Lieferungen - 268312-2022

20/05/2022    S98

Polen-Cielądz: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2022/S 098-268312

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Cielądz
Nationale Identifikationsnummer: 8351531678
Postanschrift: Cielądz
Ort: Cielądz
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 96-214
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wioleta Strulak
E-Mail: zp@cieladz.pl
Telefon: +48 468152429
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cieladz.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.cieladz.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Referenznummer der Bekanntmachung: Or.SO.2714.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED w ilości 564 sztuk opraw wraz z ich instalacją na terenie Gminy Cielądz, wymianą 250 sztuk wysięgników zgodnie z zestawieniem projektowym, wyniesieniem 22 punktów sterowania ze stacji transformatorowych Zastąpienie wspólnej linii AL wydzieloną, podwieszoną linią ASxSN – 18 000 mb., dobudowę 47 nowych punktów oświetlenia według załączonych projektów budowlanych posiadanych przez Zamawiającego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
71355200 Amtliche Landvermessung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

Województwo łódzkie, powiat rawski, gmina Cielądz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED w ilości 564 sztuk opraw wraz z ich instalacją na terenie Gminy Cielądz, wymianą 250 sztuk wysięgników zgodnie z zestawieniem projektowym, wyniesieniem 22 punktów sterowania ze stacji transformatorowych Zastąpienie wspólnej linii AL wydzieloną, podwieszoną linią ASxSN – 18 000 mb., dobudowę 47 nowych punktów oświetlenia według załączonych projektów budowlanych posiadanych przez Zamawiającego.

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również:

- obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (dotyczy wymaganych prawem przypadków),

- aktualizację posiadanego oprogramowania z inwentaryzacją oświetlenia ulicznego

Zamawiający wymaga od Wykonawcy by dostarczone i zamontowane urządzenia przyczyniły się do osiągnięcia efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO2) w wysokości 154,76 Mg/rok oraz redukcji zużycia energii elektrycznej z 266 720,50 kWh/rok do 123 379,50 kWh/rok, w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego.

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. za wady przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru wykonanych robót.

Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ i załącznikami.

ZAGADNIENIA TECHNICZNE, które Zamawiający dopuszcza w ramach przedmiotu zamówienia będące uzupełnieniem do PFU:

a) Zamawiający dopuszcza oprawy wyposażone w zasilacz umożliwiający diagnostykę parametrów za pomocą sygnału NFC, jak również oprawy wyposażone w etykiety z kodem QR umożliwiającym użycie dedykowanej aplikacji z dostępem do pełnych informacji pracy oprawy.

b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw wyposażonych w uchwyt pozwalający na regulację w zakresie -15° +15°, gdzie zmiana kąta odbywa się bez konieczności demontażu oprawy.

c) Zamawiający dopuszcza oprawy z dostępem do komory osprzętu elektrycznego od góry, bez użycia narzędzi.

d) Zamawiający dopuszcza oprawy z modułem z wbudowanym ogranicznikiem przepięć, bez diody sygnalizującej prawidłowe działanie oprawy. Tworzenie połączeń elektrycznych w obrębie urządzenia odbywa się w sposób bez narzędziowy.

Szczegółowy zakres realizacji inwestycji określają:

1) załączone do niniejszej SWZ dokumenty:

- Program Funkcjonalno-użytkowy (PFU) – załącznik nr 6;

- Zastawienie punktów oświetleniowych – załącznik nr 9;

- Specyfikacja techniczna – załącznik nr 10;

- Projekt fotometryczny – załącznik nr 11;

- Projekt budowlany HERCO – załącznik nr 14;

- Objaśnienia do projektu budowlanego HERCO – załącznik nr 14a;

- Projekt budowlany Ossowice-Komorów– załącznik nr 15;

- Objaśnienia do projektu budowlanego Ossowice-Komorów – załącznik nr 15a;

- Parametry użytkowe opraw parkowych i naświetlaczy – załącznik nr 13.

Zamawiający wymaga zatrudnienia oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę – osób, z wyłączeniem kadry kierowniczej, wykonujących czynności w zakresie:

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych;

2) wykonywanie prac instalacyjno-montażowych;

3) operowanie sprzętem.

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,1043 i 1495).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości i rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 80
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

UDA-RPLD.04.03.02-10-0010/19-00Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert zgodnie z rozdziałem XII SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1. wykonanych dostaw zawartych w JEDZ:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

jedną dostawę związaną z montażem lamp i opraw oświetleniowych albo jedną robotę budowlaną, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych, o wartości minimum 1 200 000,00 zł brutto.

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

2. dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zawartego w JEDZ:

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania robót równoważne do wyżej wskazanych

- kierownikiem robót elektrycznych i AKPiA – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59. 96-214 Cielądz

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wioleta Strulak - Referent, stanowisko ds. zamówień publicznych i środków zewnętrznych.

otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortal i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

W przypadku awarii systemu, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

.Zamawiający w oparciu o zapisy art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli są wymagane.

3.Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej (papierowej) powoduje jej odrzucenie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą wymagane oświadczenia a Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:

spełnienia warunków udziału w postępowaniu

niepodleganiu wykluczenia

2. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k Rozporządzenia Rady UE 2022/576 z dnia 8.04.2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia UE dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca wypełnia i składa wraz z ofertą, stanowiące załącznik nr 18.

3. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ”). JEDZ dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składany jest oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. JEDZ wraz z ofertą składany jest w formie elektronicznej opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.

na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 SWZ, (art. 108 ust. 1 pkt 1 , 2 i 4 ustawy Pzp) sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie opisanym w ust. 2. pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania załącznik nr 8 do SWZ

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 17 do SWZ)

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a. Uzupełnione zestawienie montażowe o oferowane oprawy– załącznik nr 9 do SWZ,

b. Projekt fotometryczny do oferowanych opraw,

c. Karty katalogowe oferowanych opraw.

Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowod

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: odwolania@uzp.gov.pl
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022