Roba - 268336-2015

Prikaži smanjeni prikaz

31/07/2015    S146

Italija-Ispra: Nabava, ugradnja i održavanje 2 sustava za baterijsko skladištenje — 2 grupe

2015/S 146-268336

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), Institut za energiju i promet
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Mjesto: Ispra VA
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: B.5 Odjel za financije i javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): C. Breazu
E-pošta: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
Drugo: Istraživanje.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava, ugradnja i održavanje 2 sustava za baterijsko skladištenje — 2 grupe
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Zajednički istraživački centar — Petten (Nizozemska) za grupu 1, i
Zajednički istraživački centar — Ispra (Italija) za grupu 2.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Opseg nabave su nabava, ugradnja, održavanje i povezane usluge za 2 sustava za baterijsko skladištenje za rad pametne mreže, 1 u Pettenu (Nizozemska) i 1 u Ispri (Italija). Ugovorom je obuhvaćeno 24-mjesečno jamstvo i do 4 godine preventivnog i korektivnog održavanja.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31422000 Kompleti baterija, 50530000 Usluge popravaka i održavanja strojeva, 38970000 Simulator za istraživanje, ispitivanje i znanstveno-tehnički simulator, 31230000 Dijelovi aparata za distribuciju električne energije ili upravljanje , 31682210 Mjerna i upravljačka oprema

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procjenjuje se da će ukupni proračun iznositi između 1 300 000 EUR i 1 500 000 EUR (sve uključeno, bez PDV-a) za 2 grupe tijekom 77 mjeseci ukupnog trajanja ugovora. Proračunom su obuhvaćeni nabava, isporuka, ugradnja, osposobljavanje, pružanje dokumentacije, jamstvo od 24 mjeseca te preventivno i korektivno održavanje za najviše 4 godine.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 1 300 000 do 1 500 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 77 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Nabava, ugradnja i održavanje sustava za baterijsko skladištenje — grupa 1 (Petten, Nizozemska)
1)Kratak opis
Nabava, ugradnja i održavanje sustava za baterijsko skladištenje za pametne mreže u Pettenu (Nizozemska), nazivne snage 75 kW i kapaciteta skladištenja 150 kWh.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31422000 Kompleti baterija, 50530000 Usluge popravaka i održavanja strojeva, 38970000 Simulator za istraživanje, ispitivanje i znanstveno-tehnički simulator, 31230000 Dijelovi aparata za distribuciju električne energije ili upravljanje , 31682210 Mjerna i upravljačka oprema

3)Količina ili opseg
Ugovor je podijeljen na 2 faze:
— 1. faza: nabava, ugradnja, osposobljavanje, ispitivanje, umjeravanje i dostavljanje dokumentacije o sustavu za baterijsko skladištenje, uključujući 2-godišnje jamstvo,
— 2. faza: preventivno i korektivno održavanje na 12 mjeseci, obnovljivo za 3 dodatne godine (za ukupno trajanje razdoblja održavanja od 4 godine).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 300 000 do 400 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 77 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Nabava, ugradnja i održavanje sustava za baterijsko skladištenje — grupa 2 (Ispra, Italija)
1)Kratak opis
Nabava, ugradnja i održavanje sustava za baterijsko skladištenje za pametne mreže u Ispri (Italija), nazivne snage 225 kW i kapaciteta skladištenja 450 kWh.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31422000 Kompleti baterija, 50530000 Usluge popravaka i održavanja strojeva, 38970000 Simulator za istraživanje, ispitivanje i znanstveno-tehnički simulator, 31230000 Dijelovi aparata za distribuciju električne energije ili upravljanje , 31682210 Mjerna i upravljačka oprema

3)Količina ili opseg
Ugovor je podijeljen na 2 faze:
— 1. faza: nabava, ugradnja, osposobljavanje, ispitivanje, umjeravanje i dostavljanje dokumentacije o sustavu za baterijsko skladištenje, uključujući 2-godišnje jamstvo,
— 2. faza: preventivno i korektivno održavanje na 12 mjeseci, obnovljivo za 3 dodatne godine (za ukupno trajanje razdoblja održavanja od 4 godine).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 1 000 000 do 1 100 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 77 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Gospodarski subjekti mogu dostaviti ponudu ili kao glavni izvoditelj ili kao partneri konzorcija (sa ili bez pravne osobnosti). U oba je slučaja dopušteno podizvođenje. Ponuditelj mora jasno odrediti ulogu svakog gospodarskog subjekta — samostalni ponuditelj, partner u konzorciju ili podizvoditelj. To se također primjenjuje ako uključeni subjekti pripadaju istoj gospodarskoj skupini.
Svaki partner u konzorciju prema javnom naručitelju snosi solidarnu odgovornost za provođenje ugovora te će postati ugovorna strana ako je ponuda konzorcija uspješna.
Konzorcij mora odrediti 1 pravni subjekt („voditelja”) koji će biti u potpunosti ovlašten za obvezivanje konzorcija i svakog njegovog člana te će biti odgovoran za administrativno upravljanje ugovorom (izdavanje računa, zaprimanje plaćanja itd.) u ime svih ostalih partnera.
Podizvođenje je situacija u kojoj izvoditelj stupa u pravni odnos s drugim subjektima koji će provoditi dio ugovora u njegovo ime. Izvoditelj zadržava punu odgovornost prema javnom naručitelju za provođenje ugovora. Uključivanje vanjskih suradnika, oslanjanje na aktivnosti ili osoblje bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji nije izvoditelj, smatra se podizvođenjem, neovisno o primjenjivom nacionalnom zakonu.
Podizvoditelji moraju dostaviti pismo namjere u kojem navode svoju spremnost na sudjelovanje u provođenju ugovora kako je određeno u pozivu na nadmetanje. Tijekom provedbe ugovora bilo koja izmjena podizvoditelja bit će podložna prethodnom pisanom odobrenju javnog naručitelja.
Samostalni ponuditelj ili konzorcij također se može oslanjati na sposobnosti drugih subjekata za ispunjavanje najmanjih razina sposobnosti iz odjeljaka III.2.2. i III.2.3., bez obzira na pravnu prirodu veza koje ima s njima. U tom slučaju, mora javnom naručitelju dokazati da će mu ta sredstva biti na raspolaganju za provedbu ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Oslanjanje na sposobnosti treće strane koja predstavlja pravni subjekt različit od samostalnog ponuditelja ili članova konzorcija, iako je dio iste gospodarske zajednice, smatra se podizvođenjem u svrhe ovog postupka.
Ako se ugovor sklopi s ponuditeljem koji se oslanja na treću stranu za pružanje više od 70 % najmanjih zahtjeva za financijsku i gospodarsku sposobnost navedenu u odjeljku III.2.2., javni će naručitelj zahtijevati da treća strana potpiše ugovor i postane solidarno odgovorna za njegovu provedbu zajedno s ponuditeljem.
Uloga i zadaci svakog partnera konzorcija i određenih podizvoditelja moraju biti jasno navedeni u ponudi. U popratnom se pismu mora navesti naziv ponuditelja (uključujući sve partnere u slučaju konzorcija) i podizvoditelja(e), uključujući treće strane na čije se sposobnosti ponuditelj oslanja te ime jedne osobe za kontakt povezane s ovim postupkom. Za konzorcije popratno pismo mora potpisati svaki partner ili partner koji je propisno ovlašten za potpisivanje ponude i ugovora u ime svih partnera. U potonjem slučaju, ovlaštenje može biti, primjerice, u obliku punomoći, pisma namjere ili sporazuma o konzorciju.
Ponuditelji (svi partneri u slučaju konzorcija) također za pravne osobe moraju dostaviti, jasnu presliku obavijesti o imenovanju osoba ovlaštenih da predstavljaju ponuditelja u poslovima s trećim stranama te u pravnim postupcima ili presliku objave takvog imenovanja ako zakonodavstvo koje se primjenjuje na dotičnu pravnu osobu zahtijeva takvo objavljivanje. Svako prenošenje ove ovlasti na drugog predstavnika koji nije naveden u službenom imenovanju mora se dokazati.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Za obje grupe:
1. Uvjeti za isključenje:
Ponuditelji neće biti prihvatljivi za sudjelovanje u ovom postupku nadmetanja ako se nalaze u jednoj od situacija za isključenje navedenih u člancima 106. i 107. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012. Ponuditelji (uključujući partnere konzorcija) i podizvoditelji određeni u odjeljku III.1.3. potpisat će izjavu o istinitosti podataka (dostupnu na mrežnoj stranici navedenoj u odjeljku I.1.) u kojoj navode da se ne nalaze ni u jednoj od tih situacija. Na zahtjev javnog naručitelja, uspješni ponuditelj (uključujući sve partnere u slučaju konzorcija) i svi podizvoditelji koje ponuditelj odredi u skladu s III.1.3. moraju dostaviti popratnu dokumentaciju navedenu u članku 143. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012. Javni naručitelj može osloboditi obveze dostavljanja tražene popratne dokumentacije ako su takvi dokazi već dostavljeni u svrhu drugog postupka nabave i pod uvjetom da datum izdavanja nije stariji od 1 godine od datuma obavijesti o sklapanju ugovora te da su i dalje važeći. U tom slučaju, ponuditelj mora dati izjavu o istinitosti podataka o tome da je dokumentacija s dokazima već dostavljena u prethodnom postupku nabave i potvrditi da u njegovoj situaciji nije bilo promjena.
2. Uvjeti sposobnosti (pravna sposobnost):
Ponuditelji (svi partneri u slučaju konzorcija) moraju dokazati da posjeduju pravnu sposobnost za provođenje ugovora dostavljanjem potvrde o registraciji u relevantnom obrtnom ili strukovnom registru u državi u kojoj imaju poslovni nastan/u kojoj su osnovani. Ako se od ponuditelja ne zahtijeva ili mu nije dopušten upis u takav registar zbog razloga povezanih s njegovim statutom ili pravnim statusom, javni naručitelj će kao zadovoljavajući dokaz prihvatiti izjavu pod prisegom ili potvrdu, članstvo u određenoj organizaciji, izričito ovlaštenje ili upis u registar obveznika PDV-a.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji moraju ispunjavati sljedeći kriterij za svaku grupu: godišnji promet koji ispunjava najmanje razine sposobnosti; financijska održivost dostatna za preuzimanje i izvršavanje ugovora.
Sljedeće dokaze mora dostaviti svaki ponuditelj (svaki partner u slučaju konzorcija) i svaki podizvoditelj na čije se sposobnosti oslanja ponuditelj za ispunjavanje najmanje ekonomske i financijske sposobnosti:
(1) izvješće o ukupnom godišnjem prometu gospodarskog subjekta tijekom posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni. Ako ponuditelj iz bilo kojeg izvanrednog razloga, koji javni naručitelj smatra opravdanim, nije u mogućnosti predočiti prethodno navedene dokumente, može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. U svakom slučaju, javni naručitelj mora barem biti obaviješten o izvanrednom razlogu i dobiti objašnjenje o istom u ponudi. Javni naručitelj zadržava pravo zahtijevati bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerila ponuditeljeva ekonomska i financijska sposobnost ili zatražiti dodatne informacije i/ili pojašnjenja dokaziva prikladnim sredstvima (mrežne stranice, službena tijela itd.). Javni naručitelj može gospodarski subjekt osloboditi dostavljanja prethodno navedene dokumentacije s dokazima ako su mu takvi dokazi već dostavljeni u okviru drugog postupka nabave i pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve iz ovog poziva na nadmetanje. U tom slučaju, gospodarski će subjekt dostaviti upute na ugovor i uslugu Komisije za koju je dostavljen dokaz.
Javni naručitelj zadržava pravo ne izabrati ponuditelja ako pruženi dokazi pokazuju razloge za zabrinutost u vezi s njegovom financijskom održivosti pri izvršavanju ugovora, a ponuditelj nije uspio ublažiti te razloge za zabrinutost podnošenjem komentara ili drugih dokaza o financijskoj održivosti.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Za grupu 1: prosječni godišnji promet tijekom posljednje 3 financijske godine mora iznositi najmanje 300 000 EUR.
Za grupu 2: prosječni godišnji promet tijekom posljednje 3 financijske godine mora iznositi najmanje 1 000 000 EUR.
Te će se najmanje razine procjenjivati u odnosu na podnositelja kao cjeline, uključujući zajedničke sposobnosti svih partnera u slučaju konzorcija i svih podizvoditelja.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Ponuditelji moraju ispunjavati sljedeći kriterij za svaku grupu:
(1) iskustvo u području nabave robe dokazano popisom sličnih (u vrijednosti, opsegu i složenosti) ugovora završenih u 3 godine koje prethode roku za dostavu ponuda. Popis prethodnih ugovora obuhvaćat će detalje o njihovim datumima početka i završetka, ukupan iznos i opseg ugovora, ulogu i naplaćeni iznos od strane gospodarskog subjekta. U slučaju ugovora koji još uvijek traju, u obzir će se uzeti samo udio završen tijekom referentnog razdoblja. Ugovori koji se podnose kao dokaz ispunjavanja najmanjih razina sposobnosti moraju biti popraćeni potvrdama o zadovoljavajućem izvršenju koje su izdali klijenti. Ako su usluge izvršene za javne naručitelje iz EU-a, potvrde mora izdati i supotpisati nadležno tijelo.
U slučaju konzorcija ili podizvođenja, nužni dokaz moraju dostaviti oni partneri konzorcija/podizvoditelji na čije se sposobnosti ponuditelj oslanja kako bi ispunio najmanje razine sposobnosti.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Najmanje će se razine procjenjivati u odnosu na podnositelja kao cjeline, uključujući zajedničke sposobnosti svih partnera u slučaju konzorcija i svih podizvoditelja.
Za grupu 1: (1) najmanje 3 slična ugovora sa sljedećim značajkama: najmanja ukupna vrijednost (vrijednost svih 3 ugovora zajedno), bez PDV-a, 300 000 EUR.
Za grupu 2: (1) najmanje 3 slična ugovora sa sljedećim značajkama: najmanja ukupna vrijednost (vrijednost 3 ugovora zajedno), bez PDV-a, 1 000 000 EUR.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 14.9.2015
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
14.9.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 18.9.2015 - 15:00

Mjesto:

JRC, zgrada za prijem, prvi kat, soba 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da

Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Najviše 1 ovlašteni predstavnik može prisustvovati otvaranju ponuda. Zahtjev mora biti poslan na jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu najmanje 3 dana prije otvaranja, zajedno s preslikom osobne iskaznice/putovnice.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci

Zahtjevi za dodatne informacije moraju se dostaviti pisanim putem isključivo putem mrežne stranice e-nadmetanja na adresu https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977 u kartici „pitanja i dogovori”, klikom na „postavi pitanje”. Javni naručitelj nije obvezan odgovoriti na zahtjeve za dodatne informacije koji su predani manje od 5 radnih dana prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

Javni naručitelj može samoinicijativno obavijestiti zainteresirane strane o greškama, netočnostima, propustima ili kakvim drugim administrativnim greškama u pozivu na nadmetanje.
Svaka dodatna informacija koja uključuje prethodno navedeno bit će objavljena na prethodno spomenutoj mrežnoj stranici e-nadmetanja. Mrežna se stranica redovito ažurira, a vaša je odgovornost redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove objave:
21.7.2015