Lieferungen - 268308-2022

20/05/2022    S98

Polen-Białystok: Kraftfahrzeuge

2022/S 098-268308

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Nationale Identifikationsnummer: 966-043-71-33
Postanschrift: ul. J. K. Branickiego 9
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Postleitzahl: 15-085
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Wyszyńska
E-Mail: przetargi.ias.bialystok@mf.gov.pl
Telefon: +48 856655600
Fax: +48 856655610
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.podlaskie.kas.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.podlaskie.kas.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ias-bialystok.ezamawiajacy.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Referenznummer der Bekanntmachung: 2001-ILZ.260.26.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje opis minimalnych parametrów funkcjonalno-technicznych oraz wyposażenia, gwarancji zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja funkcjonalno – techniczna pojazdu. Załącznik nr 1 zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi od podanych przez Zamawiającego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 211 382.11 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

Podlaski Urząd Celno - Skarbowy, ul. Octowa 10, 15-399 Białystok

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje opis minimalnych parametrów funkcjonalno-technicznych oraz wyposażenia, gwarancji zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja funkcjonalno – techniczna pojazdu. Załącznik nr 1 zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi od podanych przez Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód był fabrycznie nowy wyprodukowany w 2022 roku, nieużywany, wolny od wad, w tym również od wad prawnych, nie mają do niego jakichkolwiek praw osoby trzecie, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał warunki, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) i przepisach wydanych na podstawie tej ustawy, w tym spełniał wymogi Dyrektywy CEE EURO 6d-ISC-FCM w zakresie emisji spalin (dla pojazdu bazowego) – obowiązującą na dzień dostawy pojazdu.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z jego rozładowaniem na swój koszt i ryzyko do miejsca dostawy, tj. do Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego ul. Octowa 2, 15-399 Białystok.

6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, tj.:

1) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń - obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę - na okres nie krótszy niż 24 miesiące lub przebieg min. 150 tys. km (w zależności, co pierwsze nastąpi).

2) na powłokę lakierniczą - na okres min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów,

3) na perforację karoserii - na okres min. 72 miesiące bez limitu kilometrów,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 211 382.11 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nie dotyczy

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji umowy zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r. Za datę realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego.

Miejscem wykonania umowy jest Podlaski Urząd Celno – Skarbowy, ul. Octowa 10, 15-399 Białystok.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej Market Planet pod adresem: https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest pod adresem:https://iasbialystok.ezamawiajacy.pl.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp

3. Wykonawca nie jest zobowiązany złożyć wraz Ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 835), art. 1 pkt 23 (art. 5k) rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014.

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) ppkt. a)-b), pkt. 2) i 7) ppkt. a)-d) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 7 powyżej

9. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych

dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;

2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 9. pkt. 1);

3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;

5) Specyfikację funkcjonalno-techniczną pojazdu - odpowiednio dla danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę - Załącznik nr 1 do SWZ, stanowiącą przedmiotowy środek dowodowy. Wykonawca podpisując dokument potwierdza spełnianie przez oferowane pojazdy wszystkich wymagań zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej pojazdu.

10. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowy opis kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców zawarty jest w SWZ.

10.Informacja w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej IAS w Białymstoku, link: https://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/organizacj. Oraz w SWZ postępowania Rozdział 23

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniuoraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania Zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022