Lieferungen - 268361-2022

20/05/2022    S98

Polen-Olsztyn: Chemische Reagenzien

2022/S 098-268361

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 510884205
Postanschrift: ul. Oczapowskiego 2
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 10 - 719
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Opalach
E-Mail: anna.opalach@uwm.edu.pl
Telefon: +48 895245239
Fax: +48 895233278
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uwm.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Referenznummer der Bekanntmachung: 195/2022/PN/DZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696300 Chemische Reagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” - Załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym.

3. Zaoferowane odczynniki muszą posiadać minimum 6 miesięczny okres przydatności do użycia określony przez producenta z wyłączeniem odczynników dla których producent lub zamawiający zastrzegł krótszy lub

dłuższy termin przydatności do użycia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Z uwagi na brak możliwości przewidzenia zakupu konkretnych ilości z wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający specyfikował po jednej sztuce każdego z produktów. W toku realizacji przedmiotowej umowy, zamawiający, zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość niż wyspecyfikowana przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach w formularzu opis przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym lub niezakupienia danej pozycji w ogóle lecz oświadcza, iż dokona zakupuspecyfikowanych odczynników wg Załącznika nr 1 w co najmniej 5%.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami

minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone

przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.

3.RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania).

4.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej:RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 5.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, ul. M.Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097.

6.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4.Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.7.Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 3 / 7lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 8.Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ. 9.Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający informuje, iż zakupy odczynników objętych przedmiotowym postępowaniem w ramach zamówienia publicznego, mogą być finansowane z grantów oraz ze źródeł zagranicznych, których beneficjentem jest lub będzie Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Lista realizowanych projektów badawczych widnieje na stronie http://www.uwm.edu.pl/badania/projekty-badawcze

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–7 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia.

2. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 21 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez

Zamawiającego.

3. Zamówienia odczynników dokonywane będą formą wybraną przez zamawiającego spośród następujących:

a) zlecenia wysłanego na podany w umowie adres e-mail;

b) zlecenia założonego na wskazanej w umowie stronie internetowej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przez platformę (https://platformazakupowa.pl) w formie elektronicznej, tj. oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem

formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: II - III kwartał 2023

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr

1 do SWZ,

-wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,

-oświadczenie JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie

wskazanym przez zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,

-w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez

osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, który składa ofertę za

pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym

zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

-w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani

do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

2.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

3. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 Pzp z wyłączeniem ust. 2 tego artykułu.

4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie JEDZ.

5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

6. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony

prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022