Lieferungen - 268325-2022

Submission deadline has been amended by:  298570-2022
20/05/2022    S98

Polen-Piotrków Trybunalski: Zugangskontrollsystem

2022/S 098-268325

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Nationale Identifikationsnummer: 771-23-35-338
Ort: Piotrków Trybunalski
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Owczarek, Bartosz Lewandowski
E-Mail: zp@piotrkow-tryb.so.gov.pl
Telefon: +48 446494158
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.piotrkow-tryb.so.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sąd
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sądownictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z prawem opcji

Referenznummer der Bekanntmachung: Inw-3610-2/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42961100 Zugangskontrollsystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wdrożenie i szkolenie z obsługi systemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również integracje systemu kontroli dostępu z ZSRK (RCP). Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 402 197.67 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30216200 Magnetkartenleser
31700000 Elektronischer, elektromechanischer und elektrotechnischer Bedarf
32420000 Netzausrüstung
45314300 Kabelinfrastruktur
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Sąd Rejonowy w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wdrożenie i szkolenie z obsługi systemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również integracje systemu kontroli dostępu z ZSRK (RCP). Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w:

- dokumentacji projektowej – załącznik nr 6 do SWZ,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7 do SWZ,

- przedmiarze robót (przedmiar załączono pomocniczo, stanowić one mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej) – zamówienie gwarantowane - załącznik nr 8 do SWZ.

- przedmiarze robót (przedmiar załączono pomocniczo, stanowić one mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej) – zamówienie objęte prawem opcji - załącznik nr 9 do SWZ.

2. W ramach przedmiotowego postepowania Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia objętego prawem opcji), o którym mowa w art. 441 p.z.p.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie obejmującym dostawę i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie systemu kontroli dostępu zgodnie z załącznikami nr 6,7 i 9 do SWZ, z zastrzeżeniem, że:

a) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji począwszy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż na 4 miesiące przed końcem obowiązywania umowy,

c) Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji musi mieć formę pisemną i może być złożone przez Zamawiającego tylko jeden raz,

d) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku uzyskania środków finansowych na realizację zamówienia objętego prawem opcji od Dysponenta wyższego stopnia.

2.5. Brak stosownego oświadczenia świadczy o rezygnacji z zamówienia objętego prawem opcji. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiej samej ceny jak określona w Formularzu ofertowym.

2.6. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienia gwarantowane i zamówienie objęte prawem opcji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 402 197.67 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

2. W ramach przedmiotowego postepowania Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia objętego prawem opcji), o którym mowa w art. 441 p.z.p.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie obejmującym dostawę i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie systemu kontroli dostępu zgodnie z załącznikami nr 6,7 i 9 do SWZ, z zastrzeżeniem, że:

a) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji począwszy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż na 4 miesiące przed końcem obowiązywania umowy,

c) Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji musi mieć formę pisemną i może być złożone przez Zamawiającego tylko jeden raz,

d) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku uzyskania środków finansowych na realizację zamówienia objętego prawem opcji od Dysponenta wyższego stopnia.

2.5. Brak stosownego oświadczenia świadczy o rezygnacji z zamówienia objętego prawem opcji. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiej samej ceny jak określona w Formularzu ofertowym.

2.6. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienia gwarantowane i zamówienie objęte prawem opcji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postepowania na podstawie art. 257 p.z.p. tj. jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodne z SWZ ( załącznik nr 3)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022