Lieferungen - 268321-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Fahrscheine

2022/S 098-268321

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUT PO FIZIKA NA TVaRDOTO TYaLO "AKAD. GEORGI NADZhAKOV"
Nationale Identifikationsnummer: 000662025
Postanschrift: bul. BUL.TsARIGRADSKO ShOSE No. 72
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): prof. dfn Hassan Shamati - Direktor na IFTT-BAN
E-Mail: i.petrov@issp.bas.bg
Telefon: +359 29795758
Fax: +359 24169357
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.issp.bas.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/27322
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/211692
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/211692
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Научна дейност.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Институт по Физика на Твърдото Тяло “Акад. Георги Наджаков” при БАН“.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34980000 Fahrscheine
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Институт по Физика на Твърдото Тяло “Акад. Георги Наджаков” при БАН. Със срок за изпълнение 36 месеца (3 години). Основната част от билетите ще бъдат до градове и държави в Европа. Прогнозно количество билети, които могат да бъдат закупени по поръчката: 30 - 100 билета.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 75 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

1. Aдресът на Възложителя (ИФТТ) на който следва да бъдат доставяни самолетните билети, фактурите и другите документи по договора.

2. Aдресът на Изпълнителя.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Институт по Физика на Твърдото Тяло “Акад. Георги Наджаков” при БАН. Със срок за изпълнение 36 месеца (3 години). Основната част от билетите ще бъдат до градове и държави в Европа. Прогнозно количество билети, които могат да бъдат закупени по поръчката: 30 - 100 билета.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Показател 1: Техническа оценка (Т) - Срок за отговор на заявка на Възложителя с искане за предоставяне на цени и условия за пътуване до една дестинация. / Gewichtung: 40 точки
Kostenkriterium - Name: Ф1 = предложена от участника такса обслужване за извършване на доставките и услугите по поръчката без стойността на самия билет, в лева без ДДС. / Gewichtung: 50 точки
Kostenkriterium - Name: Ф2 = оценка на предложения от участника бонус в лева при достигане на изплатена сума по договора в размер на 30 000 лева без ДДС. / Gewichtung: 10 точки
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 75 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Посочената по-горе в Раздел II.1.5) и II.2.6) прогнозна стойност на поръчката е и максимална стойност на обществената поръчка за целия срок на изпълнение 36 месеца.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Няма изисквания.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Няма изисквания.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Няма изисквания.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът трябва да е извършил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата продажби на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в България и/или от България до чужбина, като общо продадените от участника билети през посочения 3-годишен период трябва да са минимум 30 (тридесет) като брой или да са на обща стойност минимум 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС. Дейностите може да са започнали и по-рано, но трябва да са приключили в посочения 3-годишен период. Изискването може да бъде доказано с един или повече изпълнени договори или с една или повече изпълнени доставки (услуги), в случай, че доставките са изпълнявани без сключването на писмен договор.

Изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП и се доказва преди подписване на договора с документите по чл. 64, ал. 1, точка 2 от ЗОП.

2. Участникът трябва да има най-малко едно лице от своя персонал, извършващо резервации и продажби на самолетни билети, което отговаря на следните изисквания:

• Има завършено висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;

• Притежава сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация (ИАТА = IATA (International Air Transport Association)).

• Владее най-малко един чужд език с ниво на владеене спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка – минимум В2 или успешно положен изпит по чужд език във висше училище или получено образование в гимназия с изучаване на чужди езици или друго сходно.

Изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП и се доказва преди подписване на договора с документите по чл. 64, ал. 1, точка 6 от ЗОП.

3. Участникът трябва да разполага с компютърно оборудване и софтуер даващи му право към датата, определена като краен срок за получаване на оферти да резервира, издава и продава самолетни билети чрез глобална компютъризирана система за резервации - "Амадеус" /Amadeus/, "Галилео" /Galileo/, "Сейбър" /Sabre/ или друга еквивалентна или сходна система. Системата трябва да съдържа информация за разписания, свободни места, тарифи на авиопревозвачите и евентуално друга информация свързана с конкретните полети.

Изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП и се доказва преди подписване на договора с документите по чл. 64, ал. 1, точка 9 от ЗОП.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът трябва да е извършил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата продажби на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в България и/или от България до чужбина, като общо продадените от участника билети през посочения 3-годишен период трябва да са минимум 30 (тридесет) като брой или да са на обща стойност минимум 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС. Дейностите може да са започнали и по-рано, но трябва да са приключили в посочения 3-годишен период. Изискването може да бъде доказано с един или повече изпълнени договори или с една или повече изпълнени доставки (услуги), в случай, че доставките са изпълнявани без сключването на писмен договор.

Изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП и се доказва преди подписване на договора с документите по чл. 64, ал. 1, точка 2 от ЗОП.

2. Участникът трябва да има най-малко едно лице от своя персонал, извършващо резервации и продажби на самолетни билети, което отговаря на следните изисквания:

• Има завършено висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;

• Притежава сертификат, удостоверяващ ИАТА квалификация (ИАТА = IATA (International Air Transport Association)).

• Владее най-малко един чужд език с ниво на владеене спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка – минимум В2 или успешно положен изпит по чужд език във висше училище или получено образование в гимназия с изучаване на чужди езици или друго сходно.

Изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП и се доказва преди подписване на договора с документите по чл. 64, ал. 1, точка 6 от ЗОП.

3. Участникът трябва да разполага с компютърно оборудване и софтуер даващи му право към датата, определена като краен срок за получаване на оферти да резервира, издава и продава самолетни билети чрез глобална компютъризирана система за резервации - "Амадеус" /Amadeus/, "Галилео" /Galileo/, "Сейбър" /Sabre/ или друга еквивалентна или сходна система. Системата трябва да съдържа информация за разписания, свободни места, тарифи на авиопревозвачите и евентуално друга информация свързана с конкретните полети.

Изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП и се доказва преди подписване на договора с документите по чл. 64, ал. 1, точка 9 от ЗОП.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията се представя при подписване на

договора. Други гаранции по поръчката не се изискват.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% (две на сто)

от Максималната стойност на договора в лева без ДДС, което е равно на сумата от 1 500 лева.

Гаранцията се предоставя в една от формите по чл. 111, ал. 5 ЗОП.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

За повече информация виж проекта на договор от документацията за участие.

2. Начинът на плащане към Изпълнителя за изпълнение услугите по поръчката е описан в проекта на договор от

документацията за участие.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1

от ЗОП, чл. 55, ал. 1, точки 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, при спазване на разпоредбите на чл. 57 ЗОП. По

отношение на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът не трябва да е лишен от правото да упражнява професия или

дейност свързана с продажба на самолетни билети съгласно законодателството на държавата, в която е

извършено деянието.

2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват

участника, членовете на управителни и надзорни органи и/или за други лица, съгласно посоченото в чл. 54, ал. 2 и

3 от ЗОП.

3. Възложителят отстранява от процедурата участник, за който са налице някое от посочените по-долу специфични

национални основания за отстраняване.

Специфичните национални основания за изключване, които се прилагат за тази поръчка са:

а) осъждане на участника с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и

чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 от Българския Наказателен кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

б) установено за участника с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение по чл.

61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

в) установено за участника с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение по чл.

13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

г) наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП между участници в

настоящата поръчка (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

д) наличие за участника на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и

техните действителни собственици (загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.);

е) наличие за участника на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на

незаконно придобитото имущество.

Основанията по буква „а“ се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП и чл. 40 от Правилника за прилагането на

ЗОП.

Участникът декларира липсата или наличието на обстоятелства свързани със Специфичните национални

основания за изключване в ЕЕДОП – Част III - Раздел Г, в полето „Прилагат ли се специфичните национални

основания за изключване“.

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, в офертата трябва да бъде приложено копие на

договора (документа) за обединение, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,

както и допълнителна информация, съгласно посоченото в документацията за участие.

5. Участниците в обществената поръчка могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната

връзка между тях, както и да използват подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, съгласно

разпоредбите на чл.65 от ЗОП и чл.66 от ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решението за откриване на процедурата

и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се

обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Ред за подаване на жалби - съгласно

Глава двадесет и седма от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022