Dostawy - 268331-2020

Wyświetl widok skrócony

09/06/2020    S110

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 110-268331

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: al. Niepodległości 100
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-514
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zamówienia Publiczne Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej
Osoba do kontaktów: Wioleta Bankowicz
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004471
Faks: +48 225004782

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.strazgraniczna.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES – etap I. Zakup infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralny Węzeł Teleinformatyczny SG, Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23, POLSKA.

Kod NUTS PL911 Miasto Warszawa

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz ze świadczeniem serwisu niżej wymienionego sprzętu i oprogramowania:
1) Router Extranet – 2 kpl.;
2) Przełącznik CPSI Management – 2 kpl.;
3) Przełącznik do bloku Extranet oraz MAN – 7 kpl.;
4) Wkładki – 1 kpl.;
5) Moduł do routerów ASR 1002-X – 4 kpl.;
6) Firewall do Internetu – 1 kpl.;
7) Firewall kontekstowy do sieci szkieletowej – 3 kpl.;
8) Firewall dla systemu SDN – 1 kpl.;
9) Router do bloku WAN – 2 kpl.;
10) Urządzenie do balansowania ruchu – 3 kpl.;
11) Licencja dla wirtualnych maszyn – 2 kpl.;
12) Licencje do przełączników typu 3850 – 5 kpl.;
13) Klaster pamięci masowej – 1 kpl.
Zamawiający wymaga objęcia dostarczonych urządzeń i licencji gwarancją przez okres minimum 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy.
Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich. W związku z powyższym Zamawiający wymaga oznaczenia dostarczonych produktów poprzez umieszczenie na dostarczonym sprzęcie informacji dotyczącej źródła finansowania projektu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 14 158 530,00 i najwyższa oferta 14 765 001,18 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Czas naprawy. Waga 20
3. Gwarancja i wsparcie. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
58/BF/BŁiI/19
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2020/S 005-007567 z dnia 8.1.2020

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 58/BF/BŁiI/20 Nazwa: Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES – etap I. Zakup infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.5.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 162 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-342
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 114 108,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 14 158 530,00 i najwyższa oferta 14 765 001,18 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt Nr PL/2019/PR/0071 – umożliwienie integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES dofinansowanie ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Bezgraniczne Bezpieczeństwo.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.6.2020