Lieferungen - 268311-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krosno Odrzańskie: Heizöl

2022/S 098-268311

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Nationale Identifikationsnummer: 926-10-16-080
Postanschrift: ul. Poprzeczna 1
Ort: Krosno Odrzańskie
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): por. SG Monika Olechnowicz
E-Mail: nadodrzanski.zamowienia@strazgraniczna.pl
Telefon: +48 683582210
Fax: +48 683582708
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/noosg
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja rządowa terenowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oleju opałowego do Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Referenznummer der Bekanntmachung: 6/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09135100 Heizöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem (tankowaniem do zbiornika) oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem do celów opałowych w maksymalnej ilości 141 000 litrów do Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części. Szczegółowy OPZ zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Placówka Straży Granicznej w Tuplicach

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09135100 Heizöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Placówka Straży Granicznej w Tuplicach, ul. Parkowa 1, 68 – 219 Tuplice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem (tankowaniem do zbiornika) oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem do celów opałowych w maksymalnej ilości 20 000 litrów do Placówki SG:

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Placówka Straży Granicznej w Świecku

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09135100 Heizöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

Placówka Straży Granicznej w Świecku z siedzibą na byłym Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem (tankowaniem do zbiornika) oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem do celów opałowych w maksymalnej ilości 40 000 litrów do Placówki SG:

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku oraz Punkt Kontaktowy w Kudowie Zdrój.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09135100 Heizöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Hauptort der Ausführung:

Punkt Kontaktowy w Kudowie Zdrój, ul. Słone 143, 57-350 Kudowa Zdrój, Placówka Straży Granicznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem (tankowaniem do zbiornika) oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem do celów opałowych w maksymalnej ilości 65 000 litrów do PSG w Kłodzku oraz w ilości 16 000 litrów do Punktu Kontaktowego w Kudowie Zdrój.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) lit. a) SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) aktualnie obowiązującej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1. ppkt 2) lit. a) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 08:15
Ort:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/noosg.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy SmartPzp. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą: - oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu JEDZ; -oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art. 5k ust. 1 rozp. Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozp. (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 7 do SWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SWZ, Zamawiający, na podst. art. 126 ust 1 PZP wezwie Wykonawcę, do złożenia, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub inf. potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, c) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 1) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, - (wzór zał. nr 6 do SWZ). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zamiast dokumentów: 1) informacji z KRK, o której mowa w pkt 3. lit. a) SWZ - składa inf. z odp. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, 2) - odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG, o których mowa w pkt 3. lit. c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 5. Dok., o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed jego złożeniem. Dok., o których mowa w pkt 4. ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3, lub gdy dok. te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio - dokumentami wskazanymi w SWZ.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022