darbai - 26844-2021

20/01/2021    S13

Lenkija-Celestynów: Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai

2021/S 013-026844

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 255-639358)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Celestynów
Nacionalinis registracijos Nr.: 013268965
Adresas: ul. Regucka 3
Miestas: Celestynów
NUTS kodas: PL912 Warszawski wschodni
Pašto kodas: 05-430
Šalis: Lenkija
El. paštas: a.michalska@celestynow.pl
Telefonas: +48 227897060
Faksas: +48 227897011
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.celestynow.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasek oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Laskowskiej w m. Celestynów – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Nuorodos numeris: RIZPiFZ.271.58.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45231300 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest w systemie realizacji inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”:

1) wykonanie dokumentacji projektowej;

2) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych;

3) budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lasek oraz odcinka (sięgacza) sieci kanalizacyjnej w ul. Laskowskiej w m. Celestynów;

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej

dla zadania: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasek oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Laskowskiej w m. Celestynów – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 255-639358

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 2 km i wartości minimum 2.000.000,00 zł. Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, jeden z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub jeden podmiot udostępniajacy ten zasób.

W zakresie potwierdzania spełnienia warunków udziału jw. jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez wykonawcę, że wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2 km o wartości minimum 150.000,00 zł. Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, jeden z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub jeden podmiot udostępniający ten zasób.

c) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi tj.:

a. min. jedną osobą wskazaną do pełnienia roli kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego

b. min. jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,

c. min. jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,

d. min. jedną osobę osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia lub inne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz wpisaną do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, łącznie wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub łącznie podmioty udostępniające ten zasób.

Turi būti:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o długości co najmniej 2 km i wartości minimum 2 000 000,00 PLN. Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, jeden z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub jeden podmiot udostępniający ten zasób.

W zakresie potwierdzania spełnienia warunków udziału jw. jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez wykonawcę, że wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o długości minimum 2 km o wartości minimum 150 000,00 PLN. Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, jeden z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub jeden podmiot udostępniający ten zasób;

c) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania się przez wykonawcę, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj.:

a. min. jedną osobą wskazaną do pełnienia roli kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;

b. min. jedną osobą wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;

c. min. jedną osobą wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;

d. min. jedną osobą osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia lub inne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz wpisaną do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wymaganie to wykonawca może potwierdzić samodzielnie, łąc...

Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 03/02/2021
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 05/02/2021
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 03/04/2021
Turi būti:
Data: 05/04/2021
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 03/02/2021
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 05/02/2021
Vietos laikas: 11:30
VII.2)Kita papildoma informacija: