Lieferungen - 268412-2022

Submission deadline has been amended by:  442355-2022
20/05/2022    S98

România-Sebiș: Echipamente medicale

2022/S 098-268412

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul de Boli Cronice Sebis
Număr naţional de înregistrare: 3861919
Adresă: Strada: Piata Tineretului, nr. 2
Localitate: Sebis
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 315700
Țară: România
Persoană de contact: Carmen Tolea
E-mail: spitalsebis@artelecom.net
Telefon: +40 257311059
Fax: +40 257311059
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://spitalsebis.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144197
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitionare echipamente medicale (3 loturi)

Număr de referinţă: 3861919_2022_PAAPD1358455
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitionare de echipamente medicale în cadrul proiectului ,,Sustinerea Spitalului Orasenesc Sebis in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finantat prin P.O.I.M/966/10/1– Cod SMIS 140074. Obiectul achiziției vizează inclusiv activități de instalare, punere în funcțiune, instruirea personalului în scopul operării cu echipamentele medicale achiziționate și service în perioada de garanție a acestora.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 399 408.81 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achizitionare echipamente medicale lot 3

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Spitalul de Boli Cronice Sebis, Orasul Sebis, judetul Arad

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 024 100.01 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Sustinerea Spitalului Orasenesc Sebis in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finantat prin P.O.I.M/966/10/1– Cod SMIS 140074

II.2.14)Informații suplimentare

Cf. caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achizitionare echipamente medicale lot 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Spitalul de Boli Cronice Sebis, Orasul Sebis, judetul Arad

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 822 808.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Sustinerea Spitalului Orasenesc Sebis in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finantat prin P.O.I.M/966/10/1– Cod SMIS 140074

II.2.14)Informații suplimentare

Cf. caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achizitionare echipamente medicale lot 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Spitalul de Boli Cronice Sebis, Orasul Sebis, judetul Arad

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 552 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Sustinerea Spitalului Orasenesc Sebis in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finantat prin P.O.I.M/966/10/1– Cod SMIS 140074

II.2.14)Informații suplimentare

Cf. caiet de sarcini

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.) Cerinta:

Ofertanții participanți la procedură vor declara că nu se încadrează în situațiile prevăzute la art. 59, art. 164, 165 si 167 din Legea nr.

98/2016 privind achizițiile publice.

1.) Mod de indeplinire:

La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE neincadrarea lor in

motivele de excludere de la procedura urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va

solicita ofertantului clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor sa prezinte:

- certificatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

supraveghere al acestuia sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din

certificatul constatator emis de ORC/actul constitutiv sau dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice;

- certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, aflat in termen de valabilitate;

- documente eliberate de autoritatile legale competente, valabile la momentul prezentarii acestora, care sa ateste faptul ca

ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora, respectiv ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si

taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale (sau acte echivalente pentru operatorii straini), cat si cazierul

judiciar al societatii ofertante si al reprezentantilor legali ai acesteia.

Nota1: Se solicita acestea atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului.

Nota2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59,

164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii

sustinator/sustinatori, respectiv subcontractantul/subcontractantii.

2.) Cerinta:

Ofertanții participanți la procedură vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind

achizitiile publice.

In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu

functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

1 Sodinca Raluca Economist -biroul achizitii publice/Presedinte Comisie de ev.

2 Tica Corina-Delia Referent /Membru Comisie de ev.

3 Tica Daian Consilier juridic la biroul Juridic/Membru Comisie de ev.

4 Dis Liliana Director financiar Contabil

5 Grozav Gabriel Contabil I A la biroul financiar contabil /Membru supleant Comisie de ev.

6 Sirb Cristian Manager al Spitalului de Boli Cronice Sebis

7 Barbura Alexandru - Andrei Consultant achizitii publice/expert extern cooptat

2.) Mod de dovedire:

Se va prezenta ODATA CU DUAE - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, inclusiv

subcontractorul si/sau tertul sustinator – Formular nr. 7

1.) Cerinta:

Ofertantii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa

depuna documente din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii

precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

1.) Mod de indeplinire:

La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți vor trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de

calificare, urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă sa solicite ofertantului clasat pe

primul loc in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire să prezinte certificatul constatator emis de Oficiul

Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizată corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii sau în formă

electronica prin intermediul serviciului InfoCert.

Nota 1: In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi

necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.

Nota 2: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la

inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se

conform art. 5, alin. 1 din actul normativ antementionat „[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea

desfasurarii activitatilor declarate”.

Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea

la acest punct a codului CAEN autorizat.

2.) Cerinta:

Ofertanții străini participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați și trebuie să desfășoare activitatea economica

corespunzătoare/relevant în raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la țara în care își desfășoară activitatea).

2.) Mod de indeplinire:

La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți vor trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de

calificare, urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă sa solicite ofertantului clasat pe

primul loc in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor să prezinte dovada inregistrarii conform cerintei

de calificare mai sus precizata.

3.) Cerinta:

Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii Avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii pe

numele ofertantului pentru activitatea de comercializare, distributie dispozitive medicale cf. art. 4, alin. 1, pct. 7 din H.G. nr. 144/2010

si cf. art. 888 din Legea nr. 95/2006.

3.) Mod de dovedire:

la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de

calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite prezentarea de catre

ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor prezentarea avizului in cauza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantii participanti la procedura vor prezenta documente emise de beneficiari, din care sa rezulte valori, perioade de livrare, beneficiari si care sa releve faptul ca in ultimii 3 ani au mai furnizat produse similare in valoare minim egala cu valoarea aferenta lotului pentru care se depune oferta la nivelul unuia sau a mai multor contracte.’’.Mentiuni: 1. Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP publicat. 2. Cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse livrate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și categoriile de produse pentru care a fost responsabil în cadrul contractelor.

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareOfertantii au obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții vor prezenta orice document prin care vor face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, respectiv un certificate emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurală, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documentele doveditoare sunt solicitate pentru verificarea de catre autoritatea contractanta a faptului ca ofertantii au experienta necesara in vederea executarii in conditii optime a viitorului contract, raportarea valorica a cerintei facandu-se la valoarea estimativa a procedurii.In stabilirea cerintei de calificare autoritatea contractanta a avut in vedere valoarea estimata a procedurii, considerand necesar a impune cerinta de calificare la un nivel valoric maximal permis de lege.In ceea ce priveste modalitatea de indeplinire a cerintei de calificare precizam ca initial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinireacerintei de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite operatorului economic clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor documentele justificative din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari, contracte de furnizare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.Documentele ce vor fi prezentate pot fi, fara a se limita la:a). copii ale unor parti relevante ale contractelor;b). recomandari;c). procese-verbale de predare-primire a produselor care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca, au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.

DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

În ceea ce privește modalitatea de îndeplinire a cerinței de calificare precizăm că inițial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți vor trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă să solicite prezentarea de către ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor a documentelor necesare (orice document prin care vor face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurală, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 9001) care probează cele declarate prin completarea DUAE.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare si expertii externi cooptati (daca este cazul)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar

vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica) conform art. 60, alin. 4 din HG 395/2016.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

- Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv In SEAP la Sectiunea Intrebari

din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat Sectiunea

Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare,autoritatea contractanta urmand sa nu

dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP

(www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

- Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin

utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”).

- Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin

intermediul SEAP.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022