Lieferungen - 268360-2022

Submission deadline has been amended by:  339466-2022
20/05/2022    S98

Ungarn-Szeged: Elektrizität

2022/S 098-268360

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szegedi Tudományegyetem
Nationale Identifikationsnummer: 19308650206
Postanschrift: Dugonics Tér 13
Ort: Szeged
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Postleitzahl: 6720
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Guthné Kiss Edina
E-Mail: guthne.kiss.edina@gmf.u-szeged.hu
Telefon: +36 62544681
Fax: +36 62544681
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.u-szeged.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000695462022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000695462022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Villamos energia beszerzése egyetemes szolgáltatás

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000695462022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamoseneriga beszerzése az SZTE részére a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített fogyasztási helyekre 2022.10.01. 00:00 órától (CET) határozatlan időtartamra.

Ajánlatkérő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET) 50. § (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosult.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Hauptort der Ausführung:

Szegedi Tudományegyetem fogyasztási helyei

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamos energia beszerzése az SZTE részére a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített fogyasztási helyekre 2022.10.01. 00:00 órától (CET) határozatlan időtartamra.

Profilos besorolás: 422 400 kWh/év

Távmért besorolás: 25 831 000 kWh/év

Összesen: 26 253 400 kWh/év

Opció:

Ajánlatkérő jogosult a fent rögzített beszerzési alapmennyiséghez viszonyított évi +30 % opciós mennyiség igénybevételére.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő jogosult a fent rögzített beszerzési alapmennyiséghez viszonyított évi +30 % opciós mennyiség igénybevételére. Az opcionális rész lehívása automatikusan történik, amennyiben ajánlatkérőként szerződő fél túllépi a 26 253 400 kWh/év fogyasztást.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.7) pont kiegészítése:

A szerződés időtartama 2022.10.01. 00:00 órától határozatlan időtartamra szól. A VET 50. § (2) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatót az üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételekkel, határozatlan tartamú szerződés megkötésére irányuló szerződéskötési kötelezettség terheli.

Amennyiben Ajánlatkérő az egyetemes szolgáltatási árnál versenypiaci alapon kedvezőbb árra tud szerződést kötni, abban az esetben az egyetemes szolgáltatást felmondja.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolás: A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban résztvevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD - EKR űrlap formájában) köteles igazolni. Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Tételes igazolás: AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt. 69. § (6) bekezdésére. Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §, 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni ahogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

- Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni,

- nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.

A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések.

A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap).

AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó (EKR űrlap)). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az eljárásban a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16. §-it megfelelően alkalmazni kell. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 65. § (12); 69. § (11a) bekezdéseire.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (5) bek.-nek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (Ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bek-re):

M/1. Csatoljon ajánlattevő referencianyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia) szállításáról /321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bek. a)/. A referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. /321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti legalább 18 000 000 kWh villamos energia szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referencia nyilatkozattal/igazolással.

A referenciának való megfelelés több szerződéssel is igazolható.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Az áru ellenértékét havonta számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti átutalással. A számlákat felhasználási helyenként külön-külön kell benyújtani. Alkalmazható a Kbt. 27/A §-a.

Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap.

A szerződés teljesítése során alkalmazandók a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdése szerinti előírások is.

Előlegfizetés: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. /Kbt. 68. § (1b)/

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. /Kbt. 68. § (1c)/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).

2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bek-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.

3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt.41/A. § (3) bek. alapján.

4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. § (5)bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történő meghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.

5) Részajánlattétel kizárásának indoka: Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított, a villamos energia piac sajátosságaira tekintettel a versenyeztetett mennyiség kapcsán nem indokolt a részekre bontás.

6) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR rendszer által meghatározottak szerint.

7) Az eljárás nyelve a magyar. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumot Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.

8) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. szerinti az értékelést követően végzi el az ajánlat(ok) bírálatát a Kbt. 69. § (1)-(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően, szükség szerint elvégezve a Kbt. 71-72. §-aiban foglalt eljárási cselekményeket.

9) AT-nek nyilatkoznia kell:

- a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,

- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint,

- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nyilatkozatot nemleges tartalommal is),

- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint (nemleges tartalommal is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is),

- üzleti titokról,

- a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

10) AT-nek továbbá csatolnia kell:

- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD-t),

- az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírási-mintáját,

- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,

- meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást KD-ban foglaltak szerint,

- részletes ártáblázatot az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban, cégszerű aláírással ellátva, pdf és szerkeszthető word/excel formátumban egyaránt,

- az egyetemes szolgáltatás keretében történő villamos energia vásárlási szerződést és a VET 50. § (2) bek. szerinti az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételeit.

11) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

12) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított.

13) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.

14) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1. ) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

15) Ha az AT, AV, alkalm.ig.-ban részt vevő gazd.-i szereplő valamely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni, továbbá az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr. hatósági nyilvántartás elektr. elérhetőségéről is.

16) AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

17) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

18) Irányadó idő: CET

19) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr., Ptk.

20) A I.1. pontban írt faxszám nem elérhető.

21) FAKSZ: Macsek Bernadett (lsz.: 01007), Dr. Nagy Paulina (lsz.: 01043)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022