Lieferungen - 268304-2022

20/05/2022    S98

Česko-Brno: Zařízení pro odstraňování odpadků

2022/S 098-268304

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Národní identifikační číslo: 00159816
Poštovní adresa: Pekařská 664/53
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 65691
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Vajdák
E-mail: vlastimil.vajdak@fnusa.cz
Tel.: +420 543181199
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.fnusa.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Ing. Pavel Novák s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28418794
Poštovní adresa: Osadní 26
Obec: Praha 7
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 17000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Nováková
E-mail: mgr.klara.novakova@odpadovaporadenska.cz
Tel.: +420 770180947
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.ingpavelnovak.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: příspěvková organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

II.1.2)Hlavní kód CPV
42418300 Zařízení pro odstraňování odpadků
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013694. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou část veřejné zakázky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 750 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

areál Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky na nemocniční odpady.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 750 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 2
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

"Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013694

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

(§77 odst. 1) zákona o zadávání veřejných zakázek):

• Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Při společné nabídce více osob prokazuje každý účastník nabídky profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně.

Zadavatel dále požaduje dle §77 odst. 2 písm. a. ZZVZ, aby dodavatel předložil doklad, že je:

• oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění minimálně v oboru:

o Výroba, obchod a služby neuvedené v př. 1 až 3 živnostenského zákona

Stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a doklady prokazující profesní způsobilost dle §77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dle § 45 odst. 1 ZZVZ dodavatel předkládá kopie dokladu. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

nestanoveno

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

nestanoveno

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

K prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ předloží dodavatel dokumenty v rozsahu:

a) Vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání (§ 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ) v rozsahu:

• Poskytnutí technických výkresů s kótami hlavních rozměrů zařízení, dokládající splnění parametrů

a fotografie dodávaného zařízení z různých směrů, včetně fotografií dodávaného zařízení v provozních situacích s otevřeným otvorem pro vsázku odpadů a otevřeným otvorem pro vyskladnění odpadů, které umožní rozměry posoudit.

• Podrobný popis průběhu provozního cyklu, zahrnující minimální časové intervaly procesů vsázky odpadů, rozmělnění odpadů, dekontaminace, vyskladnění odpadů. Popis časového průběhu teplot v dekontaminačním zařízení v jednotlivých částech provozního cyklu (rozmělnění, dekontaminace).

• Fotografie vzorků dekontaminovaných odpadů.

• Parametry, které obsahuje štítek dokumentující dekontaminaci každé dávky odpadů a popis, jak je zajištěno, aby v případě nestandardní situace, kdy není dosaženo parametrů potřebných pro dekontaminaci, systém řízení nepropustil dávku odpadů do výstupu.

b) Dokumenty prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem. (§ 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ) v rozsahu:

• Certifikát nezávislé certifikační autority nebo prohlášením výrobce, dokládající požadovanou účinnost dekontaminace dle technické specifikace.

• Posouzení technologie zařízení pro uvedení na český trh od Státního zdravotního ústavu (validace technologie v souladu s Metodikou pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, Státní zdravotní ústav, 2016)

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/06/2022
Místní čas: 09:55
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 20/09/2022
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/06/2022
Místní čas: 10:00
Místo:

Praha

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Nabídky jsou otevírány v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek se účastníci zadávacího řízení neúčastní.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2022