darbai - 26834-2021

20/01/2021    S13

Vengrija-Budapeštas: Statybos darbai

2021/S 013-026834

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 225-552212)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_79961170
Adresas: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU MAGYARORSZÁG
Pašto kodas: 1036
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Szalma Borbála
El. paštas: Szalma.Borbala@nfsi.hu
Telefonas: +36 706121293
Faksas: +36 13988971
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nfsi.hu
Pirkėjo profilio adresas: https://ekr.gov.hu
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_58153727
Adresas: Diós árok 3.
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU110 Budapest
Pašto kodas: 1125
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Marton Krisztián
El. paštas: marton.krisztian@aeek.hu
Telefonas: +36 308285499
Faksas: +36 13561522
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.aeek.hu/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 Szt.Margit kórház energ.

Nuorodos numeris: EKR000813402020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP- 5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Szent Margit Kórház épületének energetikai korszerűsítése tárgyában 2.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 225-552212

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: I.1
Keistino teksto vieta: Ajánlatkérő kapcsolattartó titulus
Yra:

Dr.

Turi būti:
Dalies numeris: I.1
Keistino teksto vieta: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
Yra:

Szalma

Turi būti:

Barabás

Dalies numeris: I.1
Keistino teksto vieta: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
Yra:

Borbála

Turi būti:

Áron

Dalies numeris: I.1
Keistino teksto vieta: Ajánlatkérő e-mail
Yra:
Turi būti:
Dalies numeris: I.1
Keistino teksto vieta: Ajánlatkérő telefon
Yra:

+36 706121293

Turi būti:

+36 705227802

Dalies numeris: I.1
Keistino teksto vieta: Az ajánlatkérő általános címe
Yra:
Turi būti:
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Yra:
Data: 18/01/2021
Vietos laikas: 13:00
Turi būti:
Data: 22/02/2021
Vietos laikas: 13:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Bontás dátuma
Yra:
Data: 18/01/2021
Vietos laikas: 15:00
Turi būti:
Data: 22/02/2021
Vietos laikas: 15:00
Dalies numeris: VI.3
Keistino teksto vieta: További információk
Yra:

1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot. A nemleges nyilatkozat is csatolandó.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.

10. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 285 millió HUF/káresemény és legalább 570 millió HUF/év limitű All Risks típusú építési-szerelési kivitelezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre.AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11. Ajánlati biztosíték mértéke: nettó 18 000 000 Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz. számlájára (számlatulajdonos: NFSI Nonprofit Kft.) történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

12. Mindennemű, AK és az AT-k közötti kommunikáció csak az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

13. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is), és az értékelési részszempontokra jelölt szakemberek ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot (szakember neve a felolvasólapon megjelölt értékelési szemponttal történő rögzítésével külön nyilatkozat, továbbá a felolvasólapon megjelölt értékelési szempont értéke a megajánlott hónap vonatkozásában). AK egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD)

14. AK konzultációt nem tart. AK helyszíni bejárást tart: időpont: 2020.11.26. (csütörtök) 10:00 óra; helyszín: 1032 Bp., Bécsi út 132. Főbejárat. AK felhívja a figyelmet, hogy a COVID vis maior helyzet miatt a bejárás várhatóan nem terjed ki minden épületre, ami a projektben megvalósítandó. A bejárás során a COVID védőfelszerelést az intézmény biztosítja a bejáráson résztvevőknek. A helyszíni bejáráson ajánlatkérő nem ad kiegészítő tájékoztatást, azonban a bejárást követően az érdeklődő gazdasági szereplők írásban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek, a Kbt. 56. §-ban foglaltak szerint

15. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

16. AK ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

17. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.

18. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést az Állami Egészségügyi Ellátó Központ mint megrendelő köti meg.

19. Eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Garancsy Georgina (lajstromszáma: 00229)

20. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 naptári napot kell érteni.

21. AK felhívja a figyelmet, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

22. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

Továbbiak a VI.4.3) pontban.

Turi būti:

1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot. A nemleges nyilatkozat is csatolandó.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.

10. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 285 millió HUF/káresemény és legalább 570 millió HUF/év limitű All Risks típusú építési-szerelési kivitelezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre.AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11. Ajánlati biztosíték mértéke: nettó 18 000 000 Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00361879-00000024 sz. számlájára (számlatulajdonos: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

12. Mindennemű, AK és az AT-k közötti kommunikáció csak az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

13. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is), és az értékelési részszempontokra jelölt szakemberek ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot (szakember neve a felolvasólapon megjelölt értékelési szemponttal történő rögzítésével külön nyilatkozat, továbbá a felolvasólapon megjelölt értékelési szempont értéke a megajánlott hónap vonatkozásában). AK egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD)

14. AK konzultációt nem tart. AK helyszíni bejárást tart: időpont: 2020.11.26. (csütörtök) 10:00 óra; helyszín: 1032 Bp., Bécsi út 132. Főbejárat. AK felhívja a figyelmet, hogy a COVID vis maior helyzet miatt a bejárás várhatóan nem terjed ki minden épületre, ami a projektben megvalósítandó. A bejárás során a COVID védőfelszerelést az intézmény biztosítja a bejáráson résztvevőknek. A helyszíni bejáráson ajánlatkérő nem ad kiegészítő tájékoztatást, azonban a bejárást követően az érdeklődő gazdasági szereplők írásban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek, a Kbt. 56. §-ban foglaltak szerint

15. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

16. AK ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

17. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.

18. Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést az Állami Egészségügyi Ellátó Központ mint megrendelő köti meg.

19. Eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Garancsy Georgina (lajstromszáma: 00229)

20. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 naptári napot kell érteni.

21. AK felhívja a figyelmet, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

22. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

Továbbiak a VI.4.3) pontban.

Dalies numeris: VI.4.3
Keistino teksto vieta: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Yra:

1.Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) pont folytatása itt:

23. Értékelés: legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban.

A Kbt. 77. § (1) bek. alapján AK az alábbi értékelési szempontoknál meghatározza azok legkedvezőbb szintjét: a 2.1., 2.2., 2.3., értékelési szempontok esetében 36 hónap; a 2.4. értékelési szempont esetében 3 fő, a 3. értékelési szempontok esetében 24 hónap.

24. Ajánlatkérő a 2.4. értékelési szempontban előírt "vagy azzal egyenértékű végzettség" alatt a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítést érti.

25. A részajánlattétel kizárásának részben indokolása: szerződés tárgy alapján elvégzendő munkák mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.

AK álláspontja szerint, a részajánlat tétel megtagadását jelen közbeszerzési eljárásban alátámasztja a gazdasági ésszerűség és a felelős pénzgazdálkodás szem előtt tartása.

A felelős pénzgazdálkodás, mint a Kbt. egyik alapelvére vezethető vissza AK álláspontja, a tekintetben, hogy amennyiben az egyes feladat nemek külön részben kerülnének beszerzésre, nagy a kockázata az eljárás eredménytelenségének.

AK piaci tapasztalata alapján, az építőipar túlterheltsége, valamint az ágazatot jellemző szakember hiány miatt a gazdasági szereplők kisértékű beruházásokra nem adnak ajánlatot, így magas a kockázata a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pont szerinti eredménytelenségnek az egész eljárás esetében vagy annak kisebbik részét képező egység tekintetében.

AK meggyőződése, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. alapelveivel, mint a felelős pénzgazdálkodás is összeegyeztethető a részajánlat tétel megtagadása.

A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben AK több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások, indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.

26. Jelen eljárásban karakterkorlát okán: KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 Szt.Margit kórház energ. = Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése ” című, KEHOP- 5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Szent Margit Kórház épületének energetikai korszerűsítése tárgyában 2.

27. Továbbiak a KD-ben.

Továbbiak KD-ben.

Turi būti:

1.Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) pont folytatása itt:

23. Értékelés: legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban.

A Kbt. 77. § (1) bek. alapján AK az alábbi értékelési szempontoknál meghatározza azok legkedvezőbb szintjét: a 2.1., 2.2., 2.3., értékelési szempontok esetében 36 hónap; a 2.4. értékelési szempont esetében 3 fő, a 3. értékelési szempontok esetében 24 hónap.

24. Ajánlatkérő a 2.4. értékelési szempontban előírt "vagy azzal egyenértékű végzettség" alatt a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítést érti.

25. A részajánlattétel kizárásának részben indokolása: szerződés tárgy alapján elvégzendő munkák mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.

AK álláspontja szerint, a részajánlat tétel megtagadását jelen közbeszerzési eljárásban alátámasztja a gazdasági ésszerűség és a felelős pénzgazdálkodás szem előtt tartása.

A felelős pénzgazdálkodás, mint a Kbt. egyik alapelvére vezethető vissza AK álláspontja, a tekintetben, hogy amennyiben az egyes feladat nemek külön részben kerülnének beszerzésre, nagy a kockázata az eljárás eredménytelenségének.

AK piaci tapasztalata alapján, az építőipar túlterheltsége, valamint az ágazatot jellemző szakember hiány miatt a gazdasági szereplők kisértékű beruházásokra nem adnak ajánlatot, így magas a kockázata a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pont szerinti eredménytelenségnek az egész eljárás esetében vagy annak kisebbik részét képező egység tekintetében.

AK meggyőződése, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. alapelveivel, mint a felelős pénzgazdálkodás is összeegyeztethető a részajánlat tétel megtagadása.

A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben AK több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások, indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.

26. Jelen eljárásban karakterkorlát okán: KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 Szt.Margit kórház energ. = Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése ” című, KEHOP- 5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Szent Margit Kórház épületének energetikai korszerűsítése tárgyában 2.

27. 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás (közös) ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján. Tárgyi eljárásban ahol NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság került megjelölésre, ott BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot kell érteni.

28. Továbbiak a KD-ben.

VII.2)Kita papildoma informacija:

Ajánlatkérő a felhívásban fentiekben foglalt rendelkezéseken túl a közbeszerzési dokumentációban az ajánlatkérőre vonatkozó adatokat módosította (tekintettel arra, hogy 2021.1.1. napját követően a tárgyi eljárás (közös) ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján).