Lieferungen - 268391-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Cluj-Napoca: Chemische Reagenzien

2022/S 098-268391

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454)
Nationale Identifikationsnummer: 5399442
Postanschrift: Strada: Moşoiu Traian, general, nr. 22
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400132
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): LUCIA POP
E-Mail: achizitii@smucluj.ro
Telefon: +40 0264598888
Fax: +40 0264598888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.smucluj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144317
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare TESTE RAPIDE COVID 19 ANTIGEN

Referenznummer der Bekanntmachung: 5399442_2022_PAAPD1358908
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696300 Chemische Reagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie teste rapide COVID 19 antigen, conform caietului de sarcini

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 506 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Cluj-Napoca, str.Gl.Traian Mosoiu, nr.22

jud Cluj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Teste rapide COVID 19 antigen

Cantitate minima CS 1 buc , cantitate maxima CS 2000 buc

Cantitate minima AC 1 buc , cantitate maxima AC 23000 buc

Valoarea estimată fără TVA 506.000,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

CERINTA NR. 1

Neincadrarea in prevederile art.59-60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice .

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Comandant: Col.dr. Baltaru Doina

Director financiar contabil: Lt.col.ec.Pasc Florin

Sef birou achizitii: Lt.col..Dascalu-Suteu Claudiu

P.c.c. Pop Lucia

Consilier juridic: Dan Anamaria

Sef laborator: dr.Marginean Alina

Modalitatea de indeplinire CERINTA NR. 1

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

CERINTA NR. 2

Neîncadrarea în prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016

Modalitatea de indeplinire CERINTA NR. 2

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Incadrarea in art.164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative : Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar , Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local). Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

CERINTA NR. 1

incadrarea in prevederile art.3 alin.1 lit. jj) din Legea 98/2016.

Pentru persoanele fizice/juridice straine se solicita documente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, documentele prezentate vor fi însotite de traducerea realizata de un traducator autorizat

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Documentele justificative (Certificat constatator (copie) cu anexele vizate la zi, emise de Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte ca :domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Autoritatea contractanta va accepta la momentul depunerii ofertelor - DUAE, ca dovada preliminara care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste conditiile/criteriile asumate prin completarea DUAE, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantii clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative (Certificatul constatator emis de ONRC) actualizate.

Se va prezenta in oricare din formele copie legalizata/copie lizibila.

In cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

CERINTA NR. 2

Aviz eliberat de Ministerul sănătăţii prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), pentru comercializarea echipamentelor medicale specifice procedurii.

Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari – alin.(1),(2), art.926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XX, dispozitive medicale, cu completarile si modificarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii nr.1008/2016 pentru aprobarea normelor privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

Pentru persoanele fizice/juridice straine se solicita prezentarea de documente din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara in tara de origine legal activitati economice care includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana

Modalitatea de indeplinire CERINTA NR. 2

Ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ terțul susținător va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

Documentele justificative (avizul) care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

În cazul unei asocieri, documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizează.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareSubcontractare Ofertanții includ informatiile cu privire la subcontractanți în DUAE. Odată cu depunerea DUAE ofertanții vor prezenta acordul de contractare care în mod obligatoriu trebuie să prevadă procentul din contract pe care urmează să-l îndeplinească subcontractantul. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului /acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorității contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificat de marcaj European CE sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 98/79/EC, privind dispozitivele medicaleCertificat ISO 13485:2003 sau echivalent al producatorului, privind calitatea in domeniul dispozitivelor medicale

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/tertul sustinator va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, precum si procentul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Da.Ofertantii

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis în SEAP și prin utilizarea uneia din următoarele modalități de comunicare: fax/email.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 400132
Land: Rumänien
E-Mail: poplucia8@yahoo.com
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ofertanții pot sesiza CNSC. Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul; juridic
Postanschrift: Traian Mosoiu, nr.22
Ort: Cluj-Napoca
Postleitzahl: 400132
Land: Rumänien
E-Mail: spitalulmilitarcluj@yahoo.com
Telefon: +40 264598381
Fax: +40 264598888
Internet-Adresse: www.smucluj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022