Lieferungen - 268432-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Flaggen

2022/S 098-268432

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Nationale Identifikationsnummer: 5261645000
Postanschrift: Al. Ujazdowskie 1/3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-583
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Golc
E-Mail: wzp@kprm.gov.pl
Telefon: +48 226946837
Fax: +48 226947953
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/premier
Adresse des Beschafferprofils: www.gov.pl/premier
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.gov.pl/premier/pn-242022---dostawa-flag-w-dedykowanym-opakowaniu-do-punktow-adresowych-na-terenie-polski-i-do-siedziby-zamawiajacego
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa flag w dedykowanym opakowaniu do punktów adresowych na terenie Polski i do siedziby Zamawiającego

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-24/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35821000 Flaggen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa flag w dedykowanym opakowaniu do punktów adresowych na terenie Polski i do siedziby Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, a zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy (zwanych dalej PPU), stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 065 040.65 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Teren całej Polski i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa flag w dedykowanym opakowaniu do punktów adresowych na terenie Polski i do siedziby Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, a zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

1) wyprodukowanie i dostarczenie (dostawa) zestawów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 PPU - najpóźniej do 12 sierpnia 2022 r., a w przypadku deklaracji w ofercie Wykonawcy odnośnie skrócenia tego terminu - do 8 sierpnia 2022 r. (zgodnie z terminem dostawy od momentu wysyłki, wskazanym w OPZ) do punktów adresowych na terenie Polski, wg. listy adresowej przekazanej przez Zamawiającego;

2) wyprodukowanie i dostarczenie (dostawa) zestawów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 PPU - najpóźniej do 12 sierpnia 2022 r. (po uprzednim uzgodnieniu na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą terminu/terminów dostawy z Zamawiającym, na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu) do siedziby Zamawiającego przy Al. Ujazdowskich 1/3, Warszawa, do wyznaczonego przez Zamawiającego pomieszczenia;

Wskazany w niniejszym ustępie termin obejmuje również dostarczenie (dostawę) do siedziby Zamawiającego przy Al. Ujazdowskich 1/3, Warszawa, do wyznaczonego przez Zamawiającego pomieszczenia, pozostałej ilości zestawów z ust. 1 (w przypadku zlecenia przez Zamawiającego mniejszej ilości punktów wysyłki dla zestawów z ust. 1 niż zakładane maksimum, tj. 41 000 szt.);

3) dostarczenie (dostawa) zestawów, o których mowa w ust. 1, wysłanych przez Wykonawcę, a nieodebranych lub zwróconych z punktów adresowych wskazanych przez Zamawiającego, nie z winy Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego do siedziby Zamawiającego przy Al. Ujazdowskich 1/3, Warszawa, do wyznaczonego przez Zamawiającego pomieszczenia, w terminie, o którym mowa w par. 5 ust 7 PPU.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: skrócenie terminu na wyprodukowanie i dostarczenie (dostawę) zestawów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 PPU / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 065 040.65 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 12/08/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ, tj. w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zachodzi pilna potrzeba udziel.zam.i skróc.terminu skł.ofert jest uzasadn.Wynika to z konieczn.uczczenia wyjątk.święta w polskim kalend.-Święta WP (15.08).Zgodnie z dec.kierown.KPRM,flagi państw.,wysłane do wszystkich sołectw w Polsce,poprzez ich wywieszenie w trakcie święta,uhonorują poległych za wolność i niepodl.naszej Ojczyzny oraz zachęcą do patriot.postaw i dumy z bycia Polakami.Będzie to sprzyjać integr.lok.społ.w duchu tradycji,jedności oraz nowoczesnego patriot.Odpowiednie uczczenie tego św.jest niebywale istotne również ze wzgl.na obecną syt.międzyn.,powstałą wskutek działań woj.podjętych p/Ukrainie przez Federację Rosyjską.Z uwagi na przedłuż.się proces decyzyjny i zmienność(w czasie) liczby sołectw, nie jest możliwe określ.terminu skład.ofert (zg.z art. 138 ust. 1). Ze względu na char.przedm. zam., przygot. i skalkul. przez wykon.ofert nie powinno być czasochłonne,wobec czego skrócenie term.nie powinno wpłynąć na konkurenc.postęp.Znana jest też dokładna specyf.przedm.zam.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje przez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje przez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach, zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o obligatoryjne podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp.), a także w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą sankcyjną” i w przypadkach wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 dalej: rozporządzenie 2022/576.

2. Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w rozdziale V–VII SWZ.

3. Oferta musi zawierać:

3.1 wypełniony Formularz oferty, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;

3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym; W przypadku wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia;

3.3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej i art. 5k rozporządzenia 2022/576, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym; W przypadku wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia;

oraz - jeżeli dotyczy:

3.4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (w oryginale tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę lub notariusza);

3.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w oryginale tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę lub notariusza).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia w konkursie przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022