Lieferungen - 268374-2022

20/05/2022    S98

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem

2022/S 098-268374

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 004176470
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Parczewska
E-mail: przetargi@lublin.sa.gov.pl
Tel.: +48 814523377
Faks: +48 814523454
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lublin.sa.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i utrzymanie posiadanego systemu do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającego ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami firmy FireEye

Numer referencyjny: Zp 2130-85/22
II.1.2)Główny kod CPV
48781000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i utrzymanie posiadanego systemu do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającego ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami firmy FireEye. Zamawiający eksploatuje System do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniający ochronę stacji roboczych

i serwerów przed atakami firmy FireEye. Zamawiający posiada odpowiednie uprawnienia do korzystania z subskrypcji na System, w tym na poszczególne elementy składowe tego Systemu, tj. HX, CM, licencje oraz oprogramowanie Agentów. Obecnie Instancja Systemu posiadanego przez Zamawiającego, posiada odpowiednią wydajność i pojemność do obsługi gromadzenia danych dotyczących wykrytych zagrożeń, dla co najmniej 60 tys. stacji roboczych i serwerów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamówienie zostanie zrealizowane na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i utrzymanie posiadanego systemu do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającego ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami firmy FireEye. Zamawiający eksploatuje System do wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniający ochronę stacji roboczych

i serwerów przed atakami firmy FireEye. Zamawiający posiada odpowiednie uprawnienia do korzystania z subskrypcji na System, w tym na poszczególne elementy składowe tego Systemu, tj. HX, CM, licencje oraz oprogramowanie Agentów. Obecnie Instancja Systemu posiadanego przez Zamawiającego, posiada odpowiednią wydajność i pojemność do obsługi gromadzenia danych dotyczących wykrytych zagrożeń, dla co najmniej 60 tys. stacji roboczych i serwerów. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: a) dostarczenie oraz zaimplementowanie przez Wykonawcę (w zamówieniu podstawowym) 18 000 sztuk licencji dla Agentów posiadanego przez Zamawiającego Systemu – w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; b) rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego Systemu, poprzez dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę środowiska Sandbox wraz z udzieleniem 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony Sprzęt – w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; c) zapewnienie ciągłości dostępu do Instancji Systemu posiadanego przez Zamawiającego wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie do dnia 24 stycznia 2024 r. – w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; d) świadczenie wsparcia eksperckiego, w ilości maksymalnej wynoszącej 1000 roboczogodzin (roboczogodzina - jednostka obliczeniowa równa jednej godzinie przepracowanej przez jedną osobę, pojęcie stosowane zamiennie z osobogodziną), według potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 24 stycznia 2024 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na dostarczeniu dodatkowo maksymalnie 7 000 sztuk licencji dla Agentów posiadanego przez Zamawiającego Systemu

w okresie trwania Umowy. Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie wielokrotnie, również w zakresie pojedynczych sztuk licencji, aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego określonego w zdaniu poprzedzającym. Termin na dostarczenie oraz zaimplementowanie przez Wykonawcę każdej dodatkowej sztuki licencji wynosi do 15 dni kalendarzowych, każdorazowo liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Prawo opcji realizowane może być w terminie od dnia zawarcia Umowy, do dnia zakończenia Umowy (tj. do dnia

24 stycznia 2024 r.), co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia OPZ zawarte w pkt I ppkt 1-2 oraz zapisy umowne zawarte we wzorze umowy na zamówienie podstawowe stosuje się odpowiednio.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie co najmniej:

a) jedną dostawę licencji na oprogramowanie typu agent (oprogramowanie instalowane na stacjach końcowych i serwerach) wraz z usługą instalacji i wdrożenia systemu bezpieczeństwa klasy EDR (Endpoint Detection & Response) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto*, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, która została wykonana w sposób należyty. W tym celu Wykonawca składa wykaz dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

UWAGA:

Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi poprzez ich odszyfrowanie przez system dostępny pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl zgodnie z rozdziałem XV SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem że podstawy wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zostaną zweryfikowane przed dokonaniem oceny i badania ofert.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity europejski dokument zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu Wykonawca może pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie „JEDZ” - załącznik Nr 5 do SWZ, następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ.

Z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 i które zostały opisane w rozdziale V pkt 5.2. ppkt 5.2.9 SWZ, Zamawiający wymaga złożenia takiego oświadczenia w pkt IV ppkt 5 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, a Wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku zmodyfikowania Formularza ofertowego w tym zakresie i wykreślenia przygotowanego przez Zamawiającego oświadczenia i jego niezłożenia w innej formie, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 5 ustawy Pzp. Podstawa wykluczenia wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) i opisana w rozdziale V pkt 5.2 ppkt 5.2.6-5.2.8 SWZ, stanowi krajową podstawę wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jako taka jest objęta oświadczeniem składanym na formularzu JEDZ w ramach części III.D. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na formularzu JEDZ oraz w pkt IV ppkt 4 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania zostały opisane w rozdziale V SWZ. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych znajduje się w rozdziale VI i IX SWZ. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą znajduje się w rozdziale X SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co jest opisane w rozdziale XII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 ustawy Pzp i następnych. Środkami ochrony prawnej, są:

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,

2) skarga do sądu.

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.6. i 21.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 579-590 ustawy Pzp. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022