Lieferungen - 268413-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Chemische Erzeugnisse

2022/S 098-268413

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUT PO ELEKTROHIMIYa I ENERGIYNI SISTEMI
Nationale Identifikationsnummer: 000662089
Postanschrift: ul. AKAD.G.BONChEV, blok 10
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1113
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Dimitar Dimitrov
E-Mail: dimidimitrov@iees.bas.bg
Telefon: +359 888547450
Fax: +359 228722544
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://iees.bas.bg/bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/25778
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/207226
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/207226
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: научна дейност

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на химикали - по 137 броя номенклатурни единици за нуждите на ИЕЕС-БАН“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24000000 Chemische Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обект на обществената поръчка е: доставка чрез покупко-продажба по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на химикали- по 137 броя номенклатурни единици за нуждите на ИЕЕС-БАН“, с прогнозна стойност 49 500,00 лв. без ДДС.

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции.

Срокът за доставката на продуктите е до 120 дни от сключването на договора за обществена поръчка.

Мястото на доставка на продуктите е: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 49 500.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Доставката се извършва на адрес: гр. София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – Българска академия на науките.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на лабораторни химикали по номенклатурни единици от № 1 до № 137 - съгласно техническа спецификация.

Срок за доставка - до 120 дни от сключване на договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 49 500.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Всеки доставен продукт следва да бъде със срок на годност към датата на съответната доставка и с остатъчен срок на годност, не по-малко от 50 (петдесет) процента от общия срок на годност, обявен от производителя, считано от датата на приемо-предавателния протокол за доставката.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания относно годност (правоспособност).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум дейности (минимум една доставка) с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за участие. Като дейност (доставка), „сходна с тази на поръчката“, се приема: доставка и/или търговия с химикали.

1.1. При подаване на офертата участникът декларира съответните обстоятелства, като посочва необходимата информация в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, част „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“, като посочва на стойностите, датите и получателите

на доставката.

1.2. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и при сключване на договора участникът представя списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставката/ите заедно с документи, които доказват извършената доставка/и.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват: доставка и/или търговия с химикали.

Сертификатът трябва да е издаден от независимо лице/а, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

2.1. При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, подраздел „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“.

2.2. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и при сключване на договора участникът представя заверено копие от сертификата EN ISO 9001:2015 (или друг еквивалентен) или доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум дейности (минимум една доставка) с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за участие. Като дейност (доставка), „сходна с тази на поръчката“, се приема: доставка и/или търговия с химикали.

1.1. При подаване на офертата участникът декларира съответните обстоятелства, като посочва необходимата информация в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, част „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“, като посочва на стойностите, датите и получателите

на доставката.

1.2. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и при сключване на договора участникът представя списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставката/ите заедно с документи, които доказват извършената доставка/и.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват: доставка и/или търговия с химикали.

Сертификатът трябва да е издаден от независимо лице/а, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

2.1. При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, подраздел „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“.

2.2. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и при сключване на договора участникът представя заверено копие от сертификата EN ISO 9001:2015 (или друг еквивалентен) или доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Плащания: Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок до 30 дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставката и срещу издадената фактура.

Гаранция: гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС и със срок на валидност, равен на срока за извършване на доставката плюс 30 (тридесет) календарни дни. Гаранцията се предоставя в избрана от изпълнителя форма: парична сума, банкова гаранция и/или застраховка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите са посочени в проекта на договор за обществената поръчка.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал.1 от ЗОП и изискв. на Възл. Офертите се изготвят на бълг. език. Ако участникът представя документ/и на чужд език, същите следва да бъдат придружени с превод на бълг. език. I. Отстранява се от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т.1-т.7 от ЗОП. Участн., за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказат., че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност в съотв. с чл. 56 от ЗОП. Информацията относно липсата или наличието на осн. за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП се попълва в ЕЕДОП, част ІІІ. II. Други основания за отстраняване: 1. Участник, за когото са налице обст. по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 2. Свързани лица по смис. на пар. 2, т.45 ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 3. Отстранява се от участие лице, за което е налице някое от обст. по чл. 69 от ЗПКОНПИ във вр. с чл. 6 от ЗПКОНПИ. Участникът декларира посочените обст. по т. 1, 2 и 3, като попълва Образец ЕЕДОП, част ІІІ, раздел Г. 4. Отстранява се от участие участник, който е представил оферта, която не отговаря на предв. обявените условия за изп. на поръчката, който не отговаря на поставените критерии за подбор или който не изпълни друго условие, посочено в обявл. и/или в документ. за общ. поръчка. 5. Отстранява се от участие участник, който не е представил в срок обосн. по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал.3-5 от ЗОП. 6. Отстранява се от участие участник, подал заявл. за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност. 7. Отстранява се от участие участник, който след покана от страна на възл. и в определения в поканата срок не удължи срока на валидност на офертата си. 8. Отстранява се от участие лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал.9 или 10 от ЗОП. 9. Отстранява се от участие участник, предложил цена за изп. на поръчката, която е по-висока от посочената в обявл. и в настоящата документ. прогн. стойност. 10. Отстранява се от участие участник, който по какъвто и да е начин и форма е включил в офертата си, извън раздел „Ценово предложение”, данни за предлаганата цена /или части от нея/. III. Общ. поръчка се финансира със средства по: Договори с МОН: Националната научна прогр. (ННП) „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“ на МОН, одобрена с Реш. на МС № 577/17.08.2018 г., във вр. с която са сключени Споразумения Д01-214/28.11.2018, Д01- 321/18.12.2019г. и Д01-361/17.12.2020г. м/у МОН и БАН; Национална прогр. „Европейски научни мрежи“ на МОН, във вр. със сключени споразумения Д01- 286/07.10.2020г. и Д01-78/30.03.2021г. „Twinning cooperation for boosting excellence in electrochemical energy storage on the platform of supercapacitors (BIScaps)“ м/у ИЕЕС и МОН; Договори с Фонд научни изследвания (ФНИ): Дог. № КП-06-ОПР04/6 „Моделиране и изследване на дедградационни процеси в хибридна енергийна система фотоволтаичен панел-водороден генератор, ФОВОД“ м/у ИЕЕС и ФНИ; Дог. № КП-06-ОПР04/5 „Иновативни хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и екологично съхранение на енергия (SuperHyb)“ м/у ИЕЕС и ФНИ; Дог. № КП-06-Н28/1 „Синтез и диелектрични свойства на перовскит-базирани оксидни стъклокерамики“ м/у ИЕЕС и ФНИ; Дог. № КП-06-Н27/15 „Иновативни презареждаеми безвъглеродни цинк- въздушни клетки (ИНОВИ)“ м/у ИЕЕС и ФНИ; Дог. № КП-06-ОПР4/2 „Многофункционални приложения на композитни системи графен-квантови точки (МУЛТИГРАФ)“ м/у ИЕЕС и ФНИ; Дог. № КП-06-Н 59/13 „Изследване на модифицирани CeO 2 базирани керамики” м/у ИЕЕС и ФНИ; Дог. с фирма Zibo TorchEnergy Co. Ltd.,“Характеризиране и оптимизиране на настоящата технология за производство на тягови и оловно-киселинни батерии, насочено към подобряване на капацитета и експлоатационния живот на батериите"

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалби по настоящата процедура във връзка с актове, действия и бездействия на Възложителя по смисъла на чл. 196 от ЗОП могат да се подават пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП (за актове на Възложителя), съотв. в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП (за действия и бездействия). Жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя, чийто акт, действие или бездействие, се обжалва.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022