internet: www.ugal.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022