Lieferungen - 268442-2022

20/05/2022    S98

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Steinkohle und aus Steinkohle gewonnene Brennstoffe

2022/S 098-268442

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW SINEVIASp. z o.o.
Postanschrift: ul. Paderewskiego 6
Ort: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 05-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariola Sidor-Bieńkowska
E-Mail: zamowienia.publiczne@amwsinevia.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://amwsinevia.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://amwsinevia.eb2b.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.amwsinevia.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.amwsinevia.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SVA/U/4620-55/2022: Dostawa węgla kamiennego do miejscowości: Olszewnica, Osowiec, Hajnówka, Krotoszyn

Referenznummer der Bekanntmachung: SVA/U/4620-55/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09111000 Steinkohle und aus Steinkohle gewonnene Brennstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa węgla kamiennego do miejscowości: Olszewnica, Osowiec, Hajnówka, Krotoszyn.

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.:

Część zamówienia nr 1 - Dostawa węgla kamiennego do JW. w m. Olszewnica, JW. 4226 Twierdza Osowiec, JW. 4226 Skład Hajnówka;

Część zamówienia nr 2 - Dostawa węgla kamiennego do AMW SINEVIA sp. z o.o. w m. Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa węgla kamiennego do JW. w m. Olszewnica, JW. 4226 Twierdza Osowiec, JW. 4226 Skład Hajnówka

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09111000 Steinkohle und aus Steinkohle gewonnene Brennstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

JW. w m. Olszewnica

JW. 4226 Twierdza Osowiec

JW. 4226 Skład Hajnówka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego o granulacji 40 mm - 80 mm, wartości opałowej powyżej 28 000 kJ/kg, zawartości popiołu do 6%, zawartości siarki do 0,6%, zawartości miału do 10% o wilgotności poniżej 15% w maksymalnej ilości 135 Mg do miejscowości:

- JW. w m. Olszewnica – 35 Mg,

- JW. 4226 Twierdza Osowiec - 50 Mg,

- JW. 4226 Skład Hajnówka - 50 Mg

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące możliwości niezrealizowania do 50% zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7.1 do SWZ lub możliwość zwiększenia do 50% zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7.1 do SWZ. Realizacja postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym nastąpi w sytuacji wystąpienia stosownych potrzeb ujawnionych po stronie Zamawiającego, w tym wynikających z warunków atmosferycznych

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa węgla kamiennego do AMW SINEVIA sp. z o.o. w m. Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09111000 Steinkohle und aus Steinkohle gewonnene Brennstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

AMW SINEVIA sp. z o.o. w m. Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego o granulacji 40 mm - 80 mm, wartości opałowej powyżej 28 000 kJ/kg, zawartości popiołu do 6%, zawartości siarki do 0,6%, zawartości miału do 10% o wilgotności poniżej 15% do AMW SINEVIA sp. z o.o. w m. Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12 - 70 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji dotyczące możliwości niezrealizowania do 50% zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7.2 do SWZ lub możliwość zwiększenia do 50% zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7.2 do SWZ. Realizacja postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym nastąpi w sytuacji wystąpienia stosownych potrzeb ujawnionych po stronie Zamawiającego, w tym wynikających z warunków atmosferycznych

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1. Część 1: wykonał co najmniej dwie dostawy węgla kamiennego o wartości co najmniej 65 000,00 zł brutto każda;

2. Część 2: wykonał co najmniej dwie dostawy węgla kamiennego o wartości co najmniej 35 000,00 zł brutto każda;

Dla każdej części - w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części dostawy, która została wykonana w okresie ostatnich 3 lat i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu dostaw obejmującego wykonanie :

1.1 dla części nr 1 - co najmniej dwóch dostaw węgla kamiennego o wartości co najmniej 65 000,00 zł brutto każda;

1.2 dla części nr 2 - co najmniej dwóch dostaw węgla kamiennego o wartości co najmniej 35 000,00 zł brutto każda;

wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

art. 138 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp wstępne ogłoszenie informacyjne 2022/S 006-010742

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

AMW Sinevia sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w art. 506 – 595 ustawy, w tym odwołanie na podstawie art. 513 ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022