Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Blago - 268336-2015

Prikaži skrčeni pogled

31/07/2015    S146

Italija-Ispra: Dobava, namestitev in vzdrževanje 2 sistemov za shranjevanje baterij – 2 sklopa

2015/S 146-268336

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Skupno raziskovalno središče (JRC), Inštitut za energetiko in promet
Poštni naslov: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Kraj: Ispra VA
Poštna številka: 21027
Država: Italija
Kontaktna oseba: B.5 Enota za finance in javna naročila
V roke: C. Breazu
E-pošta: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
Drugo: Raziskave.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Dobava, namestitev in vzdrževanje 2 sistemov za shranjevanje baterij – 2 sklopa
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Skupno raziskovalno središče – Petten (Nizozemska) za sklop 1, in
Skupno raziskovalno središče – Ispra (Italija) za sklop 2.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Obseg javnega naročila vključuje dobavo, namestitev, vzdrževanje in povezane storitve za 2 sistema za shranjevanje baterij za operacije pametnega omrežja, in sicer 1 v Pettnu (Nizozemska) in 1 v Ispri (Italija). Naročilo vključuje 24-mesečno garancijo ter do 4 leta preventivnega in korektivnega vzdrževanja.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

31422000 Kompleti baterij, 50530000 Storitve popravila in vzdrževanja strojev, 38970000 Raziskovalni simulator, simulator za testiranje in znanstveno-tehnični simulator, 31230000 Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike, 31682210 Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Skupni proračun za 2 sklopa za skupno 77-mesečno trajanje naročila je ocenjen na 1 300 000 EUR do 1 500 000 EUR (vseobsegajoče, brez DDV). Proračun obsega vsako dobavo blaga, namestitev, usposabljanje, zagotovitev dokumentacije, 24-mesečno garancijo ter preventivno in korektivno vzdrževanje za največ 4 leta.
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 1 300 000 in 1 500 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 77 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Dobava, namestitev in vzdrževanje sistema za shranjevanje baterij – sklop 1 (Petten, Nizozemska)
1)Kratek opis
Dobava, namestitev in vzdrževanje sistema za shranjevanje baterij za pametna omrežja v Pettnu (Nizozemska) z nominalno močjo 75 kW in zmogljivostjo shranjevanja 150 kWh.
2)Enotni besednjak javnih naročil

31422000 Kompleti baterij, 50530000 Storitve popravila in vzdrževanja strojev, 38970000 Raziskovalni simulator, simulator za testiranje in znanstveno-tehnični simulator, 31230000 Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike, 31682210 Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor

3)Količina ali obseg
To naročilo je razdeljeno v 2 fazi:
— faza 1: dobava, namestitev, usposabljanje, testiranje in umerjanje ter zagotovitev dokumentacije za sistem za shranjevanje baterij, vključno z 2-letno garancijo,
— faza 2: preventivno in korektivno vzdrževanje za 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za 3 dodatna leta (za skupno najdaljše obdobje vzdrževanja 4 let).
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 300 000 in 400 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 77 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Dobava, namestitev in vzdrževanje sistema za shranjevanje baterij – sklop 2 (Ispra, Italija)
1)Kratek opis
Dobava, namestitev in vzdrževanje sistema za shranjevanje baterij za pametna omrežja v Ispri (Italija) z nominalno močjo 225 kW in zmogljivostjo shranjevanja 450 kWh.
2)Enotni besednjak javnih naročil

31422000 Kompleti baterij, 50530000 Storitve popravila in vzdrževanja strojev, 38970000 Raziskovalni simulator, simulator za testiranje in znanstveno-tehnični simulator, 31230000 Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike, 31682210 Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor

3)Količina ali obseg
To naročilo je razdeljeno v 2 fazi:
— faza 1: dobava, namestitev, usposabljanje, testiranje in umerjanje ter zagotovitev dokumentacije za sistem za shranjevanje baterij, vključno z 2-letno garancijo,
— faza 2: preventivno in korektivno vzdrževanje za 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za 3 dodatna leta (za skupno najdaljše obdobje vzdrževanja 4 let).
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 1 000 000 in 1 100 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 77 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glejte razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glejte razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predložijo gospodarski subjekti bodisi kot samostojni ponudniki ali kot partnerji v konzorciju (z ali brez pravne osebnosti). Podizvajanje je v obeh primerih dovoljeno. Ponudnik mora jasno navesti vlogo vsakega gospodarskega subjekta – samostojni ponudnik, partner v konzorciju ali podizvajalec. To velja tudi v primeru, kjer udeleženi subjekti pripadajo isti gospodarski skupini.
Vsak partner v konzorciju prevzema solidarno odgovornost do naročnika za izvedbo naročila in postane stran v pogodbi, če bi bila izbrana ponudba konzorcija.
Konzorcij mora imenovati 1 pravni subjekt („vodja“), ki bo v celoti pooblaščen za zadolžitev konzorcija in vseh njegovih članov v času izvajanja naročila ter odgovoren za upravno vodenje naročila (izdajanje računov, prejemanje plačil itd.) v imenu vseh drugih partnerjev.
Podizvajanje je situacija, v kateri izvajalec z drugimi pravnimi subjekti sklene pravne zaveze za izvedbo dela naročila v njegovem imenu. Izvajalec ohrani polno odgovornost do naročnika za izvedbo naročila. Kot podizvajanje, ne glede na veljavno nacionalno zakonodajo, se šteje oddaja del samostojnim izvajalcem, zanašanje na dejavnosti ali osebje katerega koli drugega pravnega subjekta, ki ni izvajalec.
Podizvajalci morajo predložiti pismo o nameri, v katerem navedejo pripravljenost za sodelovanje pri izvedbi naročila, kot je določeno v ponudbi. Med izvajanjem naročila je za vsako spremembo podizvajalca potrebno predhodno pisno soglasje naročnika.
Samostojni ponudnik ali konzorcij se lahko opira tudi na sposobnosti drugih subjektov za izpolnjevanje najnižjih ravni sposobnosti iz točk III.2.2 in III.2.3, ne glede na pravno naravo povezav, ki jih ima z njimi. V tem primeru mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila, na primer s predložitvijo zaveze s strani teh subjektov. Opiranje na sposobnosti tretje strani, ki ni samostojni ponudnik ali član konzorcija, čeprav je del iste gospodarske skupine, se za namene tega postopka šteje kot podizvajanje.
Če je naročilo oddano ponudniku, ki se opira na tretjo stran za zagotovitev več kot 70 % minimalnih zahtev v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo, navedenih v točki III.2.2, bo naročnik zahteval, da ta tretja stran prav tako podpiše pogodbo in skupaj s ponudnikom prevzame solidarno odgovornost za izvedbo.
Vloga in naloge vsakega partnerja konzorcija in imenovanega podizvajalca morajo biti jasno navedene v ponudbi. V spremnem dopisu je treba navesti ime ponudnika (vključno z vsemi partnerji v primeru konzorcija) in podizvajalca(-ev), vključno s tretjimi stranmi, na sposobnosti katerih se ponudnik opira, ter ime ene kontaktne osebe za ta postopek. V primeru konzorcijev mora spremni dopis podpisati vsak partner ali partner, ki je ustrezno pooblaščen za podpis ponudbe in pogodbe v imenu vseh partnerjev. V slednjem primeru je pooblastilo lahko, na primer, v obliki pooblastila o zastopanju, pisma o nameri ali konzorcijske pogodbe.
Ponudniki (vsi partnerji v primeru konzorcija) morajo predložiti tudi čitljivo kopijo obvestila o imenovanju oseb, pooblaščenih za zastopanje ponudnika v poslih s tretjimi stranmi in v sodnih postopkih, ali kopijo objave takšnega imenovanja, če je takšna objava zahtevana v okviru zakonodaje, ki velja za zadevni pravni subjekt. Evidentirati je treba vsak prenos tega pooblastila na drugega zastopnika, ki ni naveden v uradnem imenovanju.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Za oba sklopa:
1. Merila za izključitev:
Ponudniki ne bodo upravičeni do sodelovanja v tem postopku, če se nahajajo v kateri koli od situacij za izključitev iz členov 106 in 107 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012. Ponudniki (vključno s partnerji v konzorciju) in podizvajalci, imenovani v skladu s točko III.1.3, bodo morali podpisati častno izjavo (na voljo na spletni strani, navedeni v točki I.1), v kateri navedejo, da niso v nobeni od teh situacij. Izbrani ponudnik (vključno z vsemi partnerji v primeru konzorcija) in vsi podizvajalci, ki jih je ponudnik imenoval v skladu s točko III.1.3, morajo na zahtevo naročnika predložiti podporne dokumente, naštete v členu 143(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29.10.2012. Naročnik lahko umakne obveznost glede predložitve zahtevanih podpornih dokumentov, če so mu bila ta dokazila že predložena za namene drugega razpisnega postopka in pod pogojem, da dokumenti niso bili izdani pred več kot 1 letom od datuma obvestila o oddaji in da so še zmeraj veljavni. V navedenem primeru mora ponudnik častno izjaviti, da so bila dokumentarna dokazila že zagotovljena v prejšnjem razpisnem postopku, in potrditi, da se njegov položaj ni spremenil.
2. Merila za izbor (pravna sposobnost):
Ponudniki (vsi partnerji v primeru konzorcija) morajo dokazati, da imajo pravno sposobnost za izvedbo naročila, s predložitvijo potrdila o vpisu v ustrezen trgovski register ali register poklicev v državi ustanovitve. Če vpis ponudnika v takšen register ni zahtevan ali dovoljen iz razlogov, povezanih z njegovim statutom ali pravnim statusom, lahko naročnik kot zadovoljivo dokazilo sprejme izjavo pod prisego ali potrdilo, članstvo v specifični organizaciji, izrecno pooblastilo ali vpis v register zavezancev za DDV.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudniki morajo za vsak sklop izpolnjevati naslednje merilo: letni promet v višini najnižje ravni sposobnosti; finančna sposobnost, zadostna za prevzem in izvedbo naročila.
Vsak ponudnik (vsak partner v primeru konzorcija) in vsak podizvajalec, na sposobnosti katerega se opira ponudnik za izpolnitev najnižjih ravni v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo, mora predložiti naslednje dokazilo:
(1) poročilo o letnem prometu gospodarskega subjekta v preteklih 3 poslovnih letih, za katera so bili zaključeni računi. Če iz izjemnih razlogov, za katere naročnik meni, da so utemeljeni, gospodarski subjekt ne more predložiti referenc, zahtevanih zgoraj, lahko svojo poslovno in finančno sposobnost dokaže s katerimi koli drugimi dokumenti, za katere naročnik meni, da so primerni. V vsakem primeru pa je treba naročnika vsaj obvestiti o izjemnih razlogih in zagotoviti je treba utemeljitve. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati kateri koli drug dokument, ki mu omogoča, da preveri poslovno in finančno sposobnost gospodarskega subjekta, ali poiskati dodatne informacije in/ali pojasnila s katerimi koli ustreznimi sredstvi (spletne strani, uradni organi itd.). Naročnik lahko umakne obveznost gospodarskega subjekta glede predložitve dokumentarnih dokazil, navedenih zgoraj, če so mu bila ta dokazila že predložena za namene drugega razpisnega postopka in pod pogojem, da so skladna z zahtevami tega javnega razpisa. Gospodarski subjekt mora v tem primeru zagotoviti sklic na naročilo in službo Komisije, za katero je bilo dokazilo zagotovljeno.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere ponudnika, če na podlagi predloženih dokazil resno podvomi o njegovi finančni sposobnosti za izvedbo naročila in ponudnik ne odpravi teh dvomov v obliki predložitve pripomb ali drugih dokazil o finančni sposobnosti.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Za sklop 1: povprečni letni promet mora za pretekla 3 poslovna leta znašati vsaj 300 000 EUR.
Za sklop 2: povprečni letni promet mora za pretekla 3 poslovna leta znašati vsaj 1 000 000 EUR.
Ti najnižji ravni bosta ocenjeni za ponudnika kot celoto, ki vključuje skupne sposobnosti vseh partnerjev v primeru konzorcija in vseh podizvajalcev.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo za vsak sklop izpolnjevati naslednje merilo:
(1) izkušnje na področju dobave blaga, dokazane s seznamom podobnih (po vrednosti, obsegu in zahtevnosti) naročil, zaključenih v 3 letih pred rokom za oddajo ponudb. Seznam preteklih naročil mora vsebovati podatke o datumih začetka in zaključka, skupno vrednost in obseg naročil, vlogo in zaračunani znesek gospodarskega subjekta. V primeru naročil, ki so še v teku, se bo upošteval le delež, zaključen v referenčnem obdobju. Naročilom, predloženim kot referenca za izpolnjevanje najnižjih ravni sposobnosti, je treba priložiti potrdila o zadovoljivi izvedbi, ki jih izdajo stranke. Če so bile storitve izvedene za naročnike iz EU, mora potrdila izdati in s podpisom potrditi pristojni organ.
V primeru konzorcija ali podizvajanja morajo zahtevana dokazila predložiti tisti partnerji v konzorciju/podizvajalci, na katerih sposobnosti se opira ponudnik za izpolnitev najnižjih ravni sposobnosti.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Najnižje ravni sposobnosti bodo ocenjene za ponudnika kot celoto, vključno s skupnimi sposobnostmi vseh partnerjev v primeru konzorcija in vseh podizvajalcev.
Za sklop 1: (1) vsaj 3 podobna naročila z naslednjimi lastnostmi: najnižja skupna vrednost (vrednost vseh 3 naročil skupaj), brez DDV, znaša 300 000 EUR.
Za sklop 2: (1) vsaj 3 podobna naročila z naslednjimi lastnostmi: najnižja skupna vrednost (vrednost vseh 3 naročil skupaj), brez DDV, znaša 1 000 000 EUR.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 14.9.2015
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.9.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 18.9.2015 - 15:00

Kraj:

JRC, sprejemna stavba, 1. nadstropje, soba 7, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Odpiranja ponudb se lahko udeleži največ 1 pooblaščeni zastopnik. Prijave je treba, skupaj s kopijo osebne izkaznice/potnega lista, poslati na jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu vsaj 3 dni pred odpiranjem.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Kakršne koli zahteve za dodatne informacije je treba oddati v pisni obliki samo preko spletne strani za e-razpise na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977 v zavihku „vprašanja in odgovori“, s klikom na povezavo „ustvari vprašanje“. Naročnik ni obvezan, da odgovori na zahteve za dodatne informacije, prejete manj kot 5 delovnih dni pred skrajnim rokom za oddajo ponudb.

Naročnik lahko na lastno pobudo obvesti zainteresirane strani o vseh napakah, netočnostih, pomanjkljivostih ali vseh drugih stvarnih napakah v besedilu javnega razpisa.
Vse dodatne informacije, vključno z zgoraj navedenimi, bodo objavljene na spletni strani za e-razpise, navedeni zgoraj. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa ste odgovorni sami.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21.7.2015