Lieferungen - 268374-2022

20/05/2022    S98

Polen-Lublin: Systemverwaltungssoftwarepaket

2022/S 098-268374

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Nationale Identifikationsnummer: 004176470
Postanschrift: ul. Obrońców Pokoju 1
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 20-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Patrycja Parczewska
E-Mail: przetargi@lublin.sa.gov.pl
Telefon: +48 814523377
Fax: +48 814523454
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lublin.sa.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sąd powszechny
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wymiar sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa i utrzymanie posiadanego systemu do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającego ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami firmy FireEye

Referenznummer der Bekanntmachung: Zp 2130-85/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48781000 Systemverwaltungssoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i utrzymanie posiadanego systemu do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającego ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami firmy FireEye. Zamawiający eksploatuje System do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniający ochronę stacji roboczych

i serwerów przed atakami firmy FireEye. Zamawiający posiada odpowiednie uprawnienia do korzystania z subskrypcji na System, w tym na poszczególne elementy składowe tego Systemu, tj. HX, CM, licencje oraz oprogramowanie Agentów. Obecnie Instancja Systemu posiadanego przez Zamawiającego, posiada odpowiednią wydajność i pojemność do obsługi gromadzenia danych dotyczących wykrytych zagrożeń, dla co najmniej 60 tys. stacji roboczych i serwerów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Zamówienie zostanie zrealizowane na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i utrzymanie posiadanego systemu do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającego ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami firmy FireEye. Zamawiający eksploatuje System do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniający ochronę stacji roboczych

i serwerów przed atakami firmy FireEye. Zamawiający posiada odpowiednie uprawnienia do korzystania z subskrypcji na System, w tym na poszczególne elementy składowe tego Systemu, tj. HX, CM, licencje oraz oprogramowanie Agentów. Obecnie Instancja Systemu posiadanego przez Zamawiającego, posiada odpowiednią wydajność i pojemność do obsługi gromadzenia danych dotyczących wykrytych zagrożeń, dla co najmniej 60 tys. stacji roboczych i serwerów. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: a) dostarczenie oraz zaimplementowanie przez Wykonawcę (w zamówieniu podstawowym) 18 000 sztuk licencji dla Agentów posiadanego przez Zamawiającego Systemu – w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; b) rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego Systemu, poprzez dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę środowiska Sandbox wraz z udzieleniem 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony Sprzęt – w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; c) zapewnienie ciągłości dostępu do Instancji Systemu posiadanego przez Zamawiającego wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie do dnia 24 stycznia 2024 r. – w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; d) świadczenie wsparcia eksperckiego, w ilości maksymalnej wynoszącej 1000 roboczogodzin (roboczogodzina - jednostka obliczeniowa równa jednej godzinie przepracowanej przez jedną osobę, pojęcie stosowane zamiennie z osobogodziną), według potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 24 stycznia 2024 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na dostarczeniu dodatkowo maksymalnie 7 000 sztuk licencji dla Agentów posiadanego przez Zamawiającego Systemu

w okresie trwania Umowy. Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie wielokrotnie, również w zakresie pojedynczych sztuk licencji, aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego określonego w zdaniu poprzedzającym. Termin na dostarczenie oraz zaimplementowanie przez Wykonawcę każdej dodatkowej sztuki licencji wynosi do 15 dni kalendarzowych, każdorazowo liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Prawo opcji realizowane może być w terminie od dnia zawarcia Umowy, do dnia zakończenia Umowy (tj. do dnia

24 stycznia 2024 r.), co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia OPZ zawarte w pkt I ppkt 1-2 oraz zapisy umowne zawarte we wzorze umowy na zamówienie podstawowe stosuje się odpowiednio.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie co najmniej:

a) jedną dostawę licencji na oprogramowanie typu agent (oprogramowanie instalowane na stacjach końcowych i serwerach) wraz z usługą instalacji i wdrożenia systemu bezpieczeństwa klasy EDR (Endpoint Detection & Response) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto*, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, która została wykonana w sposób należyty. W tym celu Wykonawca składa wykaz dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

UWAGA:

Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne dla stron postanowienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi poprzez ich odszyfrowanie przez system dostępny pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl zgodnie z rozdziałem XV SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem że podstawy wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zostaną zweryfikowane przed dokonaniem oceny i badania ofert.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity europejski dokument zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ” - załącznik Nr 5 do SWZ, następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ.

Z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 i które zostały opisane w rozdziale V pkt 5.2. ppkt 5.2.9 SWZ, Zamawiający wymaga złożenia takiego oświadczenia w pkt IV ppkt 5 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, a Wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku zmodyfikowania Formularza ofertowego w tym zakresie i wykreślenia przygotowanego przez Zamawiającego oświadczenia i jego niezłożenia w innej formie, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 5 ustawy Pzp. Podstawa wykluczenia wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) i opisana w rozdziale V pkt 5.2 ppkt 5.2.6-5.2.8 SWZ, stanowi krajową podstawę wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jako taka jest objęta oświadczeniem składanym na formularzu JEDZ w ramach części III.D. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na formularzu JEDZ oraz w pkt IV ppkt 4 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania zostały opisane w rozdziale V SWZ. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych znajduje się w rozdziale VI i IX SWZ. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą znajduje się w rozdziale X SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co jest opisane w rozdziale XII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 ustawy Pzp i następnych. Środkami ochrony prawnej, są:

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,

2) skarga do sądu.

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.6. i 21.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 579-590 ustawy Pzp. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022