Roba - 268436-2019

10/06/2019    S110    Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Gospić: Električna energija

2019/S 110-268436

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Gospić
Nacionalni registracijski broj: 22538763965
Poštanska adresa: Budačka 55
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tomislava Milinković (za pojašnjenja Dokumentacije o nabavi), Hrvoje Stilinović (za pojašnjenja Tehničke specifikacije)
E-pošta: tomislava.milinkovic@gospic.hr
Telefon: +385 53572025
Telefaks: +385 53574177

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.gospic.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Opskrba električnom energijom

Referentni broj: JNVV- 01/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Otvoreni postupak javne nabave se provodi radi nabave opskrbe električnom energijom za potrebe Naručitelja za razdoblje nabave od 24 (dvadeset četiri) mjeseca.U skladu s ciljevima Strategije Europa 2020 i Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu, Naručitelj provodi postupak zelene javne nabave i traži da najmanje 50 % ukupne električne energije koju će isporučiti odabrani ponuditelj mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora energije (tzv. „zelena energija").

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 440 630.62 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09310000 Električna energija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora je područje grada Gospića, odnosno mjerna mjesta navedena u Prilogu IV. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Otvoreni postupak javne nabave se provodi radi nabave opskrbe električnom energijom za potrebe Naručitelja za razdoblje nabave od 24 (dvadeset četiri) mjeseca.U skladu s ciljevima strateških dokumenata (Strategija Europa 2020,Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine, Naručitelj provodi ovaj postupak zelene javne nabave i traži da najmanje 50 % ukupne električne energije koju će isporučiti odabrani ponuditelj mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora energije (tzv. „zelena energija").

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Električna energija iz obnovljivih izvora (E) / Ponder: 20 bodova (20 %)
Cijena - Ponder: 80 bodova (80 %)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 060-138319
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Opskrba električnom energijom

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
14/05/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: HEP - Opskrba d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 63073332379
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sanja.sostaric@hep.hr
Telefon: +385 16322365
Telefaks: +385 16322409
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 328 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 440 630.62 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/06/2019