Lieferungen - 268350-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Kranwagen und Muldenkipper

2022/S 098-268350

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Nationale Identifikationsnummer: 4266260
Postanschrift: Strada: Electronicii, nr. 44
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 023254
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): LAURENTIU NANAU
E-Mail: office@adp2.ro
Telefon: +40 212527789
Fax: +40 0212527977
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.adp2.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144246
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Autocarosata cu macara, 1 bucata

Referenznummer der Bekanntmachung: 4266260-2022-10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34142000 Kranwagen und Muldenkipper
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autocarosata cu macara, este necesară pentru ridicarea și transportul panourilor publicitare, respectiv a chioșcurilor amplasate ilegal pe domeniul public. Totodată aceasta este necesară pentru transportul utilajelor din dotarea instituției.

Termenul limita pentru transmiterea de catre operatorii economici a solicitarilor de clarificari este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor.

Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este in a 10 a zi inaintea datei limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 848 739.50 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Soseaua Electronicii nr.44, Sector 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autocarosata cu macara, 1 bucata

Această autocarosată cu macara, este necesară pentru ridicarea și transportul panourilor publicitare, respectiv a chioșcurilor amplasate ilegal pe domeniul public. Totodată aceasta este necesară pentru transportul utilajelor din dotarea instituției.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Puterea motorului / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termenul de garantie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Criteriile de calificare utilizate se refera la:

• motivele de excludere aplicabile conform prevederilor art. 164, 165, si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

• neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorul economic (lider, asociat, tert, subcontractant) ce depune oferta trebuie sa dovedeasca neincadrarea la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE - conform art 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, de catre operatorii economici (ofertant, lider, asociat, tert, subcontractant) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii.

Operatorul economic va prezenta pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165, alin. (1), iar pentru sediile secundare / punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii.

Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000,00 lei, conform art.166 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4) alte documente edificatoare dupa caz.

Totodata operatorul economic (ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator) va depune, odata cu DUAE, ‘‘Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt definite la art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. ‘‘

Documentele se vor prezenta in limba romana / limba in care au fost emise insotite de traducere in limba romana, dupa caz.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:

Drugau Alin Vasilica – Director General,

Tudor Alexandru – Director General Adjunct,

Patruta Marius - Director Economic,

Nanau Laurentiu - Director Tehnic,

Cioaba Ionel – Director Mecanizare si Exploatare Echipamente Parc,

Grigoras Iulia Andreea - Director Management Resurse Umane si Relatii cu Publicul.

Nota 1: In conformitate cu art. 168 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant, pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

Nota 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Pentru persoane juridice / fizice romane

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului de furnizare.

- Informatiile din Certificatul constatator trebuie sa fie reale / valide la data prezentarii acestuia.

Pentru Persoane Juridice Straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara în care acestia sunt rezidenti, insoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Modalitate de indeplinire:

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv certificat constatator eliberat ONRC sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire.

In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Documentele solicitate se vor prezenta in limba romana/ limba in care au fost emise, insotite de traducerea efectuata de un traducator autorizat in limba romana, dupa caz.

Precizari:

- in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

- cerinta se aplica si pentru subcontractantii si/ sau tertii sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE, distinct;

-informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la momentul prezentarii lor;

-depunerea/ prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

- in cazul persoanelor juridice straine se solicita documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere legalizata in limba romana, dupa caz.

Avand in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/ acestora).

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Avand in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire .

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) sa fie de minim: 2.100.000 lei fara TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE conform art. 193 alin.1 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative in sustinerea cifrei de afaceri (bilantul contabil /extrase de bilant / raport financiar/ raport al cenzorilor, etc. pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021), sau orice alte documente din care sa reiasa situatia economica a ofertantilor) vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.Pentru calculul echivalentei la cifra de afaceri exprimata in alta valuta decat in lei, se va folosi cursul mediu anual in lei / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru fiecare an in parte.Atunci când ofertantul s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, ofertantul în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE și va preciza la rubrica ”Detalii privind operatorul economic” data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea.In cazul sustinerii de catre un tert a capacitatii economice si financiare, fiecare ofertant participant la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta DUAE propriu si DUAE tert si angajamentul ferm din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/ tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, odata cu oferta.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareIn cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial furnizarea de produse, DUAE include informatiile solicitate cu privire la denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/ părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/ părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatConfirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse similare (autovehicule carosate și echipamente de ridicat montate pe autoșasiu) efectuate în ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), care sa contina valori si indicarea beneficiarilor publici, sau privati.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare a caror valoare cumulata a fost de minim: 1.400.000,00 lei fara TVA.Pentru calculul echivalentei la contractele a calor valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, se va folosi cursul mediu anual in lei / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru fiecare an in parte.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDemonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001, aferent activitatii principale a contractului de furnizare, sau orice alt document echivalent.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate doar la solicitarea autorității contractante și doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor după aplicarea criteriului de atribuire. Nota: DUAE trebuie completat și depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (daca este cazul), terti sustinatori (daca este cazul), subcontractanti desemnati.

Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti (ofertant, lider, asociat, terț sustinator) la procedura de atribuire, conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus.Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de Entitatea Contractanta.Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei similare (certificate/ documente etc) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.Documentele justificative sunt recomandari/ procese verbale de receptie/ documente constatatoare eliberate de beneficiarul/ clientul respectiv, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care se atesta livrarea de produse similare celor ce reprezinta obiectul contractului, in ultimii 3 ani. Se accepta orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.Documentele justificative vor trebui sa indice:a. obiectul furnizarilor, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara;b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;c. valoarea in lei fara T.V.A., inclusiv valoarea furnizarilor de produse in perioada de referinta (ultimii 3 ani);d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care furnizat produsele;e. locul furnizarii produselor;f. sa precizeze daca au fost livrate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; g. partea si contravaloarea din contract executata in cazul in care experienta similara a fost dobandita in cadrul unei asocieri de operatori economici. Note:1) Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand recomandari/ procese verbale de receptie/ documente constatatoare eliberate de beneficiarul/ clientul respectiv sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.2) Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect livrarea mai multor tipuri de produse, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele depuse, care sunt produsele de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.3) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare, in copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.4) Pentru calculul nivelului valoric al contractelor exprimate in alta moneda decat lei ofertantul/ ofertantii vor face conversia la cursul leu/ alta valuta comunicat de BNR pentru anii in cauza.Pentru anul în curs se va avea in vedere cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare..Se accepta orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.

Completare DUAE conform art. 193 alin.1 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Autoritatea contractantă va solicita documentele justificative ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluăriii ofertelor, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente pot fi:- un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine standardul de mentinere a calitatii, conform seriei de standarde ISO 9001;sau- un sistem de management al calitatii pentru activitatile aferente obiectului contractului, valabil la momentul prezentarii documentului;sau -orice alte probe prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Documentul se depune copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificata cu numele in clar si semnatura reprezentantului legal sau împuternicit al ofertantului si stampila. Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere autorizată in limba romana.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertantii vor completa formularul DUAE on-line prin intermediul SEAP.

Riscul depunerii de documente/ DUAE care nu pot fi vizualizate/ deschise este in sarcina ofertantului, sub sanctiunea respingerii ofertei.

Atunci când doua sau mai multe oferte admisibile au preturi egale si sunt clasate pe primul loc, în vederea departajarii lor, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea pretului, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare din clasament ocupate de ceilalti ofertanti.

Solicitarile de clarificari, referitoare la prezenta documentatie, ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificare/ Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari, referitoare la prezenta documentatie, se vor posta in termen legal la rubrica de "Lista clarificari, notificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificare/Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificare/Intrebarii”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/ fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j din HG nr. 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. 1) lit. a) din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Administratia Domeniului Public Sector 2
Postanschrift: Soseaua Electronicii nr. 44
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 023254
Land: Rumänien
E-Mail: office@adp2.ro
Telefon: +40 0212527789
Fax: +40 0212527977
Internet-Adresse: www.adp2.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022