Προμήθειες - 268336-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

31/07/2015    S146

Ιταλία-Ίσπρα: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών — 2 τμήματα

2015/S 146-268336

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών
Ταχ. Διεύθυνση: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Πόλη: Ίσπρα VA
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μονάδα χρηματοοικονομικών και προμηθειών B.5
Υπόψη: C. Breazu
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άλλη: Έρευνα.
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών — 2 τμήματα.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Κοινό Κέντρο Ερευνών — Petten (Κάτω Χώρες) για το τμήμα 1 και
Κοινό Κέντρο Ερευνών — Ίσπρα (Ιταλία) για το τμήμα 2.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το πεδίο εφαρμογής του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, η συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών για λειτουργίες έξυπνων δικτύων, 1 στο Petten (Κάτω Χώρες) και 1 στην Ίσπρα (Ιταλία), καθώς και η παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η σύμβαση περιλαμβάνει εγγύηση 24 μηνών και προληπτική και διορθωτική συντήρηση για περίοδο έως 4 ετών.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

31422000 Συγκροτήματα συσσωρευτών, 50530000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων, 38970000 Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση, 31230000 Μέρη συσκευών ελέγχου ή διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, 31682210 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Εκτιμάται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός θα κυμανθεί μεταξύ 1 300 000 EUR και 1 500 000 EUR (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, χωρίς ΦΠΑ) για τα 2 τμήματα για τη συνολική περίοδο των 77 μηνών της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός καλύπτει την παράδοση και εγκατάσταση κάθε προμήθειας, την παροχή κατάρτισης, τεκμηρίωσης, υπηρεσιών εγγύησης διάρκειας 24 μηνών, καθώς και προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης για ανώτατη περίοδο 4 ετών.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 1 300 000 και 1 500 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 77 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος συσσωρευτών — τμήμα 1 (Petten, Κάτω Χώρες)
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος συσσωρευτών για έξυπνα δίκτυα στο Petten (Κάτω Χώρες), με ονομαστική ισχύ 75 kW και ικανότητα αποθήκευσης 150 kWh.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

31422000 Συγκροτήματα συσσωρευτών, 50530000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων, 38970000 Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση, 31230000 Μέρη συσκευών ελέγχου ή διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, 31682210 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου

3)Ποσότητα ή έκταση
Η σύμβαση διαιρείται σε 2 στάδια:
— στάδιο 1: προμήθεια, εγκατάσταση, κατάρτιση, δοκιμή και βαθμονόμηση καθώς και παροχή τεκμηρίωσης για ένα σύστημα συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένης 2ετούς εγγύησης,
— στάδιο 2: προληπτική και διορθωτική συντήρηση 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για 3 επιπλέον έτη (για συνολική μέγιστη περίοδο συντήρησης 4 ετών).
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 300 000 και 400 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 77 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος συσσωρευτών — τμήμα 2 (Ίσπρα, Ιταλία)
1)Σύντομη περιγραφή
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος συσσωρευτών για έξυπνα δίκτυα στην Ίσπρα (Ιταλία), με ονομαστική ισχύ 225 kW και ικανότητα αποθήκευσης 450 kWh.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

31422000 Συγκροτήματα συσσωρευτών, 50530000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων, 38970000 Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση, 31230000 Μέρη συσκευών ελέγχου ή διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, 31682210 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου

3)Ποσότητα ή έκταση
Η σύμβαση διαιρείται σε 2 στάδια:
— στάδιο 1: προμήθεια, εγκατάσταση, κατάρτιση, δοκιμή και βαθμονόμηση καθώς και παροχή τεκμηρίωσης για ένα σύστημα συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένης 2ετούς εγγύησης,
— στάδιο 2: προληπτική και διορθωτική συντήρηση 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για 3 επιπλέον έτη (για συνολική μέγιστη περίοδο συντήρησης 4 ετών).
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 1 000 000 και 1 100 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 77 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε μεμονωμένα είτε ως εταίροι κοινοπραξίας (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα). Σε κάθε περίπτωση η υπεργολαβία επιτρέπεται. Ο υποψήφιος πρέπει να διευκρινίσει τον ρόλο κάθε οικονομικού παράγοντα — μεμονωμένου υποψηφίου, εταίρου κοινοπραξίας ή υπεργολάβου. Το ίδιο ισχύει επίσης στις περιπτώσεις όπου οι εμπλεκόμενες οντότητες ανήκουν στον ίδιο οικονομικό όμιλο.
Κάθε εταίρος κοινοπραξίας αναλαμβάνει από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά την υλοποίηση της σύμβασης και θα αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής της προσφοράς της κοινοπραξίας.
Η κοινοπραξία θα πρέπει να ορίσει 1 νομική οντότητα («επικεφαλής») η οποία θα διαθέτει πλήρη εξουσία να δεσμεύει την κοινοπραξία και καθένα από τα μέλη της κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα είναι υπεύθυνη για τη διοικητική διαχείριση της σύμβασης (έκδοση τιμολογίων, παραλαβή πληρωμών κ.λπ.) εκ μέρους όλων των υπόλοιπων εταίρων.
Ως υπεργολαβία ορίζεται η κατάσταση στην οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει νομικές υποχρεώσεις με άλλες νομικές οντότητες, οι οποίες θα εκτελέσουν μέρος της σύμβασης εκ μέρους του. Ο ανάδοχος διατηρεί πλήρη ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά την υλοποίηση της σύμβασης. Η επιλογή εξωτερικών συνεργατών, με βάση τις δραστηριότητες, ή προσωπικού άλλων εντελώς διαφορετικών νομικών οντοτήτων από τον ανάδοχο, χαρακτηρίζεται ως υπεργολαβία, ανεξάρτητα από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Οι υπεργολάβοι πρέπει να προσκομίσουν επιστολή πρόθεσης στην οποία να δηλώνουν τη θέλησή τους να συμμετάσχουν στην εκτέλεση της σύμβασης όπως ορίζεται στην προσφορά. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε αλλαγή στους υπεργολάβους θα υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση από την αναθέτουσα αρχή.
Ένας μεμονωμένος υποψήφιος ή μια κοινοπραξία μπορεί επίσης να βασιστεί στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας σύμφωνα με τα σημεία III.2.2 και III.2.3, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των μεταξύ τους σχέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης, για παράδειγμα παρέχοντας δέσμευση εκ μέρους των εν λόγω οντοτήτων. Η εξάρτηση από τις ικανότητες ενός τρίτου προσώπου το οποίο είναι διαφορετική νομική οντότητα από τον μεμονωμένο υποψήφιο ή τα μέλη της κοινοπραξίας, παρότι είναι μέρος του ίδιου οικονομικού ομίλου, θεωρείται υπεργολαβία για τους σκοπούς της διαδικασίας.
Εάν η σύμβαση ανατεθεί σε υποψήφιο, ο οποίος βασίζεται σε τρίτο πρόσωπο για την παροχή ποσοστού μεγαλύτερου από το 70 % των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα που αναφέρονται στο σημείο III.2.2, η αναθέτουσα αρχή θα απαιτήσει από το τρίτο πρόσωπο να υπογράψει τη σύμβαση και να αναλάβει από κοινού με τον υποψήφιο την ευθύνη για την εκτέλεσή της.
Ο ρόλος και τα καθήκοντα κάθε εταίρου της κοινοπραξίας καθώς και των αναφερόμενων υπεργολάβων πρέπει να διευκρινίζονται στην προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να αναφέρει την επωνυμία του υποψήφιου (συμπεριλαμβανομένων όλων των εταίρων σε περίπτωση κοινοπραξίας) και του (των) υπεργολάβου(ων), συμπεριλαμβανομένων των τρίτων μερών στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο υποψήφιος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του μοναδικού υπεύθυνου επικοινωνίας σχετικά με την εν λόγω διαδικασία. Για τις κοινοπραξίες η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υπογράφεται από κάθε εταίρο ή από εταίρο δεόντως εξουσιοδοτημένο να υπογράφει την προσφορά και τη σύμβαση εκ μέρους όλων των εταίρων. Στην τελευταία περίπτωση η εξουσιοδότηση μπορεί να έχει, για παράδειγμα, τη μορφή πληρεξουσίου, επιστολής πρόθεσης ή συμφωνίας κοινοπραξίας.
Οι υποψήφιοι (όλοι οι εταίροι σε περίπτωση κοινοπραξίας) πρέπει να προσκομίσουν ευανάγνωστο αντίγραφο της κοινοποίησης διορισμού των ατόμων που εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν τον υποψήφιο σε συναλλαγές με τρίτους καθώς και σε νομικές διαδικασίες, ή αντίγραφο της δημοσίευσης του εν λόγω διορισμού εφόσον η νομοθεσία στην οποία υπόκειται η οικεία νομική οντότητα απαιτεί τη δημοσίευσή του. Οποιαδήποτε μεταβίβαση της εν λόγω αρμοδιότητας σε άλλον εκπρόσωπο, ο οποίος δεν αναφέρεται στον επίσημο διορισμό, πρέπει να τεκμηριώνεται.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Και για τα δύο τμήματα:
1. Κριτήρια αποκλεισμού:
Οι υποψήφιοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία εάν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 106 και 107 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.10.2012. Οι υποψήφιοι (συμπεριλαμβανομένων μελών κοινοπραξίας) και οι υπεργολάβοι που αναφέρονται σύμφωνα με το σημείο III.1.3 θα υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο σημείο I.1) ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις εν λόγω περιπτώσεις. Κατόπιν αίτησης της αναθέτουσας αρχής, ο επιλεγείς υποψήφιος (συμπεριλαμβανομένων όλων των εταίρων σε περίπτωση κοινοπραξίας) και όλοι οι υπεργολάβοι που θα οριστούν από τον υποψήφιο σύμφωνα με το σημείο III.1.3. θα παράσχουν τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής της 29.10.2012. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να άρει την υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί για τους σκοπούς άλλης διαδικασίας διαγωνισμού και υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων δεν είναι παλαιότερη του 1 έτους από την ημερομηνία ανακοίνωσης της ανάθεσης και ότι εξακολουθούν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα ότι τα αποδεικτικά έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο προηγούμενης διαδικασίας διαγωνισμού και να επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στην κατάστασή του.
2. Κριτήρια επιλογής (νομική ικανότητα):
Οι υποψήφιοι (όλοι οι εταίροι σε περίπτωση κοινοπραξίας) θα αποδείξουν ότι έχουν τη νομική ικανότητα να εκτελέσουν τη σύμβαση παρέχοντας πιστοποιητικό εγγραφής στο σχετικό εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης/ίδρυσής τους. Εάν ο υποψήφιος δεν υποχρεούται ή δεν επιτρέπεται να εγγραφεί σε ανάλογο μητρώο για λόγους που σχετίζονται με το καταστατικό ή το νομικό καθεστώς του, η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να δεχθεί ως ικανοποιητική απόδειξη, ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό, ιδιότητα μέλους ειδικού οργανισμού, ρητή άδεια ή εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Για κάθε τμήμα, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο: ετήσιος κύκλος εργασιών ίσος με το ελάχιστο επίπεδο ικανότητας, επαρκής οικονομική βιωσιμότητα για την ανάληψη και εκτέλεση της σύμβασης.
Τα ακόλουθα αποδεικτικά πρέπει να παρασχεθούν από κάθε υποψήφιο (κάθε εταίρο σε περίπτωση κοινοπραξίας) και κάθε υπεργολάβο, στις ικανότητες του οποίου βασίζεται ο υποψήφιος για την ανταπόκριση στο ελάχιστο επίπεδο χρηματοοικονομικής ικανότητας:
1) δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών του οικονομικού παράγοντα, κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη, για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί. Εάν, για κάποιον ειδικό λόγο τον οποίο η αναθέτουσα αρχή θεωρεί δικαιολογημένο, ένας οικονομικός φορέας δεν είναι σε θέση να παράσχει τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνει κατάλληλο η αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθεί σχετικά με τον ειδικό λόγο και πρέπει να παρασχεθεί αιτιολόγηση. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, προς επαλήθευση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας του οικονομικού φορέα ή να αναζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις από κατάλληλα μέσα (δικτυακούς τόπους, επίσημους φορείς, κ.λπ.). Η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να απαλλάξει έναν οικονομικό φορέα από την υποχρέωση υποβολής των αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω, σε περίπτωση που τα εν λόγω αποδεικτικά έγγραφα έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτή για τους σκοπούς άλλης διαδικασίας διαγωνισμού και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Σε αυτή την περίπτωση, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει τη σύμβαση και την υπηρεσία της Επιτροπής για την οποία έχουν παρασχεθεί τα αποδεικτικά έγγραφα.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει κάποιον υποψήφιο σε περίπτωση που τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν προξενούν σημαντικές ανησυχίες ως προς την οικονομική του βιωσιμότητα για την εκτέλεση της σύμβασης και ο υποψήφιος απέτυχε να μετριάσει τις ανησυχίες αυτές μέσω υποβολής παρατηρήσεων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την οικονομική του βιωσιμότητα.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Για το τμήμα 1: ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τελευταίων 3 οικονομικών ετών πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 300 000 EUR.
Για το τμήμα 2: ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τελευταίων 3 οικονομικών ετών πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 1 000 000 EUR.
Τα εν λόγω ελάχιστα όρια θα αξιολογηθούν σε σχέση με τον υποψήφιο ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων ικανοτήτων όλων των εταίρων σε περίπτωση κοινοπραξίας και όλων των υπεργολάβων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Για κάθε τμήμα, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο:
1) πείρα στον τομέα της παροχής προμηθειών όπως αποδεικνύεται από κατάλογο παρόμοιων (σε αξία, έκταση και δυσκολία) συμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί κατά τα τελευταία 3 έτη πριν από την προθεσμία υποβολής των προσφορών. Ο κατάλογος των προηγούμενων συμβάσεων πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης και λήξης, το συνολικό ποσό και το αντικείμενο της σύμβασης, τον ρόλο και το τιμολογημένο ποσό του οικονομικού παράγοντα. Στην περίπτωση συμβάσεων που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, θα ληφθεί υπόψη μόνο το τμήμα που ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς. Οι συμβάσεις που θα υποβληθούν ως απόδειξη της κάλυψης των ελάχιστων επιπέδων ικανοτήτων θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης, εκδοθέντα από πελάτες. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες έχουν εκτελεστεί για αναθέτουσες αρχές της ΕΕ, τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή προσυπογραφεί από την αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, τα ζητούμενα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παρασχεθούν από τους εταίρους της κοινοπραξίας/υπεργολάβους, στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο υποψήφιος για την ικανοποίηση των ελάχιστων επιπέδων ικανότητας.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα ικανότητας θα αξιολογηθούν σε σχέση με τον υποψήφιο ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων ικανοτήτων όλων των εταίρων στην περίπτωση κοινοπραξίας και όλων των υπεργολάβων.
Για το τμήμα 1: 1) τουλάχιστον 3 παρόμοιες συμβάσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ελάχιστη συνολική αξία (αξία και των 3 συμβάσεων μαζί), χωρίς ΦΠΑ, ύψους 300 000 EUR.
Για το τμήμα 2: 1) τουλάχιστον 3 παρόμοιες συμβάσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ελάχιστη συνολική αξία (αξία και των 3 συμβάσεων μαζί), χωρίς ΦΠΑ, ύψους 1 000 000 EUR.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 14.9.2015
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
14.9.2015
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 18.9.2015 - 15:00

Τόπος:

JRC, Κτίριο υποδοχής, πρώτος όροφος, αίθουσα 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι

Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Κατ' ανώτατο όριο 1 εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από το άνοιγμα των προσφορών, μαζί με αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τυχόν αιτήσεις για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν γραπτώς μόνο μέσω του δικτυακού τόπου ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (e-tendering) στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977 στην καρτέλα «questions and answers» (ερωτήσεις και απαντήσεις), κάνοντας κλικ στην επιλογή «create a question» (δημιουργία ερώτησης). Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απαντήσει σε αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες που παραλαμβάνονται εντός διαστήματος κατωτέρου των 5 εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να ενημερώσει, με δική της πρωτοβουλία, τα ενδιαφερόμενα μέρη για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή άλλα τυπογραφικά λάθη στο κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο «e-tendering» που αναφέρεται ανωτέρω. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
21.7.2015