Lieferungen - 268351-2022

20/05/2022    S98

România-Vaslui: Echipament pentru lucrări de epurare

2022/S 098-268351

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL VASLUI
Număr naţional de înregistrare: 3394171
Adresă: Strada: Ştefan cel Mare, nr. 79
Localitate: Vaslui
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Cod poștal: 730168
Țară: România
Persoană de contact: State Cosmin Aurel
E-mail: licitatie@cjvs.eu
Telefon: +40 235361089
Fax: +40 235361090
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjvs.eu
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144258
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești

Număr de referinţă: 3394171/2022/AP3 MC2
II.1.2)Cod CPV principal
39350000 Echipament pentru lucrări de epurare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Beneficiarul doreşte îmbunătățirea stației de epurare de la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor Solide (CIMDS) Roșiești prin adăugarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei trepte suplimentare de tratare prin osmoză inversă la infrastructura de epurare existentă.

Specific depozitelor de deşeuri menajere este faptul că levigatul, cunoscut ca şi cel mai dificil tip de apă reziduală, variază în compozitie şi concentraţii ale parametrilor chimici atât sezonier cât şi de-a lungul perioadei de operare a depozitului. În consecință echipamentul ofertat trebuie să asigure epurarea levigatului pentru o plajă largă de caracteristici. În acest sens ofertantul va prezenta o documentație tehnică din care să reiasă îndeplinirea acestei cerințe, la depunerea ofertei.

Treapta suplimentară de tratare prin osmoză inversă ce va fi ofertată va trebui să fie o versiune containerizată, complet automată, dotată cu module de osmoză inversă tip Disc Tube (DT), ușor de conectat și integrat la infrastructura de epurare existentă, care să permită monitorizarea de la distanță a funcționării instalației. Deasemenea, instalarea produsului ofertat nu trebuie să implice lucrări de construcții montaj ce ar afecta structural echiparea existentă a STL Roșiești.

Produsul ce va fi livrat va fi operat în următoarele condiții:

-Timp de funcționare: 24h/zi;

-Temperatura mediului exterior: -20O – +50OC;

-Mediu coroziv: Lichide și vapori cu conținut de Cl- > 2,000 mg/l, H2S > 500 mg/l.

Ofertantul va realiza și punerea în funcțiune a turnului de stripare, care necesită înlocuirea mediilor interne de dispersie și a eliminatorului de ceață.

Deversarea permeatului care îndeplinește conditiile de evacuare a apelor uzate urbane în receptori naturali se va realiza prin circuitul existent.

NOTA: Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta, va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operorii economici pana la termenul limita stabilit.

NOTA: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secţiunea „Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Detalii procedura - Clarificari, decizii la documentatia de atribuire” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 184 873.95 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare:

Centrul Integrat de Management al Deseurilor Solide Rosiesti, situat in extravilanul comunei Rosiesti, judetul Vaslui, Romania.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Beneficiarul doreşte îmbunătățirea stației de epurare de la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor Solide (CIMDS) Roșiești prin adăugarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei trepte suplimentare de tratare prin osmoză inversă la infrastructura de epurare existentă.

Specific depozitelor de deşeuri menajere este faptul că levigatul, cunoscut ca şi cel mai dificil tip de apă reziduală, variază în compozitie şi concentraţii ale parametrilor chimici atât sezonier cât şi de-a lungul perioadei de operare a depozitului. În consecință echipamentul ofertat trebuie să asigure epurarea levigatului pentru o plajă largă de caracteristici. În acest sens ofertantul va prezenta o documentație tehnică din care să reiasă îndeplinirea acestei cerințe, la depunerea ofertei.

Treapta suplimentară de tratare prin osmoză inversă ce va fi ofertată va trebui să fie o versiune containerizată, complet automată, dotată cu module de osmoză inversă tip Disc Tube (DT), ușor de conectat și integrat la infrastructura de epurare existentă, care să permită monitorizarea de la distanță a funcționării instalației. Deasemenea, instalarea produsului ofertat nu trebuie să implice lucrări de construcții montaj ce ar afecta structural echiparea existentă a STL Roșiești.

Produsul ce va fi livrat va fi operat în următoarele condiții:

-Timp de funcționare: 24h/zi;

-Temperatura mediului exterior: -20O – +50OC;

-Mediu coroziv: Lichide și vapori cu conținut de Cl- > 2,000 mg/l, H2S > 500 mg/l.

Ofertantul va realiza și punerea în funcțiune a turnului de stripare, care necesită înlocuirea mediilor interne de dispersie și a eliminatorului de ceață.

Deversarea permeatului care îndeplinește conditiile de evacuare a apelor uzate urbane în receptori naturali se va realiza prin circuitul existent.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Randamentul instalației (P4) / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garanție (P3) / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Costul de operare a instalației (P2) / Pondere: 20
Criteriu privind costul - Nume: Pretul ofertei / Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti).

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

5. Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare, va fi prezentată de toti participantii odată cu depunerea DUAE.

Încadrarea în situatiile prevăzute la art. 60 alin (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.

6. În vederea respectării principiilor transparenţei şi tratamentului egal, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligaţia de a comunica datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător, în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terţ susţinător sau subcontractant la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător.

- Daca este cazul, odată cu depunerea DUAE, reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaraţie pe propria răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, reprezintă situaţie potenţial generatoare de conflict de interese situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/ candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător şi care nu face dovada identităţii deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător.

NOTA 1:

In conformitate cu prevederile art. 168, alin. (1) si (3) din Legea 98/2016:

(1) Autoritatea contractantă va accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

(3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Nota 2:

Persoanele fizice sau juridice romane care desfasoara activitati in strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta certificate – sau echivalent, cazier juridic – sau echivalent, declaratii pe propria raspundere date in fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/ inregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor care bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila la care se va anexa traducerea autorizata acestora in limba romana, semnate cu semnatura electronica extinsa.

Nota 3:

(1) In vederea respectarii principiilor transparentei si tratamentului egal, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligatia de a comunica date de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator in situatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, tert sustinator sau subcontractant la procedura este societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator.

(2) Daca este cazul reprezentantul legal a operatorului economic depune o declaratie pe propria raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator sub sanctiunile prevazute de art. 326 dn Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Evitarea conflictului de interese:

In scopul evitarii conflictului de interese, in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016, persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

Buzatu Dumitru – presedinte.

Marian Dan Mihai – vicepresedinte.

Trifan Ciprian-Ionut – vicepresedinte.

Consilieri judeteni: Afteni Mitica, Arcaleanu Marius Marian, Ardeleanu Mihai, Biicu Mihaela Vica, Bularda Carmen, Braniste Sorin, Cain Dan Liviu, Caciula Madalin Claudiu, Chirica Lucian-Corneliu, Cretescu Valentin, Dorin Emil, Filip Liviu, Galateanu Gelu, Huzum Gicu, Iacob Liviu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costica, Miron Feraru Roxana-Madalina, Paladuta Louis-Iulian, Popa Bogdan Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisecaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Rotariu Bogdan, Stefan Gheorghe, Steimberg Eugenia, Teslariu Iuliana, Tiron Cristina-Mihaiela, Veziteu Gheorghe, Voicu Vasile, Zara Costel.

Ursulescu Diana-Elena – secretar general al judetului.

Caragata Valeriu – administrator public.

Dragomir Mihaela – director executiv.

Agafitei Emilian – director executiv.

Tutuianu Mircea – director executiv.

Anton Aurel – director executiv adjunct.

Vieru Mariana – director executiv.

Toma Catalin-Alexandru – director executiv adjunct.

Besliu Marian – arhitect sef.

Buhus Rodica – consilier juridic.

Bocanet Ionela – consilier juridic.

Gache Cristina – sef serviciu.

Onică Simona Ștefania – șef serviciu.

Cazacu Elena-Simona – sef serviciu.

Palade Mariana – consilier.

Novac Leonid – consilier.

Iacob Iulia – consilier achizitii.

Marin Diana – consilier achizitii.

Sacaliuc Vlad – consilier achizitii.

State Cosmin –Aurel- consilier achizitii.

Proca Irina – consilier juridic.

Filipescu Cristina-Monica – consilier juridic.

Burcioaga Aurelia – sef serviciu.

Cretu Iulian Robert – consilier.

Streja Mihai – consilier.

Atentionari speciale:

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/ candidatul.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare.

Nedepunerea odata cu oferta a DUAE atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

Demonstrarea capacitatii de... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractarea. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de subcontractanti si datele de recunoastere a subcontractantilor propusi.Informatii necesare:-Acord de subcontractare.Documentele se prezinta in copie legalizata sau copie “conform cu originalul”, dupa caz.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea DUAE. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.NOTA: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170, alin (2) din Legea nr. 98/2016 – privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea contractanta solicita Ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.Documente justificative: Autoritatea contracatanta va solicita documentele justificative doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Acordul de subcontractare (impreuna cu documentele anexa la acordul de subcontractare) va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat cu semnatura electronica.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare simplificat publicat in SEAP la adresa de internet http://www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare simplificat publicat in SEAP la adresa de internet http://www.e-licitatie.ro. DUAE (Document Unic de Achizitie European) este configurat in SEAP de autoritatea contractanta. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de ineteres in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura(asociat, subcontractant, tert sustinator). Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati in sistem. La procedura se inscrie si depune oferta unul din membrii asocierii sau operatorul economic care participa individusal iar ceilalti participanti completeaza direct in sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta. Detalii cu privire la intocmirea DUAE se gasesc, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE – Ghid de completare DUAE si/sau accesand linkul:http://anap.gov.ro/web/notificare-privind utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale:

În cazul în care se constata ca doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va realiza în functie de pret, respectiv va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.

Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au acelasi pret, se va solicita o noua oferta de pret, caz în care atribuirea se va face ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Ulterior, în cazul in care vor continua să subziste situatii de natura celor anterior menţionate se va reaplica acest sistem, până la momentul în care se va realiza departajarea ofertelor pe pozitii distincte în clasament.

Oferta câştigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziţia 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea. nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Judetean Vaslui
Adresă: Str. Stefan cel Mare, nr. 79
Localitate: Vaslui
Cod poștal: 360168
Țară: România
E-mail: consilu@cjvs.eu
Telefon: +40 02135361089
Fax: +40 0235361090
Adresă internet: www.cjvs.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022