Lieferungen - 268349-2022

20/05/2022    S98

România-Iași: Imprimante laser

2022/S 098-268349

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi
Număr naţional de înregistrare: 4540186
Adresă: Strada: Panu Anastasie, nr. 26
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700025
Țară: România
Persoană de contact: Lavinia Dominique Ispir
E-mail: Lavinia.Ispir.IS@anaf.ro
Telefon: +40 232213332-2116
Fax: +40 232219899
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anaf.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144242
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare echipamente A4 și A3 monocrom și color pentru DGRFP-Iasi, pe loturi

Număr de referinţă: 26573/13.05.2022
II.1.2)Cod CPV principal
30232110 Imprimante laser
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare echipamente A4 și A3 monocrom și color pentru DGRFP-Iasi, pe loturi:

LOT 1 - Echipamente A4:

TIP - Multifunctionale laser A4, noi, monocrom, retea, duplex, 50 ppm mono, 40ppm duplex - 35 buc;

LOT 2 - Echipamente A3:

TIP - Multifunctionale laser color A3, noi, retea, duplex, 30ppm A4 - 6 buc;

LOT 3 - Echipamente A3 :

TIP - Imprimante laser A3, noi, monocrom, retea, duplex, 60 pagini / minut A4 normal - 10 buc;

LOT 4 - Echipamente A4:

TIP - Imprimante laser A4, noi, monocrom, retea, duplex, 70 pagini / minut A4 normal ; 55 ppm pagini / min A4 fata-verso - 25 buc.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea I.3) Comunicare, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit la sectiunea I.3), conform art. 27 alin (3) din HG 395/2016. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Lista,clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: - primul termen - limita: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare . - al doilea termen - limita : cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare .

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 813 445.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 4 - Echipamente A4:TIP - Imprimante laser A4, noi, monocrom, retea, duplex, 70 pagini / minut A4 normal ; 55 ppm pagini / min A4 fata-verso - 25 buc.;

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

DGRFP-IAȘI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 4 - Echipamente A4: valoare estimata totală 210.084,00 lei fără TVA

TIP - Imprimante laser A4, noi, monocrom, retea, duplex, 70 pagini / minut A4 normal ; 55 ppm pagini / min A4 fata-verso - 210.084,00 lei fără TVA/ 25 buc.;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 210 084.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 3 - Echipamente A3 :TIP - Imprimante laser A3, noi, monocrom, retea, duplex, 60 pagini / minut A4 normal - 10 buc;

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

DGRFP-IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 3 - Echipamente A3: valoare estimata totală 151.260,00 lei fără TVA

TIP - Imprimante laser A3, noi, monocrom, retea, duplex, 60 pagini / minut A4 normal - 151.260,00 lei fără TVA/ 10 buc.;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 151 260.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 - Echipamente A3:TIP - Multifunctionale laser color A3, noi, retea, duplex, 30ppm A4 - 6 buc;

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

DGRFP-IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 2 - Echipamente A3: valoare estimata totală 90.756,00 lei fără TVA

TIP - Multifunctionale laser color A3, noi, retea, duplex, 30ppm A4 - 90.756,00 lei fără TVA/6 buc., CONFORM CAIETULUI DE SARCINI NR. isr.dsi 6391/10.05.2022;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 90 756.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1 - Echipamente A4: TIP - Multifunctionale laser A4, noi, monocrom, retea, duplex, 50 ppm mono, 40ppm duplex - 35 buc;

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

DGRFP-IASI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 1 - Echipamente A4: valoare estimata totală 361.345,00 lei fără TVA

TIP - Multifunctionale laser A4, noi, monocrom, retea, duplex, 50 ppm mono, 40ppm duplex - 361.345,00 lei fără TVA/ 35 buc., conform caietului de sarcini nr. ISR.DSI 6391/10.05.2022;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 361 345.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a) Motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, paragraful 2: Op ec participanţi (ofertant unic, lider, asociat, tert sust, subcontr) NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prev de dispoz art. 164, art. 165, art. 167 din Lg 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndepl.cerintei:

Op ec participant (ofertant unic, lider, asociat, tert sust, subcontr) are obligatia compl si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în sit de excludere si a îndepl cerintelor de capacitate, în conf cu art. 193 alin.1 din Lg98/2016. (se va consulta Notif privind DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice disponibile la www.anap.gov.ro). Docum justif care probeaza îndepl celor asumate prin compl DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autorit contr, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conf art. 196 din Lg 98/2016.

Cerinţa nr.1-Motive de excludere referitoare la condamnările penale: Declaraţie prin care of certifica faptul că nu se încadrează la prev art.164 din Lg 98/2016. Op ec (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontr, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al

consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din L. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale. Autorit Contr are dreptul, conf prevr art. 166, alin. (1) din Lg98/2016, în sit exceptionale si pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un OpEc aflat în sit de mai sus. Modalitatea de îndepl cerintei.

Se va completa DUAE în conf cu art. 193 alin. (1) din Lg98/2016.

Docum justif care probează îndepl celor asumate prin compl DUAE urmează a fi prezentate, la solicit autorit contr doar of clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- cazierul judiciar al op ec si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op ec sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, ori alte docum echivalente emise de autorit competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.

Cerinta nr .2 Motive legate de plata imp sau a contribuţiilor la asigurările sociale-Art. 57, alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabileste următ motive de excludere. Declaraţie prin care of certifica faptul că nu se încadrează la prev art.165 din Lg 98/2016. Op ec (of indiv, membru al unei asocieri, subcontr, sust de terta parte) nu se afla în niciuna dintre sit ment la art. 165,alin. (1) si alin. (2) din Lg98/2016, privind motivele de excludere ref la plata imp sau a contributiilor la asig sociale.

Motivele de excludere pentru încalcarea oblig. priv. plata taxelor, imp. si a contributiilor la bugetul de stat (mentionate la art. 165, alin (1) si alin (2) din Lg 98/2016) se aplica op ec pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin hotarâre judecatoreasca definitiva sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conf cu legea statului în care respectivul op eceste înfiintat sau pentru care Autorit Contr poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de încalcare a oblig de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Op ec nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor oblig sau a stins oblig prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în conditiile specificate la art. 165, alin. (3) din Lg98/2016, înainte ca Aut Contr sa formuleze decizia de excludere. Aut Contr are dreptul, conf prev art. 166, alin. (2) din Lg 98/2016, de a mentine un Op Ec în procedura de atribuire, chiar daca se gaseste în situatiile descrise la art. 165, alin (1) si (2) când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

Modalitate de îndeplinire-Documente justificative:

- Certificate de atestare fiscala pentru pers juridice privind obliga de plata la bugetul consolidat (bug de stat, bug local) din care sa rezulte ca op ec nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166(2) din Lg 98/2016 privind achizitiile publice, cu respectarea prev art. 165, alin.(3) din Lg:Pentru respectarea prev alin. (2), în etapa prev la art. 196alin. (2), op ec prezintă pentru sediul principal docum din care să reiasă neîncadrarea în prev art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndepl oblig de plată a imp, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. - Dupa caz, docum prin care se demonstreaza faptul ca op ec poate beneficia de derogarile prev.la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Lg 98/2016.

Cerinta nr. 3-Motive legate de insolvenţă, conflicte de interese sau abateri profesionale-Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Lg98/2016 privind achiziţiile publice-Op ec (of individual, membru al unei asocieri, subcontr, sust de terta parte) nu se afla în niciuna dintre sit ment la art.167, alin(1) din Lg 98/2016, privind motivele de excludere ref la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

3.1 Motive de excludere privind insolventa/lichidarea op ec împotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca Aut Contr, în baza docum/ inform transmise de catre Op Ec, poate determina ca acesta are capacitatea de a îndeplini oblig contractuale, în cond în care Op Ec se afla:

1. fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente,

2. fie în faza de reorganizare judiciara, cu respectarea integrala a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

In conf cu art.168 din Lg98/2016 privind achizitiile publice:

(1)Aut contr are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca of nu se incadreaza in una dintre sit prev la art.164,165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte docum echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

(2)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prev la alin. (1) sau respectivele docum nu vizeaza toate sit prev la art.164,165 si 167, aut contr are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prev legale ref la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota : In conf cu Notif ANAP-256/08.12.2016 si Notif ANAP-258/18.05.2017:

1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sust/subcontr, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil.

2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmat docum: angajamentul ferm al tertului sust din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontr si/sau a acordului de asociere, dupa caz.Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarif pentru eventualele inadvertente de forma ale inform cuprinse in sectiunile DUAE,atat ale of/candid, cat si ale subcontr/tertului sust, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea coresp a procedurii.Justificarea criteriului de calificare: Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita op ec participanti la procedura sa dovedesca că nu se încadrează în motivele obligatorii de excludere din procedura de atribuire a contractului in conformitate cu cerintele legale.

3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese-Evitarea conflictului de interese:

Un Op Ec care participa la procedura nu trebuie sa se afle în situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese. Pe parcursul derularii procedurii de atribuire, Aut Contr ia toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia sit de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti Op Ec. Conf art.167,alin.1,lit e) din Lg 98/2016 Aut Contr exclude din procedura de atribuire orice Op Ec, atunci când o sit de conflict de interese nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe. Neincadrarea in prev art.59 şi art.60 din Lg98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinţa nr. 4-Declaratie privind neincadrarea in prev art.59 şi art.60 alin (1) din Lg98/2016.Op ec (of unic, asociat, tert sust, subcontr) va completa obligatoriu si distinct cerinta coresp in formularul DUAE din docum de atribuire, în conf cu prev art.193 din Lg98/2016. Încadrarea în sit prev la art.59 şi art.60 din Lg 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea of din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare. Ofl unic/Of asociat/ Subcontr/Tertul sust trebuie sa prezinte Formularul 3 "Declaratie privind neincadrarea in prev art.59 şi art.60 alin (1) din Lg98/2016", in conf cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 3 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SICAP.

b.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţe privind înscrierea în registre profesionale sau comerciale Referitor l... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanţii trebuie sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare si obiectul de activitate) in conformitate cu cerintele legale Cerinţa 5 - Înscrierea în registrul comertului Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică/sectorială. Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE Orice Operator Economic participant la procedura, indiferent daca este Ofertant individual, membru al unei asocieri, Subcontractant sau Tert Sustinator, trebuie sa demonstreze capacitatea de exercitare a activitatii sale profesionale, prin înscrierea în registrul comertului sau, in cazul persoanelor juridice straine, într-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante din statul membru în care este stabilit. Ca dovada preliminara pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, Operatorul Economic trebuie sa utilizeze Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea A: Capacitatea de a corespunde cerintelor în DUAE, rubrica inscrierea in registrul comertului. La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si în aplicarea prevederilor art. 196 si urmatoarele din Legea 98/2016, în orice moment pe durata evaluarii Ofertelor dar nu mai târziu de comunicarea rezultatului procedurii, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) si orice alt Operator Economic implicat în procedura trebuie sa fie în masura sa prezinte documente care sa: 1. probeze toate afirmatiile incluse în DUAE la rubrica/rubricile solicitate; 2. sa demonstreze ca: a. Operatorul Economic este legal constituit în tara sa de origine si ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, b. desfasoara în mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv: i. exista corespondenta între obiectul principal al Contractului si activitatea economica înscrisa în documentul de constituire al Operatorului Economic; ii. exista corespondenta între activitatea asociata rolului Operatorului Economic în procedura si activitatea economica înscrisa în documentul de constituire al acestuia pentru Subcontractant si/sau Tert Sustinator.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică cu, informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă – informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse în DUAE referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la: 1. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara în care Operatorul Economic este stabilit; 2. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislatia tarii în care este stabilit, daca este cazul. Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTORA.În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificata în Sectiunea IV.3.6) a Fisei de Date a Achizitiei, operatorii economici trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Autoritatii Contractante, versiunea tradusa a respectivelor documente în limba procedurii asa cum este aceasta specificata în Sectiunea IV.3.6 a Fisei de Date a Achizitiei.Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.În situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării şi corespondenţa activităţilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu şi de către subcontractanţi, pentru partea din contract pe care o vor realiza.Obiectul contractului de achizitie publica trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.Cerinţa 6 - Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici.Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege o minimă exprientă în furnizare de aceeaşi natură şi complexitate, respectiv furnizare echipamente A4 si A3 . In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul, conform art. 185 alin (1) din Legea 98/2016.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii/entităţii contractante. Asociatul/asociaţii nominalizaţi va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informaţiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea fara TVA, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie. In cazul ofertelor comune/asociere cerinta de calificare privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:- copii contracte;- procesul-verbal de recepţie sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării;- recomandări;- alte documente echivalente.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Persoane cu funcţii de decizie din cadrul DGRFP Iaşi, cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

- Doru-Viorel ALUPOAEI - Director general

- Doina NAUM – Director Executiv Colectare;

- Ionel DAMIAN - Director Executiv Inspectie Fiscală;

- Bogdan Emilian CIORNEI - Director executive Servicii Interne;

- Alina GRECU - Sef Serviciul Financiar, Buget si Salarizare;

- Constantin MIHAI - Sef Serviciul Contabilitate

- Gabriela COZMEI - Sef Serviciul Juridic

- Ancuta CRISTINA - Cons. Juridic, Serv.Juridic

- Valentin OLINICI - Sef Serviciul Tehnologia Informației

- Cătălin IFTEME - Șef Birou Tehnologia Informației

- Alexandru LĂZĂRESCU- Sef Serviciul Administrativ, Investitii si Achizitii

- Lavinia Dominique ISPIR - Șef Birou de Achizitii Publice

- Carmen Cristina TĂLPIG - Consilier achiziții publice, Biroul de Achizitii Public

- Valentina GRIGORE - Consilier achiziții publice, Biroul de Achizitii Publice

- Anca CHELARU - Consilier achiziții publice, Biroul de Achizitii Publice

In vederea completarii de catre Operatorii Economici interesati a documentului DUAE se va consulta Ghidul de utilizare DUAE - ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro , Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8/04/2019 si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat in SEAP din 02/07/2019 ). Operatorii economici au obligatia depunerii DUAE in SEAP odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita in SEAP reofertarea in vederea departajarii ofertelor, pe baza unei noi oferte financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat oferta cu pretul cel mai scazut.

Nota: ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art.8, alin 1, lit. a din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi
Adresă: Strada Panu Anastasie nr. 26
Localitate: Iasi
Cod poștal: 700025
Țară: România
E-mail: admin.isisjudx01.is@anaf.ro
Telefon: +40 232213332
Adresă internet: www.anaf.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022