Lieferungen - 268304-2022

20/05/2022    S98

Tschechien-Brno: Fackelentfernungsvorrichtung

2022/S 098-268304

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Nationale Identifikationsnummer: 00159816
Postanschrift: Pekařská 664/53
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 65691
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Vlastimil Vajdák
E-Mail: vlastimil.vajdak@fnusa.cz
Telefon: +420 543181199
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.fnusa.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Ing. Pavel Novák s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 28418794
Postanschrift: Osadní 26
Ort: Praha 7
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 17000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Klára Nováková
E-Mail: mgr.klara.novakova@odpadovaporadenska.cz
Telefon: +420 770180947
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ingpavelnovak.cz/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: příspěvková organizace
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42418300 Fackelentfernungsvorrichtung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013694. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou část veřejné zakázky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 750 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

areál Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky na nemocniční odpady.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 750 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013694

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

(§77 odst. 1) zákona o zadávání veřejných zakázek):

• Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Při společné nabídce více osob prokazuje každý účastník nabídky profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně.

Zadavatel dále požaduje dle §77 odst. 2 písm. a. ZZVZ, aby dodavatel předložil doklad, že je:

• oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění minimálně v oboru:

o Výroba, obchod a služby neuvedené v př. 1 až 3 živnostenského zákona

Stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a doklady prokazující profesní způsobilost dle §77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dle § 45 odst. 1 ZZVZ dodavatel předkládá kopie dokladu. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nestanoveno

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

nestanoveno

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

K prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ předloží dodavatel dokumenty v rozsahu:

a) Vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání (§ 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ) v rozsahu:

• Poskytnutí technických výkresů s kótami hlavních rozměrů zařízení, dokládající splnění parametrů

a fotografie dodávaného zařízení z různých směrů, včetně fotografií dodávaného zařízení v provozních situacích s otevřeným otvorem pro vsázku odpadů a otevřeným otvorem pro vyskladnění odpadů, které umožní rozměry posoudit.

• Podrobný popis průběhu provozního cyklu, zahrnující minimální časové intervaly procesů vsázky odpadů, rozmělnění odpadů, dekontaminace, vyskladnění odpadů. Popis časového průběhu teplot v dekontaminačním zařízení v jednotlivých částech provozního cyklu (rozmělnění, dekontaminace).

• Fotografie vzorků dekontaminovaných odpadů.

• Parametry, které obsahuje štítek dokumentující dekontaminaci každé dávky odpadů a popis, jak je zajištěno, aby v případě nestandardní situace, kdy není dosaženo parametrů potřebných pro dekontaminaci, systém řízení nepropustil dávku odpadů do výstupu.

b) Dokumenty prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem. (§ 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ) v rozsahu:

• Certifikát nezávislé certifikační autority nebo prohlášením výrobce, dokládající požadovanou účinnost dekontaminace dle technické specifikace.

• Posouzení technologie zařízení pro uvedení na český trh od Státního zdravotního ústavu (validace technologie v souladu s Metodikou pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, Státní zdravotní ústav, 2016)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 09:55
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Praha

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Nabídky jsou otevírány v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek se účastníci zadávacího řízení neúčastní.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022