Bunuri - 268336-2015

Afișează vizualizare compactă

31/07/2015    S146

Italia-Ispra: Furnizarea, instalarea și întreținerea a 2 sisteme de stocare în baterii – 2 loturi

2015/S 146-268336

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), Institutul pentru Energie și Transport
Adresă: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Localitate: Ispra VA
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
Persoană de contact: B.5 Unitatea pentru finanțe și achiziții publice
În atenția: C. Breazu
E-mail: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
Altele: cercetare.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizarea, instalarea și întreținerea a 2 sisteme de stocare în baterii – 2 loturi.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Centrul Comun de Cercetare – Petten (Țările de Jos) pentru lotul 1 și
Centrul Comun de Cercetare – Ispra (Italia) pentru lotul 2.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectul procedurii de achiziții este furnizarea, instalarea, întreținerea și servicii conexe pentru 2 sisteme de stocare în baterii pentru operațiunile rețelelor inteligente, 1 în Petten (Țările de Jos) și 1 în Ispra (Italia). Contractul include 24 de luni de garanție și până la 4 ani de întreținere preventivă și corectivă.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31422000 Ansambluri de baterii, 50530000 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor, 38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific, 31230000 Piese pentru aparate de distribuţie sau de control al energiei electrice, 31682210 Instrumente şi echipament de comandă

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Se estimează că bugetul total va fi cuprins între 1 300 000 EUR și 1 500 000 EUR (toate cheltuielile incluse, fără TVA) pentru cele 2 loturi pe durata totală de 77 de luni a contractului. Bugetul acoperă livrarea, instalarea, formarea, furnizarea documentației, garanția de 24 de luni și întreținerea preventivă și corectivă pentru fiecare dintre sisteme pentru o perioadă maximă de 4 ani.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 300 000 și 1 500 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 77 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Furnizarea, instalarea și întreținerea unui sistem de stocare în baterii – lotul 1 (Petten, Țările de Jos)
1)Descriere succintă
Furnizarea, instalarea și întreținerea unui sistem de stocare în baterii pentru rețele inteligente în Petten (Țările de Jos), cu o putere nominală de 75 kW și o capacitate de stocare de 150 kWh.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31422000 Ansambluri de baterii, 50530000 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor, 38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific, 31230000 Piese pentru aparate de distribuţie sau de control al energiei electrice, 31682210 Instrumente şi echipament de comandă

3)Cantitate sau domeniu
Contractul este împărțit în 2 etape:
— etapa 1: furnizarea, instalarea, formarea, testarea și calibrarea și furnizarea de documentație pentru un sistem de stocare în baterii, inclusiv o garanție de 2 ani;
— etapa 2: întreținerea preventivă și corectivă pentru o perioadă de 12 luni, reînnoibilă pentru încă 3 ani (pentru o perioadă de întreținere totală maximă de 4 ani).
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 300 000 și 400 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 77 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 2 Denumire: Furnizarea, instalarea și întreținerea unui sistem de stocare în baterii – lotul 2 (Ispra, Italia)
1)Descriere succintă
Furnizarea, instalarea și întreținerea unui sistem de stocare în baterii pentru rețele inteligente în Ispra (Italia), cu o putere nominală de 225 kW și o capacitate de stocare de 450 kWh.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31422000 Ansambluri de baterii, 50530000 Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor, 38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific, 31230000 Piese pentru aparate de distribuţie sau de control al energiei electrice, 31682210 Instrumente şi echipament de comandă

3)Cantitate sau domeniu
Contractul este împărțit în 2 etape:
— etapa 1: furnizarea, instalarea, formarea, testarea și calibrarea și furnizarea de documentație pentru un sistem de stocare în baterii, inclusiv o garanție de 2 ani;
— etapa 2: întreținerea preventivă și corectivă pentru o perioadă de 12 luni, reînnoibilă pentru încă 3 ani (pentru o perioadă de întreținere totală maximă de 4 ani).
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 000 și 1 100 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 77 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea dosarul licitației.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea dosarul licitației.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Operatorii economici pot depune o ofertă în calitate de ofertant individual sau de parteneri în cadrul unui consorțiu (cu sau fără personalitate juridică). Subcontractarea este permisă în ambele cazuri. Ofertantul trebuie să specifice clar rolul fiecărui operator economic – ofertant individual, partener în cadrul unui consorțiu sau subcontractant. Această cerință se aplică și în cazul în care entitățile implicate aparțin aceluiași grup economic.
Fiecare partener al unui consorțiu își asumă responsabilitatea individual și solidar față de autoritatea contractantă pentru implementarea contractului și va deveni parte la contract în cazul în care oferta consorțiului este câștigătoare.
Consorțiul trebuie să desemneze 1 entitate juridică („liderul”) care va avea autoritatea deplină de a-și asuma obligații în numele consorțiului și al fiecăruia dintre membrii acestuia pe parcursul executării contractului și care va fi responsabilă cu gestionarea administrativă a contractului (facturare, primirea plăților etc.) în numele tuturor celorlalți parteneri.
Subcontractarea este situația în care contractantul încheie angajamente juridice cu alte entități juridice care vor executa o parte a contractului în numele său. Contractantului îi revine întreaga responsabilitate față de autoritatea contractantă pentru implementarea contractului. Recurgerea la lucrători care desfășoară activități independente, la activitățile sau personalul oricărei alte entități complet diferite de contractant se consideră subcontractare, independent de legislația națională aplicabilă.
Subcontractanții trebuie să prezinte o scrisoare de intenție în care să își declare disponibilitatea de a participa la executarea contractului, astfel cum se specifică în ofertă. Pe parcursul executării contractului, orice modificare a subcontractanților va face obiectul aprobării prealabile în scris a autorității contractante.
Un ofertant individual sau un consorțiu se poate baza și pe capacitățile altor entități pentru îndeplinirea nivelurilor minime ale capacităților prevăzute la punctele III.2.2 și III.2.3, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, trebuie să demonstreze autorității contractante că va avea la dispoziție resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin furnizarea unui angajament din partea respectivelor entități. Utilizarea capacităților unei terțe părți care este o entitate juridică diferită de ofertantul individual sau de membrii consorțiului, chiar dacă face parte din același grup economic, este considerată subcontractare în sensul acestei proceduri.
În cazul în care contractul este atribuit unui ofertant care se bazează pe o terță parte pentru a îndeplini mai mult de 70 % dintre cerințele minime pentru capacitatea economică și financiară enumerate la punctul III.2.2, autoritatea contractantă îi va solicita terței părți să semneze contractul și să devină responsabilă solidar pentru executarea acestuia împreună cu ofertantul.
Rolul și sarcinile fiecărui partener al consorțiului și ale subcontractanților identificați trebuie specificate clar în ofertă. În scrisoarea de însoțire trebuie să se indice numele ofertantului (inclusiv ale tuturor partenerilor, în cazul unui consorțiu) și al (ale) subcontractantului (subcontractanților), inclusiv ale terțelor părți pe ale căror capacități se bazează ofertantul și numele persoanei unice de contact pentru această procedură. Pentru consorții, scrisoarea de însoțire trebuie semnată de fiecare partener sau de un partener autorizat în mod corespunzător să semneze oferta și contractul în numele tuturor partenerilor. În cel din urmă caz, autorizarea poate fi, de exemplu, sub forma unei procuri, a unei scrisori de intenție sau a unui acord de consorțiu.
Ofertanții (toți partenerii, în cazul unui consorțiu) trebuie să furnizeze și o copie lizibilă a actului de numire a persoanelor autorizate să reprezinte ofertantul în tratativele cu terțe părți și în cadrul procedurilor legale sau o copie a publicării respectivei numiri, dacă legislația care se aplică în cazul entității juridice în cauză impune o astfel de publicare. Orice delegare a acestei autorizații unui alt reprezentant neindicat în numirea oficială trebuie susținută prin documente.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Pentru ambele loturi:
1. Criterii de excludere:
nu vor fi eligibili să participe la această procedură ofertanţii care se află în oricare dintre situaţiile de excludere enumerate la articolele 106 şi 107 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25.10.2012. Ofertanţii (inclusiv partenerii consorţiului) şi subcontractanţii identificaţi conform punctului III.1.3 trebuie să semneze declaraţia pe propria răspundere (disponibilă pe site-ul indicat la punctul I.1) pentru a declara că nu se află în niciuna dintre aceste situaţii. La cererea autorității contractante, ofertantul câștigător (inclusiv toți partenerii, în cazul unui consorțiu) și toți subcontractanții identificați de ofertant în conformitate cu punctul III.1.3 trebuie să furnizeze documentele justificative enumerate la articolul 143 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29.10.2012. Autoritatea contractantă poate renunța la obligația de a depune documentele justificative solicitate în cazul în care astfel de documente au fost deja depuse în scopul unei alte proceduri de achiziții și cu condiția ca data de emitere a documentelor să nu depășească 1 an de la data notificării atribuirii și să fie încă valabile. În acest caz, ofertantul trebuie să declare pe propria răspundere că documentele justificative au fost deja furnizate în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare și să confirme că nu au intervenit schimbări în ceea ce privește situația sa.
2. Criterii de selecție (capacitatea juridică):
ofertanții (toți partenerii, în cazul unui consorțiu) trebuie să demonstreze că au capacitatea juridică de a executa contractul prin furnizarea unui certificat de înregistrare în registrul comerțului sau al profesiilor relevant din țara de stabilire/înființare. Dacă ofertantul nu este obligat sau nu are permisiunea de a se înscrie într-un astfel de registru din motive legate de statutul său personal sau juridic, autoritatea contractantă poate accepta, ca dovadă satisfăcătoare, o declarație sub jurământ sau un certificat, calitatea de membru al unei organizații specifice, o autorizație expresă sau înscrierea în registrul TVA.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Pentru fiecare lot, ofertanții trebuie să îndeplinească următorul criteriu: cifră de afaceri anuală care să respecte nivelul minim al capacității; viabilitate financiară suficientă pentru asumarea și executarea contractului.
Următoarele dovezi trebuie furnizate de fiecare ofertant (fiecare partener, în cazul unui consorțiu) și de fiecare subcontractant pe ale cărui capacități se bazează ofertantul pentru a îndeplini nivelul minim al capacității pentru capacitatea economică și financiară:
(1) o declarație privind cifra de afaceri anuală a operatorului economic pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate. Dacă, din motive excepționale pe care autoritatea contractantă le consideră justificate, un operator economic se află în imposibilitatea de a furniza referințele solicitate mai sus, acesta poate să își demonstreze capacitatea economică și financiară prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. În orice caz, autoritatea contractantă trebuie să fie cel puțin notificată cu privire la motivele excepționale și la justificarea acestora în ofertă. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita orice document care să îi permită să verifice capacitatea economică și financiară a operatorului economic sau de a căuta informații și/sau clarificări suplimentare prin orice mijloc corespunzător (site-uri, organisme oficiale etc.). Autoritatea contractantă poate exonera un operator economic de obligația de a depune documentele justificative menționate mai sus în cazul în care astfel de documente au fost deja depuse în scopul unei alte proceduri de achiziții și cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele acestei licitații. În acest caz, operatorul economic trebuie să menționeze referința contractului și serviciul Comisiei pentru care a fost depusă dovada.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu selecta ofertantul în cazul în care dovezile furnizate dau naștere unor preocupări majore cu privire la viabilitatea sa financiară de a executa contractul, iar ofertantul nu a reușit să diminueze aceste preocupări prin furnizarea de observații sau alte dovezi ale viabilității financiare.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Pentru lotul 1: cifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare trebuie să fie de cel puțin 300 000 EUR.
Pentru lotul 2: cifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare trebuie să fie de cel puțin 1 000 000 EUR.
Aceste cerințe minime vor fi evaluate în raport cu ofertantul în ansamblu, incluzând capacitățile combinate ale tuturor partenerilor, în cazul unui consorțiu, și ale tuturor subcontractanților.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Pentru fiecare lot, ofertanții trebuie să îndeplinească următorul criteriu:
(1) experiența în domeniul livrării de bunuri atestată de o listă de contracte similare (din punctul de vedere al valorii, obiectului și complexității) finalizate în ultimii 3 ani înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor. Lista contractelor anterioare trebuie să includă detalii privind datele de începere și de finalizare ale acestora, valoarea totală și obiectul contractului, rolul și suma facturată de operatorul economic. În cazul contractelor aflate încă în curs de derulare, numai partea finalizată pe parcursul perioadei de referință va fi luată în considerare. Contractele prezentate ca dovadă a îndeplinirii nivelurilor minime ale capacității trebuie însoțite de certificate de bună execuție emise de clienți. În cazul în care serviciile au fost prestate pentru autorități contractante din UE, certificatele trebuie să fie emise sau contrasemnate de autoritatea competentă.
În cazul unui consorțiu sau al subcontractării, dovezile solicitate trebuie furnizate de partenerii consorțiului/subcontractanții pe a căror capacitate se bazează ofertantul pentru a îndeplini nivelurile minime ale capacității.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
nivelurile minime ale capacității vor fi evaluate în raport cu ofertantul în ansamblu, incluzând capacitățile combinate ale tuturor partenerilor, în cazul unui consorțiu, și ale tuturor subcontractanților.
Pentru lotul 1: (1) cel puțin 3 contracte similare cu următoarele caracteristici: valoare totală minimă (valoarea totală a celor 3 contracte), fără TVA, de 300 000 EUR.
Pentru lotul 2: (1) cel puțin 3 contracte similare cu următoarele caracteristici: valoare totală minimă (valoarea totală a celor 3 contracte), fără TVA, de 1 000 000 EUR.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 14.9.2015
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.9.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18.9.2015 - 15:00

Locul:

JRC, clădirea de recepție, primul etaj, sala 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: la ședința de deschidere poate participa maximum 1 reprezentant autorizat. Cererea trebuie trimisă la adresa jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu cu cel puțin 3 zile înainte de deschidere, împreună cu o copie a cărții de identitate/pașaportului.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Toate cererile de informații suplimentare trebuie formulate în scris numai prin intermediul site-ului e-tendering de la adresa https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977 secțiunea „questions and answers” (întrebări și răspunsuri), făcând clic pe „create a question” (creați o întrebare). Autoritatea contractantă nu este obligată să răspundă cererilor de informații suplimentare primite cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă poate, din proprie inițiativă, să informeze părțile interesate cu privire la orice eroare, inexactitate, omisiune sau orice altă eroare de redactare apărută în textul licitației.
Toate informațiile suplimentare, inclusiv cele menționate mai sus, vor fi publicate pe site-ul e-tendering indicat mai sus. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice actualizările și modificările efectuate pe parcursul perioadei de licitație.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21.7.2015